12
Kutakasa achetu bada ya kudzivugula
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Aambire atu a Iziraeli hivi: Mchetu achiphaha mimba na kudzivugula mwana mlume, andakala najisi kpwa muda wa siku sabaa sawa na anavyokala wakati ana ga chichetu. 12:3 Mwandzo 17:12; Luka 2:21Mwana hiye andatiywa tsatsani sikuye ya nane. Alafu mchetu hiye andaenderera kukala najisi kpwa muda wa siku mirongo mihahu na tahu ndipho akale si najisi bada ya kutuma. Wakati hinyo, asigute chochosi chitakatifu wala kuinjira Phatu Phatakatifu hadi siku za kutakasikakpwe ndiphotimiya. Ela, napho akadzivugula mwana mchetu, phahi, andakala najisi kpwa muda wa wiki mbiri dza vira inavyokala wakati ana ga chichetu. Andaenderera kukala najisi kpwa muda wa siku mirongo sita na sita.
“Siku za kutakaswakpwe ndiphotimiya, ikale akaphaha mwana mlume au mchetu, andamrehera mlavyadzi-sadaka hipho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano turume ra mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa na mwana njiya manga au njiya, kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi. Mlavyadzi-sadaka andamreha mbere za Mwenyezi Mlungu na kumuhendera mchetu hiye upatanisho kpwa kumuusira najisi naye andakala si najisi tsona. Hiri ni lagizo ra kuelekeza mchetu yeyesi ndiyedzivugula mwana mlume au mchetu.
12:8 Luka 2:24“Napho kaweza kulavya turume, phahi, andareha njiya airi au ana njiya manga airi; mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa na wanjina kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi. Mlavyadzi-sadaka andamuhendera mchetu hiye upatanisho kpwa kumuusira najisi, naye andakala swafi.”

12:3 12:3 Mwandzo 17:12; Luka 2:21

12:8 12:8 Luka 2:24