14
Kutakaswa bada ya kuphola
ukongo wa ngozi
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 14:2 Mathayo 8:4; Mariko 1:44; Luka 5:14; 17:14“Higa ndigo malagizo kuhusu enye mahana katika siku za kutakaswa kpwao, bada ya kuphola ndiphorehwa kpwa mlavyadzi-sadaka. Mlavyadzi-sadaka andaphiya akamchunguze yuya mutu kondze ya kambi. Ichikala ukongo hinyo ukaphola, phahi, mlavyadzi-sadaka andaamuru areherwe nyama airi a mapha ario swafi na azima, chigongo cha muhi wa muerezi, sufi ya kundu na chiphungo cha muhisopo kpwa ajili ya yuya mutu ndiyetakaswa. Mlavyadzi-sadaka andaamuru nyama wa mapha mmwenga atsindzwe dzulu ya nyungu yenye madzi swafi ga muhoni gajerago. Mlavyadzi-sadaka andahala yuya nyama wa mapha chiyesala, chira chigongo cha muerezi, sufi ya kundu na chira chiphungo cha muhisopo na kuvivwika vyosi kpwenye madzi chigotsanganyika na milatso ya yuya nyama wa mapha chiyetsindzwa. Alafu, andamtimvira-timvira yuya mwenye kutakaswa hira milatso kano sabaa, alafu andatangaza kukala mutu hiye ni swafi. Andamricha yuya nyama wa mapha mzima aphiye vyakpwe weruni. Hiye mutu andafula nguwoze, andanyola nyereze, na aoge, naye andakala swafi. Bada ya higo andauya ndani ya kambi, ela andasagala kondze ya hemare kpwa muda wa siku sabaa. Siku ya sabaa andanyola nyereze zosi za chitswache, cheruche, nyusi na nyere zosi za mwirini. Alafu andafula nguwoze na kuoga, naye andakala swafi.
10 “Siku ya nane andareha ana turume airi, mwati wa mwaka mmwenga osi asiokala na virema, kilo tahu za unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere phamwenga na mafuha seemu mwenga ya tahu ya lita. 11 Mlavyadzi-sadaka ndiyetakasa mutu hiye andamreha mbere za Mwenyezi Mlungu phephi na phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano phamwenga na vitu chivyoreha. 12 Mlavyadzi-sadaka andahala mwana turume mmwenga na kumlavya dza sadaka ya kuusa makosa phamwenga na gara mafuha. Andaviunula mbere za Mwenyezi Mlungu. 13 Alafu andatsindza yuya mwana ngʼondzi Phatu Phatakatifu, anaphotsindza nyama wa sadaka ya kuusa dambi na sadaka za kuochwa. Sadaka hino ya kuusa makosa na sadaka ya kuusa dambi, ni za mlavyadzi-sadaka. Ni sadaka takatifu kabisa. 14 Mlavyadzi-sadaka andahala seemu ya milatso ya sadaka ya kuusa makosa na kupaka ye mutu atakaswaye ndewe ya sikirore ra kulume na dzalagumbe ra mkpwonowe wa kulume na ra chiguluche cha kulume. 15 Alafu, mlavyadzi-sadaka andahala seemu ya mafuha na kugatiya kpwenye fumba ra mkpwonowe wa kumotso. 16 Andadyoga chala cha mkpwonowe wa kulume kpwenye mafuha higo na amtimvire-timvire kano sabaa mbere za Mwenyezi Mlungu. 17 Seemu ya mafuha ndigosala mwakpwe fumbani andapaka ye mutu atakaswaye ndewe ya sikirore ra kulume na dzalagumbe ra mkpwonowe wa kulume na ra chiguluche cha kulume, phatu pharatu ariphopaka milatso ya sadaka ya kuusa makosa. 18 Gara mafuha ndigosala andapaka yuya mutu chitswani. Hivyo andamuhendera utakaso kpwa kumuusira najisi mbere za Mwenyezi Mlungu. 19 Mlavyadzi-sadaka andalavya sadaka ya kuusa dambi na kumuhendera yuya mutu utakaso kpwa kumuusira najisi. Alafu andatsindza mwana turume wa sadaka ya kuochwa. 20 Mlavyadzi-sadaka andalavya hira sadaka ya kuochwa phamwenga na sadaka ya mtsere dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. Hivyo andamuhendera yuya mutu utakaso kpwa kumuusira najisi, naye andakala swafi.
21 “Ela ichikala mutu yuya ni mchiya, kana uwezo wa kulavya vitu hivyo, phahi andareha mwana turume mmwenga dza sadaka ya kuusa makosa ambaye andaunulwa dza sadaka ya kuunulwa kpwa kumuhendera yuya mutu utakaso kpwa kumuusira najisi. Andareha viratu vira, kilo mwenga ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere na mafuha seemu mwenga ya tahu ya lita. 22 Piya andareha njiya airi au ana njiya manga airi chiasi awezacho, mmwenga andakala kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi na wanjina kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa. 23 Siku ya nane andamrehera mlavyadzi-sadaka vitu hivyo kpwa ajili ya utakasowe mbere za Mwenyezi Mlungu hipho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano. 24 Mlavyadzi-sadaka andahala yuya mwana turume wa sadaka ya kuusa makosa phamwenga na gara mafuha seemu mwenga ya tahu za lita na kuviunula dza sadaka ya kuunulwa mbere za Mwenyezi Mlungu. 25 Ye mutu ndiyereha yuya mwana turume wa sadaka ya kuusa makosa andamtsindza. Mlavyadzi-sadaka andahala seemu ya milatso na kupaka yuya mutu atakaswaye ndewe ya sikirore ra kulume, dzalagumbe ra mkpwonowe wa kulume na ra chiguluche cha kulume. 26 Mlavyadzi-sadaka andatiya seemu ya mafuha higo kpwenye fumba ra mkpwonowe wa kumotso. 27 Alafu amtimvire-timvire na chala cha mkpwonowe wa kulume seemu ya higo mafuha garigo kpwenye fumbare ra kumotso kano sabaa mbere za Mwenyezi Mlungu. 28 Mlavyadzi-sadaka andapaka mafuha yuya mutu atakaswaye ndewe ya sikirore ra kulume, kpwenye dzalagumbe ra mkpwonowe wa kulume, na ra chiguluche cha kulume. Andapaka phatu phara ambapho akapaka hira milatso ya sadaka ya kuusa makosa. 29 Mafuha ndigosala mwakpwe mkpwononi andapaka yuya mutu chitswani, ili kumuhendera utakaso kpwa kumuusira najisi mbere za Mwenyezi Mlungu. 30 Alafu mlavyadzi-sadaka andahala chira ambacho yuya mutu akaweza kureha ikale ni njiya au ana njiya manga. 31 Njiya mmwenga andakala kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi na wanjina kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa phamwenga na sadaka ya mtsere. Mlavyadzi-sadaka andamuhendera mutu yuya utakaso kpwa kumuusira najisi mbere za Mwenyezi Mlungu.
32 “Higa ndigo malagizo kuhusu mutu wa mahana asiyekala na uwezo wa kulavya sadaka ya utakaso ya kawaida.”
Koga kpwenye nyumba
33 Chisha Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa na Aruni, 34 “Mndiphoinjira tsi ya Kanani ambayo nindakuphani ikale yenu, nami nchihenda aina yoyosi ya koga kpwenye ukuta wa nyumba fulani kpwenye tsi yenu. 35 Phahi, mwenye nyumba iyo analondwa amuambire mlavyadzi-sadaka kukala, ‘Nikaona utu dza koga kpwenye nyumba yangu.’ 36 Mlavyadzi-sadaka andaamuru vitu vyosi ndani ya nyumba iyo vituluzwe kabila ya iye mwenye kadzangbweandza uchunguzi wa rira dowa, sedze vikatangazwa vyosi kukala najisi. Alafu andamenya na achunguze nyumba hiyo. 37 Andachunguza koga mo kutani, na achiona ikasababisha madowa-madowa ga rangi ya nyasi mbitsi au ya kundu na kuonekana kukala gakamenya ndani ya kuta, 38 hiye andatuluka kondze na kufunga nyumba iyo kpwa muda wa siku sabaa. 39 Siku ya sabaa, mlavyadzi-sadaka andauya na kuchunguza tsona nyumba hiyo. Ichikala dowa hiro rikagota kpwenye kuta za nyumba hiyo, 40 andalagiza mawe garigo kpwenye seemu zenye koga zibomolwe na kutsuphiwa phatu pharipho najisi kondze ya mudzi. 41 Palasta ya ndani ya nyumba iyo yosi indakpwangulwa-kpwangulwa na uchafu utsuphiwe phatu pharipho najisi kondze ya mudzi. 42 Alafu ukuta hinyo undadzengbwa na mawe maphya mo mwatu murimobomolwa. Nayo iyo nyumba indapigbwa palasta luphya.
43 “Ichikala dowa rira rindatsembuka tsona bada ya kulavya mawe higo na kukpwangula palasta na kuipiga luphya, 44 inalondwa mlavyadzi-sadaka edze aichunguze. Ichikala koga ikagota kpwenye nyumba hiyo, phahi iyo ni koga isiyouka, nyumba iyo ni najisi. 45 Nyumba iyo inalondwa ibomolwe na mawege, mbaoze na palastaye viphirikpwe phatu pharipho najisi kondze ya mudzi. 46 Zaidi ya higo, yeyesi ndiyemenya ndani ya nyumba iyo wakati ndiphokala ikafungbwa, andakala najisi hadi dziloni. 47 Yeyesi ndiyelala kpwenye nyumba iyo au kurya chakurya himo, analondwa afule nguwoze.
48 “Ela ichikala bada ya kuchunguza nyumba hiyo, mlavyadzi-sadaka achiona kukala koga taikagota bada ya kupigbwa palasta, phahi, mlavyadzi-sadaka andatangaza kukala nyumba iyo ni swafi mana koga ikasira. 49 Phahi kuonyesa nyumba ikakala swafi tsona, mwenye nyumba andareha nyama airi a mapha phamwenga na chipande cha muerezi, sufi ya kundu na chiphungo cha muhisopo. 50 Andatsindza nyama mmwenga wa mapha dzulu ya nyungu yenye madzi swafi ga muhoni. 51 Andahala chipande cha muerezi, chiphungo cha muhisopo na hira sufi ya kundu phamwenga na yuya nyama wa mapha chiyesala mzima na kuvivwika vyosi madzini chigotsanganyika na milatso ya yuya nyama wa mapha chiyetsindzwa. Alafu andatimvira-timvira nyumba iyo milatso kano sabaa. 52 Hivi ndivyo ndivyotakasa nyumba iyo kpwa milatso ya nyama wa mapha, madzi swafi ga muhoni gajerago, nyama wa mapha ariye moyo, chipande cha muerezi, chiphungo cha muhisopo na hira sufi ya kundu. 53 Yuya nyama wa mapha ariye mzima andamricha aphiye vyakpwe weruni kondze ya mudzi. Hivi ndivyo ndivyotakasa nyumba hiyo, nayo indakala swafi.”
54 Higa ndigo malagizo kuhusu aina yoyosi ya ukongo wa kuambukiza, ukongo wa ngozi wa chitswa na cheru, 55 Koga kpwenye nguwo au nyumba, 56 kufutuka, viphere au vyoga, 57 kpwa kuonyesa ni chitu chani chinachokala najisi na chisichokala najisi. Higo ndigo malagizo kuhusu ukongo wa kuambukiza.

14:2 14:2 Mathayo 8:4; Mariko 1:44; Luka 5:14; 17:14