16
Siku ya kuusirwa dambi
Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa, bada ya chifo cha ana airi a Aruni ariofwa wakati ariphomsengerera Mwenyezi Mlungu kpwa njira isiyokubalika. 16:2 Aeburania 6:19Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, “Muambire nduguyo Aruni asiinjire Phatu Phatakatifu Zaidi nyuma ya paziya mbere ya chihi cha mbazi chiricho dzulu ya sanduku ra chilagane wakati wowosi anaolonda kuinjira. Asiphosikira, andafwa mana hipho ndipho ntsembukirapho kpwenye ingu dzulu ya chihi cha mbazi. 16:3 Aeburania 9:7Napho Aruni anamenya Phatu Phatakatifu ni akale na ndzau kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi na turume kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa. Ni aoge na avwale nguwo takatifu. Zo nguwo takatifu ni: Kandzu ya katani, suruwale fupi ya katani, mkumbuu wa katani na afunge chiremba cha katani. Ni ahale kula kpwa Aiziraeli, ndenje mbiri kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi na turume mwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa.
“Aruni andalavya iyo ndzau dza sadaka ya kuusa dambi kpwa ajiliye mwenye na kuhenda upatanisho kpwa kuusa dambize na za atu a nyumbaye. Alafu, andahala zira ndenje mbiri na azirehe mbere za Mwenyezi Mlungu pho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano. Andazipigira kura hizo ndenje mbiri, kura mwenga kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu na yanjina kpwa ajili ya Azazeli.* 16:8 Mana ga Azazeli Chieburania tagamanyikana, ela inaweza kukala dzina ra pepho fulani wa jangbwani. Andareha hira ndenje ambayo kura ikamgbwerera kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu na kumlavya sadaka ya kuusa dambi. 10 Ela hira ndenje ndiyogbwererwa ni kura kpwa ajili ya Azazeli indarehwa ichere moyo mbere za Mwenyezi Mlungu. Ili ihumirwe kuhenda upatanisho wa kuusa dambi kpwa kuiphirika jangbwani dza ndenje ya Azazeli.
11 “Aruni andareha ndzau ya sadaka ya kuusa dambi kpwa ajiliye, na kuhenda upatanisho kpwa kuusa dambize na za atu a nyumbaye, naye andatsindza hira ndzau ya sadakaye ya kuusa dambi. 12 Alafu andahala chetezo chenye makala kula phatu pha kulavira sadaka mbere za Mwenyezi Mlungu na mafumba mairi tele ga uvumba uchiosagbwa vinono wenye kungu nono, naye andaureha ndani ya paziya. 13 Kusudi asifwe, andareha uvumba hura mbere za Mwenyezi Mlungu na kuutiya mohoni ili mosiwe ufwinike chihi cha mbazi dzulu ya sanduku ra chilagane. 14 Andahala seemu ya milatso ya iyo ndzau na atimvye-timvye na chalache seemu ya mbere ya chihi cha mbazi; piya aitimvye-timvye mbere ya sanduku ra chilagane kano sabaa.
15  16:15 Aeburania 9:12“Alafu andatsindza iyo ndenje ya sadaka ya kuusa dambi kpwa ajili ya atu. Milatso ya ndenje iyo andaireha nyuma ya paziya ndani ya Phatu Phatakatifu Zaidi na kuhenda dza vira arivyohenda na milatso ya hira ndzau; andaitimvya-timvya dzulu na mbere ya chihi cha mbazi. 16 Kpwa hivyo, andahenda upatanisho kpwa kuusa dambi hipho Phatu Phatakatifu Zaidi kpwa sababu ya najisi, makosa na dambi zanjina za Aiziraeli. Ni ahende vivyo kpwa ajili ya hema ra mkpwutano ririro kahi yao kahi za unajisi wao. 17 Wakati Aruni anahenda upatanisho ndani ya Phatu Phatakatifu kpwa ajiliye mwenye, nyumbaye na taifa zima ra Iziraeli, kusikale na mutu yeyesi ndani ya hema ra mkpwutano hadi ndiphomala na kutuluka kondze. 18 Alafu andatuluka na aphiye hipho phatu pha kulavira sadaka pharipho mbere za Mwenyezi Mlungu na kuphahendera upatanisho wa kuusa dambi. Andahala seemu ya milatso ya hira ndzau na ya hira ndenje na kupaka pembe za phatu pha kulavira sadaka pande zosi. 19 Andatimvira-timvira hipho phatu pha kulavira sadaka seemu ya milatso na chalache kano sabaa, chihivyo andaphatakasa na unajisi wa atu a Iziraeli.
20 “Bada ya Aruni kumala kutakasa Phatu Phatakatifu Zaidi, hema ra mkpwutano na phatu pha kulavira sadaka, ndipho andareha hira ndenje iriyo moyo. 21 Aruni andabandika mikonoye dzulu ya chitswa cha iyo ndenje iriyo moyo na kukubali na kugomba dambi zosi za atu a Iziraeli na makosa gao gosi; naye andaziika zosi dzulu ya chitswa cha iyo ndenje. Alafu andairicha iyo ndenje iphirikpwe jangbwani ni mutu ndiye dzitolea. 22 Iyo ndenje indatsukula dambi zao zosi ko kusikokala atu. Nayo indarichirwa hiko jangbwani.
23  16:23 Ezekieli 44:19“Alafu Aruni andauya ndani ya hema ra mkpwutano, avule zira nguwo za katani aziriche mumo. Nguwo zira ambazo akavwala ariphomenya Phatu Phatakatifu Zaidi. 24 Andaoga Phatu Phatakatifu na avwale nguwoze za kawaida. Chisha andatuluka na alavye sadakaye ya kuochwa, na sadaka za kuochwa za atu a Iziraeli, ili kuhenda upatanisho kpwa ajiliye mwenye na kpwa ajili ya atu osi. 25 Andaocha marunya ga sadaka ya kuusa dambi dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. 26 Hiye mutu ndiyephirika iyo ndenje ya Azazeli ni afule nguwoze na aoge ndipho aweze kuinjira kambini. 27  16:27 Aeburania 13:11Hira ndzau na ndenje ya sadaka ya kuusa dambi ambazo milatso yao indaphirikpwa Phatu Phatakatifu Zaidi kpwa kuhenda upatanisho kpwa kuusa dambi, andatsukulwa kondze ya kambi na ziochwe phamwenga na chingo zao, nyama na ufumba wao. 28 Hiye mutu ndiyeaocha ni afule nguwoze na aoge, ndipho aweze kuinjira kambini.
29  16:29 Alawi 23:26–32; Isabu 29:7–11“Hiri ni lagizo ra kare na kare kpwa enyezi na hata ajeni asagalao kahi zenu. Siku ya kumi ya mwezi wa sabaa, ni mfunge na msihende kazi. 30 Mundahenda hivyo kpwa sababu siku iyo ndiyo siku ambayo mundahenderwa upatanisho, mtakaswe dambi zenu, namwi mundakala swafi mbere za Mwenyezi Mlungu. 31 Siku iyo ni Siku ya Kuoya kabisa, namwi ni mfunge; hiri ni lagizo ra kare na kare. 32 Mlavyadzi-sadaka mkpwulu ariyemwagirwa mafuha na kutengbwa ili agbwire nafwasi ya ise, yani mlavyadzi-sadaka mkpwulu, ndiye ndiyehenda upatanisho kpwa kuusa dambi. Naye andavwala nguwo takatifu za katani, 33 na ahende upatanisho kpwa kuusa dambi Phatu Phatakatifu Zaidi, hema ra mkpwutano, phatu pha kulavira sadaka, alavyadzi-sadaka na kpwa ajili ya taifa zima ra Iziraeli. 34 Hiri ni lagizo ra kare na kare; upatanisho wa kuusa dambi za atu a Iziraeli ni uhendwe mara mwenga chila mwaka.”
Naye achihenda gosi dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.

16:2 16:2 Aeburania 6:19

16:3 16:3 Aeburania 9:7

*16:8 16:8 Mana ga Azazeli Chieburania tagamanyikana, ela inaweza kukala dzina ra pepho fulani wa jangbwani.

16:15 16:15 Aeburania 9:12

16:23 16:23 Ezekieli 44:19

16:27 16:27 Aeburania 13:11

16:29 16:29 Alawi 23:26–32; Isabu 29:7–11