17
Phatu pha sawa pha kulavira sadaka
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Muambire Aruni, anae na atu osi a Iziraeli uambe, Mwenyezi Mlungu walagiza hivi: Mutu yeyesi kahi ya Aiziraeli achitsindza ngʼombe, ngʼondzi au mbuzi ndani au kondze ya kambi, bila kumreha nyama hiye phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano, ili amulavye dza sadaka kpwa Mwenyezi Mlungu mbere ya hema ra Mwenyezi Mlungu, mutu hiye andakala na kosa ra kuolaga naye ni atengbwe na atue. Lagizo hiri rinalazimisha Aiziraeli kumrehera Mwenyezi Mlungu nyama ambao anaatsindza weruni. Andareha nyama hara kpwa mlavyadzi-sadaka phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano, nao andatsindza na kumlavira Mwenyezi Mlungu sadaka za amani. Phahi, mlavyadzi-sadaka andamwagira-mwagira milatso phatu pha kulavira sadaka pha Mwenyezi Mlungu kahi za phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano, na kuocha gara marunya gakale kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. Kpwa hivyo Aiziraeli andakoma kabisa kulavira sadaka vizuka vyenye umbo ra ndenje, dzambo ambaro rikaahenda akose kukala aaminifu kpwangu. Hiri ni lagizo ra kare na kare kpwao na vivyazi vyao vyosi.
“Aambire kukala Muiziraeli yeyesi au mjeni asagalaye kahi yao, ndiyelavya sadaka ya kuochwa au sadaka yanjina, ela asiirehe phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano ili kumlavira Mwenyezi Mlungu, mutu hiye andatengbwa na atue.
Atu anakahazwa kurya milatso
10  17:10 Mwandzo 9:4; Alawi 7:26–27; 19:26; Kumbukumbu 12:16–23; 15:23“Mutu yeyesi akale Muiziraeli au mjeni, asagalaye kahi yenu achirya milatso yoyosi, nindamtsukirirwa naye ni atengbwe kure na atue. 11  17:11 Aeburania 9:22Indakala hivyo kpwa mana uzima wa chiumbe u ndani ya milatso. Nkakulagizani kulavya milatso phatu pha kulavira sadaka ili kudzihendera upatanisho, kpwa kukala milatso ndiyo ihenderayo mutu upatanisho wa kumuusira dambi. 12 Ndiyo mana nkakulagizani hivi mwi Aiziraeli nchiamba, ‘Mutu yeyesi kahi yenu au mjeni asagalaye kahi yenu asirye milatso.’
13 “Mutu yeyesi akale Muiziraeli au mjeni, asagalaye kahi yenu achendaindza nyama au nyama wa mapha ambao ni a kuriwa, analondwa kumwaga milatso photsi na kuisirira na mtsanga. 14 Mana, uzima wa chila chiumbe u ndani ya milatsoye. Ndiyo mana nkakulagizani mwimwi Aiziraeli, ‘Msirye milatso ya chiumbe chochosi mana uzima wa chiumbe chochosi u ndani ya milatsoye. Yeyesi ndiyerya milatso ni atengbwe.’
15 “Mutu yeyesi akale mwenyezi au mjeni, ndiyerya nyama achiyefwa mwenye au achiyeolagbwa ni nyama wa tsakani ni afule nguwoze na aoge naye andakala najisi hadi dziloni, chisha andakala swafi. 16 Ela napho kafurire nguwoze na kaogere, mutu hiye andaripha kpwa ajili ya dambi hiro.”

17:10 17:10 Mwandzo 9:4; Alawi 7:26–27; 19:26; Kumbukumbu 12:16–23; 15:23

17:11 17:11 Aeburania 9:22