15
Madzi-madzi ga mwirini
garehago najisi
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa na Aruni, “Aambire Aiziraeli hivi: Mlume yeyesi ariye na ukongo wa kutulukpwa ni madzi-madzi ga mbere, madzi higo gandamuhenda akale najisi. Ikale anatulukpwa ni madzi-madzi muda wosi au gakaziba ndaniye, mutu hiye ni najisi. Na madzi-madzige gandasababisha unajisi wa vitu vyanjina kpwa njira zilungirazo: Chitanda chochosi ndicholarira au chitu chochosi ndichosagarira, chindakala najisi. Mutu yeyesi ndiyeguta chitanda cha mutu hiye ni afule nguwoze na aoge, naye andakala najisi hadi dziloni. Mutu yeyesi ndiyesagarira chitu chochosi chirichosagarirwa ni mutu mwenye kutulukpwa ni madzi-madzi, ni afule nguwoze na aoge, naye andakala najisi hadi dziloni. Mutu yeyesi ndiyeguta mutu atulukpwaye ni madzi-madzi, ni afule nguwoze na aoge, naye andakala najisi hadi dziloni. Mutu yeyesi achitsitsirwa mahe ni mutu atulukpwaye ni madzi-madzi, ni afule nguwoze na aoge naye andakala najisi hadi dziloni. Tandiko rorosi ambaro nkuandikpwa dzulu ya nyama, mutu akasagarira, richisagarirwa ni mutu atulukpwaye ni higo madzi-madzi rindakala najisi. 10 Mutu yeyesi ndiyeguta tandiko hiro andakala najisi hadi dziloni. Mutu yeyesi ndiyetsukula vitu hivyo ni afule nguwoze na aoge naye andakala najisi hadi dziloni. 11 Mutu yeyesi ndiyegutwa ni mutu atulukpwaye ni madzi-madzi kabila ya kutsukutsa mikonoye, ni afule nguwoze, aoge naye andakala najisi hadi dziloni. 12 Mwiyo wowosi wa ulongo chiogutwa ni mutu hiye ni uvundzwe-vundzwe. Ela mwiyo wowosi wa muhi undatsukutswa na madzi.
13 “Mlume yeyesi atulukpwaye ni madzi-madzi achiphola ukongowe, mutu hiye ni agodze siku sabaa kabila ya kuusirwa najisiwe. Andafula nguwoze chisha aoge na madzi ga muhoni, naye andakala swafi. 14 Siku ya nane, ni arehe njiya airi au ana njiya manga airi mbere za Mwenyezi Mlungu hipho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano na kumupha mlavyadzi-sadaka. 15 Mlavyadzi-sadaka andalavya njiya mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi na wanjina kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa. Mlavyadzi-sadaka andamuhendera mutu hiyu utakaso wa kumuusira unajisiwe wa kutulukpwa ni madzi-madzi mbere za Mwenyezi Mlungu.
16 “Mlume yeyesi achitulukpwa ni minya, analondwa kuoga mwiri mzima, naye andakala najisi hadi dziloni. 17 Nguwo yoyosi au ngozi yoyosi chiyododerwa ni minya inalondwa ifulwe nayo indakala najisi hadi dziloni. 18 Napho mlume akalala na mchetu na kutulukpwa ni minya, phahi ni lazima osi airi aoge, nao andakala najisi hadi dziloni.
19 “Mchetu yeyesi ndiphokala mwezini, andakala najisi kpwa muda wa siku sabaa. Mutu yeyesi ndiyemguta andakala najisi hadi dziloni. 20 Chitu chochosi ndicholarira au kusagarira wakati a kpwenye mambo ga chichetu chindakala najisi. 21 Mutu yeyesi ndiyeguta chitanda cha mchetu hiye ni afule nguwoze na aoge naye andakala najisi hadi dziloni. 22 Mutu yeyesi ndiyeguta chitu chochosi chirichosagarirwa ni mchetu hiye ni afule nguwoze na aoge, naye andakala najisi hadi dziloni. 23 Mlume yeyesi ndiyeguta chitu chochosi chicholarirwa au kusagarirwa ni mchetu hiye, andakala najisi hadi dziloni. 24 Napho mlume akalala na mchetu hiye na milatsoye ikamdodera, phahi, mlume hiye andakala najisi kpwa muda wa siku sabaa. Chitanda chochosi ndicholarira hiye mlume chindakala najisi.
25 “Napho mchetu anatulukpwa ni milatso kpwa muda wa siku nyinji na sizo sikuze au anatulukpwa ni milatso kpwa siku nyinji kuriko kawaida ya sikuze, phahi, andaenderera kukala najisi muda wosi ambao anatulukpwa ni milatso. 26 Chitanda chochosi anacholarira au chochosi asagariracho, chindakala najisi sawa na wakati wa sikuze. 27 Mutu yeyesi ndiyeguta vitu hivyo, andakala najisi na ni afule nguwoze na aoge naye andakala najisi hadi dziloni. 28 Bada ya milatsoye kutuma, mchetu hiye andagodza siku sabaa, na bada ya muda hinyo andakala swafi. 29 Siku ya nane andahala njiya airi au ana njiya manga airi na amrehere mlavyadzi-sadaka pho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano. 30 Mlavyadzi-sadaka andalavya mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi na wanjina kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa. Hivyo andamuhendera hiye mchetu utakaso wa kumuusira unajisiwe wa kutulukpwa ni milatso mbere za Mwenyezi Mlungu.
31 “Hivyo ndivyo ndivyotenga Aiziraeli na unajisi wao, kusudi asifwe kpwenye unajisi wao kpwa kutiya najisi hema rangu rinarokala kahi yao.”
32 Higa ndigo malagizo kuhusu mlume ariyenajisi kpwa kutulukpwa ni madzi-madzi au kutulukpwa ni minya, 33 mchetu atulukpwaye ni milatso, mlume au mchetu yeyesi atulukpwaye ni madzi-madzi au mlume alalaye na mchetu ambaye ni najisi.