8
Aruni na anae anamwagirwa mafuha
(Kutsama 29:1–37)
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Rehe Aruni na anae na nguwo zao, mafuha ga utakaso, ndzau ya sadaka ya kuusa dambi, maturume mairi na kaphu ya mikahe isiyotiywa hamira. Alafu, ukusanye Aiziraeli osi phamwenga mbere ya phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano.” Musa achihenda dza arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu. Aiziraeli osi akusanyika phamwenga mbere ya phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano. Musa achiaambira gara ambago Mwenyezi Mlungu kala akamlagiza ahende. Alafu Musa achiiha Aruni na anae edze mbere na achiaogesa. Alafu achimvwika Aruni kandzu na achimfunga mkumbuu chibiruni, achimvwika joho, achimvwika chisibao na achichifunga na mkumbuu uriofumwa chiufundi mwakpwe chibiruni. Alafu achimvwika Aruni chifuko cha lagani na ndani ya hicho chifuko achitiya Urimu na Thumimu.* 8:8 Vihunde avi ni vidziwe ambavyo enye kala achihumira kumanya mapendzi ga Mlungu. Soma Kutsama 28:30. Chisha achimvwika Aruni chiremba na uphande wa mbere wa hicho chiremba wachibandika chibamba cha zahabu, yani tadzi takatifu, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.
10 Alafu Musa achihala mafuha ga utakaso, achiripaka rira hema ra mkpwutano na vitu vyosi virivyokala mumo achivitakasa. 11 Achitimvya-timvya kano sabaa seemu ya mafuha higo dzulu ya phatu pha kulavira sadaka, na miyoye yosi, birika na hakore ili aitakase. 12 Chisha Musa achimmwagira Aruni mafuha chitswani ili amtakase. 13 Alafu Musa achiareha ana a Aruni achiavwika kandzu, achiafunga mikumbuu vibiruni na kuavwika viremba dza viratu arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu.
14 Chisha Musa achireha ndzau ya sadaka ya kuusa dambi, naye Aruni na anae achiika mikono yao dzulu ya chitswa cha yo ndzau. 15 Musa achitsindza yo ndzau, achihala seemu ya milatso achiipaka kpwenye hizo pembe zirizo kpwenye pembe za phatu pha kulavira sadaka kpwa chalache ili kuphatakasa. Alafu achihala milatso chiyosala achiimwaga photsi phenye hako ra phatu pha kulavira sadaka, chihivyo achiphatakasa ili aphahumire kpwa kulavira sadaka. 16 Alafu, Musa achihala marunya gosi gokala kpwenye mahumboge, chala cha ini phamwenga na figo zosi mbiri na marunyage na achiviocha dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. 17 Ela nyama, chingo na ufumba wa ndzau hiye, achiviocha kondze ya kambi dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.
18 Alafu, Musa achireha turume ra sadaka ya kuochwa. Aruni na anae achiika mikono yao dzulu ya chitswa cha turume hiro. 19 Musa achiritsindza na milatsoye achiitimvya-timvya chila uphande wa pho pha phatu pha kulavira sadaka. 20 Achikata-kata hiro turume vipande-vipande na Musa achiviocha phamwenga na chitswache na marunyage. 21 Alafu gara mahumbo na marondo achigatsukutsa na madzi, Musa achigaocha gosi dzulu ya phatu pha kulavira sadaka phamwenga na seemu zanjina za ro turume dza sadaka ya kuochwa. Iyo ni zawadi yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. Musa achihenda kama arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu.
22 Alafu achireha turume ranjina, dza sadaka ya kuatenga kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu. Aruni na anae achiika mikono yao dzulu ya chitswa cha turume hiro. 23 Musa achiritsindza. Achihala seemu ya milatso ya hiro turume na achimpaka Aruni kpwenye ndewe ya sikirore ra kulume, dzalagumbe ra mkpwonowe wa kulume na ra chiguluche cha kulume. 24 Ana a Aruni nao achedza, naye Musa achiapaka seemu ya milatso kpwenye ndewe za masikiro gao ga kulume, madzalagumbe ga mikono yao ya kulume na ga magulu gao ga kulume. Milatso yanjina achiitimvira-timvira pho phatu pha kulavira sadaka chila uphande. 25 Alafu, achihala marunya gosi, yani mchira wenye marunya, marunya gosi ganagofwinika mahumbo, chala cha ini, phamwenga na figo zosi mbiri na marunyage na chiga cha kulume. 26 Alafu, achihala mkpwahe mmwenga uriokandwa na mafuha, keki mwenga na bisikuti mwenga kula kpwenye kaphu ya mikahe isiyotiywa hamira iriyo mbere za Mwenyezi Mlungu achiviika vyosi dzulu ya vipande vya marunya na chira chiga. 27 Musa achiviika mikononi mwa Aruni na anae, nao achiviunula dzulu kuonyesa akamlavira Mwenyezi Mlungu dza sadaka ya kuunulwa. 28 Alafu Musa achihala vitu hivyo vyosi kula mwao mikononi achiviocha dzulu ya phatu pha kulavira sadaka phamwenga na sadaka za kuochwa. Hino ni sadaka ya kuikpwa mbere za Mwenyezi Mlungu, yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu, hino ni zawadi yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. 29 Chisha Musa achihala ira laga na achiiunula dzulu achilavya sadaka ya kuunulwa mbere za Mwenyezi Mlungu. Seemu iyo ya turume ra kutengera alavyadzi-sadaka kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu ni mtalo wa Musa dza arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu.
30 Alafu Musa wahala chiasi cha mafuha ga utakaso na milatso kula phatu pha kulavira sadaka achimtimvira-timvira Aruni na anae na nguwo zao piya. Chihivyo Musa achimtenga Aruni na anae na nguwo zao kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu.
31 Musa achimuambira Aruni na anae, “Jitani hira nyama pho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano, muirye phapho hipho phamwenga na mikahe iriyo mo kaphuni mwenye sadaka za kutenga alavyadzi-sadaka kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu. Hendani dza vira nirivyokulagiza uwe na anao kukala seemu iyo ni iriwe ni mwimwi. 32 Nyama yoyosi au mkpwahe wowosi ndiosala ni uochwe. 33 Tamundatuluka kondze ya phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano kpwa muda wosi wa siku sabaa, yani hadi muda wenu wa kutengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu usire. 34 Mwenyezi Mlungu akalagiza huhende dza vira huchivyohenda rero kusudi hukuhendereni upatanisho kpwa kukuusirani dambi. 35 Ni msale pho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano usiku na mutsi kpwa muda wa siku sabaa, na muhende gara mrigolagizwa ni Mwenyezi Mlungu, ili msifwe. Hivi ndivyo nirivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu.” 36 Phahi, Aruni na anae achihenda gosi ambago Mwenyezi Mlungu walagiza kutsupira Musa.

*8:8 8:8 Vihunde avi ni vidziwe ambavyo enye kala achihumira kumanya mapendzi ga Mlungu. Soma Kutsama 28:30.