13
Malagizo kuhusu ukongo wa ngozi
wa kuambukiza
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa na Aruni, “Ichikala mutu yeyesi andakala na kufutuka au viphere au vyoga dzulu ya mwiriwe, ambavyo vinaweza kukala ukongo wa ngozi wa kuambukiza, phahi, ni lazima arehwe kpwa mlavyadzi-sadaka Aruni au mmwenga wa anae ndiyekala mlavyadzi-sadaka. Mlavyadzi-sadaka andachunguza phatu pharipho ukongo na ichikala nyere za phatu phara zikagaluka nyereru na ukongo wenye uchionekana kukala u ndani zaidi ya ngozi ya mwiriwe, phahi, hinyo ni ukongo wa ngozi wa kuambukiza. Mlavyadzi-sadaka achimala kumchunguza hivyo, andatangaza kukala mutu yuya ni najisi. Ela ichikala seemu hiyo, dzagbwe ni nyereru ela nyo wereruwe taudzangbwemenya sana ndani ya chingo na wala nyere za phatu phara taziyabadilika kukala nyereru, phahi, mlavyadzi-sadaka andamtenga mutu yuya kpwa muda wa siku sabaa. Siku ya sabaa, mlavyadzi-sadaka andamchunguza tsona yuya mutu, na ichikala, kulengana na uchunguziwe akaona hinyo ukongo taudzangbwebadilika na taudzangbwegota kpwenye ngoziye, phahi, andamtenga mutu hiye kpwa siku zanjina sabaa.
“Mlavyadzi-sadaka andamchunguza tsona mutu hiye siku ya sabaa. Napho kulengana na uchunguziwe, hira seemu ya ukongo inayaya na ukongo taudzangbwegota, phahi, mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala mutu yuya ni swafi, hinyo ni uphere tu. Mutu hiye ni afule nguwoze, naye andakala swafi. Ela viphere vira vichigota kpwenye ngozi, bada ya mutu hiye kudzionyesa kpwa mlavyadzi-sadaka kpwa ajili ya kutangazwa kukala ni swafi, phahi, andakpwedza tsona kpwa mlavyadzi-sadaka. Mlavyadzi-sadaka andamchunguza tsona, na napho ukongo wa ngozi ukagota kpwenye ngozi, phahi, mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala mutu yuya ni najisi mana hinyo ni mahana.
“Napho mutu akagbwirwa ni mahana, andarehwa kpwa mlavyadzi-sadaka. 10 Mlavyadzi-sadaka andamchunguza na napho akafutuka utu wereru ambao ukahenda malalaikage gakale mereru na kufutuka kura kukagaluka kukala chironda chiitsi, 11 higo ni mahana ga muda mure. Mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala mutu hiye ni najisi. Kandamtenga mutu hiye kpwa amchunguze tsona mana ni najisi kare. 12 Napho ukongo wa kuambukiza ukamgbwira na ukagota mwiri mzima, kula chitswani hadi maguluni, hata ikale mlavyadzi-sadaka anaweza kuona, 13 phahi mlavyadzi-sadaka andamchunguza. Naye achiona kukala ukongo hinyo ukagota mwiri mzima, phahi, andatangaza kukala mutu hiye ni swafi kpwa sababu mwiri ukagaluka kukala mwereru na hivyo mutu hiye ni swafi. 14 Ela achionekana na chironda chiitsi, phahi, mutu hiye andakala ni najisi. 15 Mlavyadzi-sadaka andachunguza hicho chironda chiitsi na kumtangaza kukala ni najisi kpwa sababu hinyo ni ukongo wa ngozi wa kuambukiza. 16 Ela hicho chironda chichigaluka tsona kukala chereru, mutu hiye andauya kpwa mlavyadzi-sadaka. 17 Mlavyadzi-sadaka andamchunguza na achiona kukala chikagaluka kukala chereru, phahi, andatangaza kukala mutu hiye ni swafi.
18 “Napho mutu akagbwirwa ni iphu, naro rikaphola, 19 ela pho phariphokala na iphu phafutuka na phachikala phereru au avi phereru avi phakundu, analondwa kumuonyesa mlavyadzi-sadaka. 20 Mlavyadzi-sadaka andamchunguza hiye mutu, naye achiona kukala ukongo hinyo u ndani zaidi ya ngozi na go malalaika ga phatu phara gakagaluka kukala mereru, phahi, mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala mutu hiye ni najisi. Higo ni mahana ambago gakaandza kpwenye iphu. 21 Ela napho mlavyadzi-sadaka akamchunguza hiye mutu na kuona kukala malalaika ga phatu phara sigo mereru wala ukongo hinyo taundani sana ya ngozi, ela phanayaya, phahi, andamtenga hiye mutu kpwa muda wa siku sabaa. 22 Napho ukongo hinyo ukagota kpwenye ngozi, phahi, mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala mutu hiye ni najisi, seemu iyo ina ukongo wa kuambukiza. 23 Ela, napho hinyo ukongo taudzangbwebadilika na taudzangbwegota kpwenye ngoziye, phahi, hiro ni kuphyu ra iphu tu. Mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala mutu hiye ni swafi.
24 “Au, ichikala mutu waphya na cho chironda chiitsi chikagaluka kukala kundu na wereru, 25 mlavyadzi-sadaka andachichunguza. Naye achiona kukala malalaika gakagaluka kukala mereru na ukongo ukamenya ndani sana, phahi, hinyo ni ukongo wa kuambukiza. Ukongo hinyo ukadzituluza kpwa njira ya phatu phara phophya. Mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala mutu hiye ni najisi, mana ana mahana. 26 Ela napho mlavyadzi-sadaka achiona kukala malalaika ga phatu phara si mereru na nyo ukongo taundani sana ela ura wereru unayaya, phahi, mlavyadzi-sadaka andamtenga mutu hiye kpwa muda wa siku sabaa. 27 Siku ya sabaa, mlavyadzi-sadaka andamchunguza. Napho cho chironda chikatsatsamuka, phahi, mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala mutu yuya ni najisi, mana ana ukongo wa ngozi wa kuambukiza. 28 Ela, napho hicho chironda tachikatsatsamuka, ela nyo wereru unayaya, hiko ni kufutuka chikorehwa ni kuphya. Phahi, mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala mutu hiye ni swafi, mana hiro ni kuphyu ra kuphya.
29 “Napho mutu yeyesi mlume au mchetu, ana ukongo phakpwe chitswani au cheruni, 30 mlavyadzi-sadaka andachunguza ukongo hinyo. Ichikala andaona kukala ukongo u ndani sana na nyere zi mandano na ni nyembamba, phahi, andatangaza kukala mutu hiye ni najisi, mana higo ni mahana ga chitswa au ga cheru. 31 Napho mlavyadzi-sadaka andachunguza pho phakongo na aone kukala taundani sana ya ngozi na nyere si nyiru, phahi mlavyadzi-sadaka andamtenga mutu hiye kpwa muda wa siku sabaa. 32 Siku ya sabaa mlavyadzi-sadaka andaphachunguza pho phenye ukongo hinyo. Achiona taphaenjerezekere na taphana nyere za rangi ya mandano wala nyo ukongo taundani sana ya ngozi, 33 phahi mutu hiye andanyola chitswache au cheruche. Ela phatu phara phenye ukongo kandaphanyola. Alafu mlavyadzi-sadaka andamtenga mutu hiye kpwa muda wanjina wa siku sabaa. 34 Siku ya sabaa, mlavyadzi-sadaka andachunguza pho phatu phakongo. Ichikala mlavyadzi-sadaka andaona kukala ukongo hinyo taukaenjerezeka wala kumenya ndani ya ngozi, phahi, andatangaza kukala mutu yuya ni swafi. Mutu hiye andafula nguwoze, naye andakala swafi. 35 Ela ichikala ukongo hinyo ukaenjerezeka bada ya kutangazwa kukala swafi, 36 mutu hiye andachunguzwa ni mlavyadzi-sadaka na ichikala ukaenjerezeka, mlavyadzi-sadaka kandakala na haja ya kuendza nyere zenye rangi ya mandano. Mutu hiye andakala najisi. 37 Ela ichikala mlavyadzi-sadaka andaona kukala hira seemu iriyo kongo taikabadilika na nyere nyiru zikamera phatu hipho, phahi, ukongo undakala ukaphola, na mutu hiye ni swafi. Mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala mutu hiye ni swafi.
38 “Napho mutu yeyesi, akale mlume au mchetu, ana alama nyereru mwakpwe mwirini, 39 mlavyadzi-sadaka andamchunguza mutu hiye. Ichikala mlavyadzi-sadaka andaona kukala alama hizo ni nyereru chidide, hinyo ni ukongo wa kawaida, mutu hiye ni swafi.
40 “Napho mutu akahenda lilazi ra kogoni, iye ni swafi mana ana lilazi tu. 41 Ichikala mutu nyereze zikauka lihosini, mutu hiye ana lilazi tu naye aswafi. 42 Ela napho phakpwe chitswani phenye lilazi phana alama ya kundu na wereru, hinyo ni ukongo wa ngozi wa kuambukiza unaoandza kpwenye lilazire hipho kogoni au kpwenye lihosi. 43 Mlavyadzi-sadaka andamchunguza na ichikala andaona kukala hiko kufutuka kuna rangi ya kundu na wereru kpwenye lilazi kogoni au kpwenye lihosi na ambao u dza ukongo wa ngozi wa kuambukiza kpwenye ngozi, 44 phahi, mutu hiye ana ukongo wa kuambukiza, na ni najisi. Mlavyadzi-sadaka andamtangaza kukala ni najisi, kpwa sababu ya ukongo urio phakpwe chitswani.
45 “Mwenye ukongo wa kuambukiza yeyesi andavwala mademu, nyereze kandazitsana, andabwiningiza mromowe na mkpwonowe na kugomba kpwa sauti kuamba, ‘Mino ni najisi, mino ni najisi.’ 46 Andaenderera kukala najisi kpwa muda wosi ndiokala na ukongo hinyu. Iye ni najisi, naye ni lazima asagale macheye kondze ya kambi.
Malagizo kuhusu koga
kpwenye nguwo
47 “Napho nguwo ina aina ya madowa ga koga, ikale ya nyoya za mangʼondzi au katani, 48 nguwo iyo ikale ikafumwa au kusukpwa na katani au nyoya za mangʼondzi au ni nguwo ya chingo ya aina yoyosi, 49 ichikala hiro dowa ra koga ri rangi ya nyasi mbitsi au ya kundu kpwenye nguwo hiyo, phahi, nguwo iyo ina koga ya kuambukiza. Kpwa hivyo ni lazima mlavyadzi-sadaka aonyeswe iyo nguwo. 50 Mlavyadzi-sadaka andachunguza hiro dowa ra koga iyo naike nguwo iyo kanda kpwa muda wa siku sabaa. 51 Siku ya sabaa andachunguza dowa hiro ra koga. Ichikala hiro dowa ra koga rikagota kpwenye nguwo hiyo, ikale ni ya kufumwa, kusukpwa, ya chingo au ya chitu chanjina chochosi chotengezwa na chingo, nguwo iyo indakala na koga inayogota. 52 Mlavyadzi-sadaka andaiocha nguwo iyo mana ina aina ya koga inayogota.
53 “Ela mlavyadzi-sadaka achiona hiro dowa ra koga tarikagota kpwenye nguwo, 54 phahi, andalagiza nguwo iyo ifulwe na kuikpwa kanda kpwa muda wanjina wa siku sabaa. 55 Mlavyadzi-sadaka andachunguza nguwo iyo bada ya kufulwa. Ichikala dowa hiro taridzangbwegaluka rangiye hata dzagbwe tarikagota, phahi, nguwo iyo ni najisi nayo ni iochwe, ikale dowa hiro ri ndani au kondze ya nguwo hiyo. 56 Napho mlavyadzi-sadaka andaona kukala hiro dowa rinayaya bada ya kufulwa, phahi andakata iyo seemu iriyo na aina ya koga igotayo. 57 Alafu, ichikala hiro dowa rindaonekana tsona kpwenye nguwo yofumwa, yosukpwa au kpwenye chitu chochosi cha chingo, phahi inakoga inayogota. Kpwa hivyo nguwo iyo andaiocha. 58 Ela nguwo ambayo dowa ra koga rikauka bada ya kufulwa, indafulwa kano ya phiri na hivyo indakala swafi.
59 “Higa ndigo malagizo kuhusu madowa ga koga ndigokala kpwenye nguwo za nyoya za mangʼondzi, za katani yofumwa, yosukpwa au za chingo. Kpwa njira iyo mundaweza kutafwautisha kahi ya nguwo isiyokala najisi na hira inayokala najisi.”