9
Alavyadzi-sadaka anaandza kazi yao
Siku sabaa za kutakaswa ziriphosira, Musa achimuiha Aruni na anae phamwenga na atumia a Iziraeli. Achimuambira Aruni, “Hala mwana ndzau kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi na turume kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, nyama osi hinyo asikale na virema, uarehe mbere za Mwenyezi Mlungu. Aambire Aiziraeli ahale ndenje mwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi, mwana ndzau mmwenga wa mwaka mmwenga na turume mwenga ra mwaka mmwenga, kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, osi asiokala na virema. Ndzau mmwenga na turume mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani, alavye mbere za Mwenyezi Mlungu phamwenga na sadaka ya mtsere uriotsanganywa na mafuha, mana rero Mwenyezi Mlungu andaatsembukira.”
Aiziraeli achireha vyosi hivyo mbere ya hema ra mkpwutano dza vira Musa arivyolagiza na osi phamwenga achisengera phephi mbere za Mwenyezi Mlungu. Musa achiaambira, “Mwenyezi Mlungu akakulagizani muhende dzambo hiri ili muone ngumaye.” 9:7 Aeburania 7:27Alafu Musa achimuambira Aruni, “Phiya pho phatu pha kulavira sadaka, ukalavye sadakayo ya kuusa dambi na sadaka ya kuochwa. Piya ulavye sadaka za kuusa dambi chizorehwa ni atu na za kuochwa na uhende upatanisho kpwa kuusa dambiyo na za atu dza vira Mwenyezi Mlungu arivyolagiza.”
Phahi, Aruni achisengerera phatu pha kulavira sadaka, achitsindza yuya mwana ndzau dza sadaka ya kuusa dambiye mwenye. Anae achimrehera milatso, naye Aruni achidyoga chalache kpwenye milatso iyo na kuipaka kpwenye hizo pembe zirizo kpwenye pembe za phatu pha kulavira sadaka. Milatso yosala achiimwaga kpwenye hako ra phatu pha kulavira sadaka. 10 Achihala marunya, figo na chala cha ini cha yo sadaka ya kuusa dambi achiviocha vyosi dzulu ya phatu pha kulavira sadaka dza vira Mwenyezi Mlungu arivyolagiza Musa. 11 Ela nyama na chingo achiviocha mohoni kondze ya kambi.
12 Alafu Aruni achitsindza nyama wa sadaka ya kuochwa. Anae achimrehera milatso, naye achiimwagira-mwagira phatu pha kulavira sadaka pande zosi. 13 Chisha achimrehera sadaka za kuochwa, chipande chimwenga-chimwenga, na chitswa, naye achiviocha dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. 14 Achitsukutsa mahumbo na marondo na achigaocha dzulu ya zo seemu zanjina za sadaka ya kuochwa pho phatu pha kulavira sadaka.
15 Alafu, Aruni achireha sadaka ya atu. Achihala ndenje ya sadaka ya kuusira atu dambi, achiitsindza na kuilavya sadaka ya kuusa dambi, dza viratu arivyohenda kpwa hira ya mwandzo. 16 Alafu achireha hira sadaka ya kuochwa na achiilavya kulengana na lagizo. 17 Kanda na sadaka ya mtsere ariyoitiya kpwenye sadaka ya kuochwa ya chila ligundzu, wanyaha fumba mwenga ra mtsere na kuriocha dzulu ya phatu pha kulavira sadaka.
18  9:18 Alawi 3:1–11Viratu vira Aruni, achitsindza hira ndzau na rira turume ra sadaka ya amani kpwa ajili ya atu. Anae achimrehera milatso ambayo waimwagira-mwagira pande zosi za phatu pha kulavira sadaka. 19 Wahala marunya gosi ga ndzau hiye na turume hiro, yani mchira wenye marunya wa turume, marunya gofwinika mahumbo, figo na chala cha ini, 20 achigaika dzulu ya vidari, na achigatsukula hadi phatu pha kulavira sadaka achigaocha. 21 Ela vira vidari na vira viga vya kulume, Aruni waviunula dzulu kuonyesa akamlavira Mwenyezi Mlungu dza sadaka ya kuunulwa, kulengana na vira Musa arivyolagiza.
22  9:22 Isabu 6:22–26Aruni ariphomala kulavya sadaka zosi, yani sadaka ya kuusa dambi, sadaka za kuochwa na sadaka za amani, achiaunurira atu mikono, achiabariki, alafu achitserera photsi. 23 Chisha Musa na Aruni achiinjira ndani ya hema ra mkpwutano. Ariphotuluka achiabariki atu, na nguma ya Mwenyezi Mlungu ichiatsembukira atu osi. 24 Moho wala mbere za Mwenyezi Mlungu uchiocha sadaka za kuochwa na marunya gokala dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. Atu osi ariphoona hinyo moho apiga njerejere na achisujudu.

9:7 9:7 Aeburania 7:27

9:18 9:18 Alawi 3:1–11

9:22 9:22 Isabu 6:22–26