7
Malagizo ganjina
kuhusu sadaka za kuusa makosa
“Higa ni malagizo ganjina kuhusu sadaka ya kuusa makosa. Sadaka iyo ni takatifu kabisa. Nyama wa sadaka ya kuusa makosa ni atsindzwe phatu phatsindzwapho nyama wa sadaka ya kuochwa na milatsoye indamwagirwa-mwagirwa pande zosi za phatu pha kulavira sadaka. Marunyage gosi gandalaviwa na kuochwa, yani mchira wenye marunya, marunya ganagofwinika mahumbo, figo zosi mbiri phamwenga na marunyage na chala cha ini. Mlavyadzi-sadaka andaviocha dzulu ya phatu pha kulavira sadaka dza zawadi zilaviwazo kpwa Mwenyezi Mlungu kpwa kuochwa. Iyo ni sadaka ya kuusa makosa. Anaoruhusiwa kurya sadaka iyo ni alume a nyumba ya alavyadzi-sadaka machiyao; ni iriwe Phatu Phatakatifu mana ni sadaka takatifu kabisa. Malagizo kuhusu sadaka ya kuusa makosa na sadaka ya kuusa dambi ni mwenga. Mlavyadzi-sadaka ndiyehenda upatanisho kpwa kuusa dambi ndiye ndiyehala zo nyama. Mlavyadzi-sadaka anayelavira mutu yeyesi sadaka ya kuochwa, andahala chingo ya nyama chiyelaviwa. Sadaka yoyosi ya mtsere yoochwa kpwenye dziko ra kuochera mikahe au chuma cha kuochera mikahe au kalango indakala ya mlavyadzi-sadaka anayeilavya. 10 Chila sadaka yanjina ya mtsere, ikale ikatsanganywa na mafuha au kavu, indakala ya chivyazi cha Aruni na osi aganyirwe sawa kpwa sawa.
Malagizo ganjina
kuhusu sadaka ya amani
11 “Higa ni malagizo ganjina kuhusu sadaka ya amani ambayo mutu anaweza kumlavira Mwenyezi Mlungu. 12 Ichikala mutu analavya sadaka iyo kpwa kumshukuru Mlungu, phahi, andailavya phamwenga na mikahe iriyotsanganywa na mafuha, mikahe myembamba yopakpwa mafuha na mikahe ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha, yosi isiyotiywa hamira. 13 Phamwenga na sadakaye ya amani ya kumshukuru Mlungu, andareha mikahe chiyotiywa hamira. 14 Kula chila aina ya mikahe iyo, andamrehera Mwenyezi Mlungu mkpwahe mmwenga dza zawadi. Mikahe iyo indakala ya mlavyadzi-sadaka anayemwaga-mwaga milatso ya nyama wa sadaka ya amani hipho phatu pha kulavira sadaka. 15 Nyama ya sadaka iyo ya amani ya kumshukuru Mlungu ni iriwe siku iyo-iyo ya kulaviwa. Ni isisazwe hata chidide hadi ligundzu. 16 Ela napho sadaka iyo ya amani ni ya kuusa naziri au ya hiyari, indariwa siku iyo-iyo ndiyolaviwa na seemu ndiyosala inaweza kuriwa siku ya phiriye. 17 Ela nyama yoyosi ya sadaka iyo ndiyosala hadi siku ya hahu ni iochwe. 18 Napho nyama yoyosi ya sadaka ya amani indariwa siku ya hahu, yo sadaka iyo taindakubaliwa, wala hiye achiyeilavya kandaisabiwa kukala akahenda chitu. Nyama iyo ni tsukizo na mutu ndiyeirya andakala akahenda dambi na andaripha kpwa ajili ya dambi hiro.
19 “Nyama yoyosi ndiyoguta chitu chinachoisabiwa kukala najisi isiriwe, ni iochwe. Na yo nyama yanjina, inaweza kuriwa ni osi ambao taakadzitiya najisi. 20 Ela mutu yeyesi anayeisabiwa kukala najisi achirya nyama iyo yolaviwa dza sadaka ya amani kpwa Mwenyezi Mlungu, andatengbwa na atue. 21 Mutu yeyesi achiguta chitu chochosi chinachoisabiwa kukala najisi, ikale ni mutu, nyama, au chitu chanjina chochosi chisha arye nyama ya sadaka ya amani iriyolaviwa kpwa Mwenyezi Mlungu mutu hiye andatengbwa na atue.”
Atu anakahazwa kurya marunya
na mlatso
22 Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 23 “Aambire Aiziraeli hivi, ‘Msirye marunya ga ngʼombe, ga mangʼondzi wala ga mbuzi. 24 Marunya ga nyama yeyesi yefwa mwenye au ga nyama yeolagbwa ni nyama wa tsakani msigarye ela ganaweza kuikpwa kpwa mahumizi ganjina. 25 Mutu yeyesi achirya marunya ga nyama chiyelaviwa kpwa Mwenyezi Mlungu kpwa kuochwa, andatengbwa na atue. 26  7:26 Mwandzo 9:4; Alawi 17:10–14; 19:26; Kumbukumbu 12:16–23; 15:23Piya, msirye milatso yoyosi, ikale ni ya nyama wa mapha au ya nyama wa kufuga phophosi msagalapho. 27 Mutu yeyesi achirya milatso, andatengbwa na atue.’ ”
Mtalo wa alavyadzi-sadaka
28 Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 29 “Aambire atu a Iziraeli hivi, ‘Mutu yeyesi achilavya sadaka ya amani, ni arehe seemu ya sadaka iyo kpwa Mwenyezi Mlungu. 30 Andamrehera sadaka iyo na mikonoye dza zawadi. Andareha marunyage phamwenga na laga ambayo andaiunula dzulu mbere za Mwenyezi Mlungu dza sadaka ya kuunulwa. 31 Mlavyadzi-sadaka andaocha marunya gosi dzulu ya phatu pha kulavira sadaka, ela laga indakala ya Aruni na anae. 32 Chiga cha kulume cha nyama wa sadaka zenu za amani mundamupha mlavyadzi-sadaka. 33 Chiga hicho chindakala cha mutu wa chivyazi cha Aruni ndiyemwaga-mwaga milatso na kulavya marunya ga sadaka ya amani. 34 Kpwa kukala yo laga ichiyounulwa dzulu na cho chiga chirehwacho mbere yangu nkachihala kula kpwa sadaka za amani za Aiziraeli na nkachipha mlavyadzi-sadaka Aruni na chivyaziche, seemu hizo nkaapha hinyo alavyadzi-sadaka zikale mtalo wao hata kare na kare. 35 Hizo ndizo seemu zotengbwa kpwa ajili ya Aruni na anae kahi ya sadaka za kuochwa areherwazo Mwenyezi Mlungu, hangu siku ariphoikpwa kukala alavyadzi-sadaka a Mwenyezi Mlungu. 36 Ariphotakaswa kpwa kumwagirwa mafuha, Mwenyezi Mlungu waalagiza Aiziraeli aaphe seemu iyo ya sadaka; iyo indakala dza mtalo wao siku zosi.’ ”
37 Phahi, higa ndigo malagizo kuhusu sadaka ya kuochwa, sadaka ya mtsere, sadaka ya kuusa dambi, sadaka ya kuusa makosa, sadaka ya kutenga mutu kpwa ajili ya Mlungu na kuhusu sadaka ya amani. 38 Mwenyezi Mlungu wamupha Musa shariya hizi dzulu ya mwango Sinai siku iyo ariphoaamuru Aiziraeli amrehere sadaka zao, hiko jangbwa ra Sinai.

7:26 7:26 Mwandzo 9:4; Alawi 17:10–14; 19:26; Kumbukumbu 12:16–23; 15:23