20
Kutiywa adabu kpwa ajili ya mai
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Aambire Aiziraeli hivi: Mutu yeyesi kahi ya Aiziraeli au mjeni asagalaye kahi yenu, achimlavya mwanawe hata mmwenga kukala sadaka kpwa mlungu aihwaye Moleki, mutu hiye ni aolagbwe. Atu asagalao hipho andamuolaga kpwa kumpiga mawe. Mimi mwenye nindamtsukirirwa mutu hiye na kumtenga na atue kpwa sababu walavya mmwenga wa anae dza sadaka kpwa Moleki na hivyo akanajisi phatu phangu phatakatifu na dzina rangu takatifu. Napho atu asagalao phatu hipho taandamuolaga, mimi mwenye nindamtsukirirwa mutu hiye na nyumbaye. Nindaatenga na atu ao, iye phamwenga na osi ariokosa uaminifu kpwangu kpwa kuphiya kpwa Moleki.
“Napho mutu yeyesi akakosa uaminifu kpwangu kpwa kuphiya kpwa aganga a kupiga mburuga na atsai, nindamtsukirirwa mutu hiye na kumtenga na atue. Kpwa hivyo, dzitakaseni, kalani atakatifu mana mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Gbwirani malagizo gangu na mgalunge. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu ninayekuhendani mkale atakatifu.
20:9 Kutsama 21:17; Mathayo 15:4; Mariko 7:10“Mutu yeyesi ndiyemlani ise au nine, ni aolagbwe. Lawama ra chifoche ri dzuluye mwenye kpwa mana akalani avyazie.
10  20:10 Kutsama 20:14; Alawi 18:20; Kumbukumbu 5:18“Napho mlume akazinga na mkpwaza myawe, osi airi ni aolagbwe. 11  20:11 Alawi 18:8; Kumbukumbu 22:30; 27:20Mlume alalaye na mkpwaza ise, anamtiya waibu ise, osi airi ni aolagbwe. Na lawama ra chifo chao ri dzulu yao enye. 12  20:12 Alawi 18:15Mlume achilala na mkpwaza-mwanawe, osi airi ni aolagbwe. Higo ni maphingane na lawama ra chifo chao rindakala dzulu yao enye. 13  20:13 Alawi 18:22Napho mlume akahenda mlume myawe mchetu, phahi, osi airi ni aolagbwe mana akahenda dzambo ra kutsukiza na milatso yao indakala dzulu yao enye. 14  20:14 Alawi 18:17; Kumbukumbu 27:23Napho mlume akalóla mchetu chisha amlóle nine wa hiye mchetu, hinyo ni uyi; osi ahahu ni aochwe. Mundahenda hivyo ili kusisa uyi dza hinyo kahi yenu. 15  20:15 Kutsama 22:19; Alawi 18:23; Kumbukumbu 27:21Napho mlume yeyesi akalala na nyama phahi hiye mlume na ye nyama ni aolagbwe. 16 Au napho mchetu akasengerera nyama na kulala naye, mchetu hiye na nyama hiye ni aolagbwe. Lawama ra vifo vya mlume hiye na mchetu hiye rindakala dzulu yao.
17  20:17 Alawi 18:9; Kumbukumbu 27:22“Napho mlume akamlóla mwanao mchetu, mwana baba au mwana mayo na kulala naye, hiro ni dzambo ra kutsukiza na ni atengbwe na atu aho mana akahenda dzambo iyi. Hiye mlume andatsukula lawama ra uyiwe, mana akamvundzira ishima mwanao mchetu. 18  20:18 Alawi 18:19Napho mlume akalala na mchetu ariye kpwenye mambo ga chichetu, osi airi ni atengbwe na atu ao. Hiye mlume akafwenula mjero wa hiye mchetu naye mchetu akadzifwenula mjerowe. 19  20:19 Alawi 18:12–14Usilale na mayoo mvyere, mayoo mdide wala shangaziro, mana hinyo ni atuo a phephi. Osi ndiohenda hivyo andatsukula lawama ra uyi wao. 20 Mutu achilala na mkpwaza ise mvyere au mdide, anamtiya waibu ise mvyere au mdide. Osi airi andatsukula lawama ra dambi yao. Osi airi andafwa bila ya kuphaha ana. 21  20:21 Alawi 18:16Mutu achilóla mlamuwe andamvundzira ishima nduguye, higo ni maphingane, osi airi taandaphaha ana.
22 “Gbwirani na kutimiza shariya zangu na malagizo gangu gosi. Ama sivyo tsi hira ambamo ninakuphirikani indakuzolani. 23 Msilunge mila za mataifa ambago ndagazola mbere zenu, mana nágazira sana kpwa kuhenda higo gosi. 24 Ela, nkakuambirani kare, ‘Mundahala tsi yao yenye rutuba ikale yenu, mana mimi nkakuphani. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, niriyekutengani na mataifa ganjina.’ 25 Kpwa hivyo, ni mtafwautishe kahi ya nyama ario najisi na asiokala najisi, kahi ya nyama a mapha ario najisi na asiokala najisi. Msidzinajisi kpwa nyama au nyama wa mapha au chochosi chiambalacho dzulu ya tsi ambacho nkachitenga kukala ni najisi kpwenu. 26 Kalani atakatifu kpwa sababu mimi Mwenyezi Mlungu ni mtakatifu, nami nkakutengani mwimwi na mataifa ganjina ili mkale angu.
27 “Mlume au mchetu yeyesi ambaye anapiga mburuga au mtsai, ni aolagbwe kpwa kupigbwa mawe. Milatsoye indakala dzuluye.”

20:9 20:9 Kutsama 21:17; Mathayo 15:4; Mariko 7:10

20:10 20:10 Kutsama 20:14; Alawi 18:20; Kumbukumbu 5:18

20:11 20:11 Alawi 18:8; Kumbukumbu 22:30; 27:20

20:12 20:12 Alawi 18:15

20:13 20:13 Alawi 18:22

20:14 20:14 Alawi 18:17; Kumbukumbu 27:23

20:15 20:15 Kutsama 22:19; Alawi 18:23; Kumbukumbu 27:21

20:17 20:17 Alawi 18:9; Kumbukumbu 27:22

20:18 20:18 Alawi 18:19

20:19 20:19 Alawi 18:12–14

20:21 20:21 Alawi 18:16