19
Malagizo ganjina
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 19:2 Alawi 11:44–45; 1 Petero 1:16“Aambire Aiziraeli osi hivi: Kalani atakatifu mana mimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, ni mtakatifu. 19:3 a Kutsama 20:12; Kumbukumbu 5:16; b Kutsama 20:8; Kumbukumbu 5:12Chila mmwenga wenu ni aishimu ise na nine, na kugbwira malagizo ga Siku zangu za Kuoya. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. 19:4 a Alawi 26:1; b Kutsama 20:23; 34:17; Kumbukumbu 17:2–5Msiabudu vizuka, wala kudzitengezera milungu ya vizuka vya chuma vya kuyayusha. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
“Mnaphonilavira mimi Mwenyezi Mlungu sadaka za amani, nilavirani kpwa njira ambayo indakubalika. Sadaka iyo ni iriwe siku iyo-iyo inayolaviwa au siku ya phiriye. Chochosi ndichosala hadi siku ya hahu ni chiochwe. Napho seemu ya nyamaye indariwa siku ya hahu indakala tsukizo na yo sadaka taindakubaliwa. Naye ndiyerya nyama iyo andakala akahenda dambi na andaripha kpwa ajili ya dambiye kpwa sababu akatiya najisi chitu chitakatifu cha Mwenyezi Mlungu. Mutu hiye ni atengbwe na atue.
19:9 Alawi 27:15; Kumbukumbu 24:19–22“Mvunapho mavuno ga mwenu mindani, msivune kabisa hadi kpwenye miphaka ya minda wala msiuye kpwendatsembwesa. 10 Na mvunapho zabibu, msiuye mchatsolatsola chizosala mo mindani, na zo zichizogbwa photsi msizitsole. Zirichireni achiya na ajeni asagalao kahi yenu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
11  19:11 a Kutsama 20:15; Kumbukumbu 5:19; b Kutsama 20:16; Kumbukumbu 5:20“Msiiye, msigombe handzo wala kuchengana. 12  19:12 Kutsama 20:7; Kumbukumbu 5:11; Mathayo 5:33Msiape kpwa kuhadza dzina rangu wakati mnagomba handzo sedze mkanajisi dzina ra Mlungu wenu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
13  19:13 Kumbukumbu 24:14–15“Usimuonere wala kumnyangʼanya myao vituvye. Usilale bila kumripha mchibaruwao. 14  19:14 Kumbukumbu 27:18Usimlani masito wala kumuikira chipofu chitu cha kumuhenda akpwale, ela muogophe Mlunguo. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
15  19:15 Kutsama 23:6–8; Kumbukumbu 16:19“Unaphoamula, amula kpwa haki. Usimpendelee mchiya wala kumuogopha tajiri, ela amulani ayawenu kpwa haki. 16 Usiphiye hiku na hiku kusengenya ayao. Usitiye myao kpwenye hatari ya chifo kpwa kulavya ushaidi wa handzo. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
17  19:17 Mathayo 18:15“Usimzire nduguyo mwako moyoni, ela mdemurire chingʼangʼa siku zosi ili usishiriki dambiye. 18  19:18 Mathayo 5:43; 19:19; 22:39; Mariko 12:31; Luka 10:27; Arumi 13:9; Agalatia 5:14; Jakobo 2:8Usiriphize chisasi wala kumena mutuo yeyesi, ela mmendze myao dza vira udzimendzavyo mwenye. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
19  19:19 Kumbukumbu 22:9–11“Gbwirani malagizo gangu. Musiriche nyama enu akaphekpwa ni nyama a aina yanjina. Msiphande mbeyu za aina mbiri kpwenu mindani. Msivwale nguwo zosukpwa na nyuzi aina mbiri.
20 “Mlume achilala na mtumwa mchetu ambaye akachumbiwa ni mlume wanjina, ela kadzangbwekombolwa wala kurichirwa huru ni amriphe yuya mwenye mtumwa hiye, osi ni atiywe adabu. Ela aho naasiolagbwe kpwa sababu mchetu hiye kala kahuru. 21 Mlume hiye andareha turume phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano na arilavye kpwa Mwenyezi Mlungu dza sadakaye ya kuusa makosa. 22 Mlavyadzi-sadaka andamuhendera upatanisho kpwa kuhumira turume hiro mbere za Mwenyezi Mlungu kpwa ajili ya kuusa dambi ariyohenda, naye andaswamehewa.
23 “Mundiphofika kpwenye tsi iyo na kuphanda aina yoyosi ya mihi ya matunda, msirye matunda higo kpwa muda wa miaka mihahu. 24 Mwaka wa ne, matundage gosi gandakala matakatifu, gandalaviwa ikale sadaka ya shukurani kpwa Mwenyezi Mlungu. 25 Ela matunda ga kuandzira mwaka wa tsano higo munaweza kurya na mavuno genu gandaenjerezeka. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
26  19:26 a Mwandzo 9:4; Alawi 7:26–27; 17:10–14; Kumbukumbu 12:16,23; 15:23; b Kumbukumbu 18:10“Msirye nyama yoyosi iriyo na milatso. Msiloge wala kupiga mburuga. 27  19:27 Alawi 21:5; Kumbukumbu 14:1Msinyole nyere za pembeni za chitswa wala kunyola pembe za vyeru vyenu, 28 wala msitsodzwe kpwa ajili ya kufwererwa wala kuika alama yoyosi mwenu mirini. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
29  19:29 Kumbukumbu 23:17“Usisababishe mwanao mchetu akakala malaya, sedze tsi ndzima ikamenya katika udiya na hivyo kuodzala uyi. 30  19:30 Alawi 26:2Gbwirani malagizo ga Siku zangu za Kuoya na kuishimu phatu phangu phatakatifu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
31  19:31 Kumbukumbu 18:11; 1 Samueli 28:3; 2 Afalume 23:4; Isaya 8:19“Musiphiye kpwa apigadzi mburuga wala atsai kpwendaendza msada. Muchihenda hivyo, mundanajisika. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
32 “Napho u phephi na mtumia mwenye komvwi ima ili umuphe ishima; muogophe Mlunguo. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
33  19:33 Kutsama 22:21; Kumbukumbu 24:17–18; 27:19“Msimuhendere mai mjeni asagalaye kahi yenu kpwenye tsi. 34 Hinyo ajeni asagalao namwi aharireni dza enyezi na muamendze dza vira munavyodzimendza enye, kpwa sababu mwimwi piya mwakala ajeni hiko tsi ya Misiri. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.
35  19:35 Kumbukumbu 25:13–16; Misemo 20:10; Ezekieli 45:10“Msihumire vipimo vya kuiyira wakati munapima ure, uziho na unji. 36 Mnalondwa kuhumira mizani zirizo za sawa na vipimo vya kpweli. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, yekutuluzani kula tsi ya Misiri. 37 Gbwirani na mtimize shariya zangu na malagizo gangu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”

19:2 19:2 Alawi 11:44–45; 1 Petero 1:16

19:3 19:3 a Kutsama 20:12; Kumbukumbu 5:16; b Kutsama 20:8; Kumbukumbu 5:12

19:4 19:4 a Alawi 26:1; b Kutsama 20:23; 34:17; Kumbukumbu 17:2–5

19:9 19:9 Alawi 27:15; Kumbukumbu 24:19–22

19:11 19:11 a Kutsama 20:15; Kumbukumbu 5:19; b Kutsama 20:16; Kumbukumbu 5:20

19:12 19:12 Kutsama 20:7; Kumbukumbu 5:11; Mathayo 5:33

19:13 19:13 Kumbukumbu 24:14–15

19:14 19:14 Kumbukumbu 27:18

19:15 19:15 Kutsama 23:6–8; Kumbukumbu 16:19

19:17 19:17 Mathayo 18:15

19:18 19:18 Mathayo 5:43; 19:19; 22:39; Mariko 12:31; Luka 10:27; Arumi 13:9; Agalatia 5:14; Jakobo 2:8

19:19 19:19 Kumbukumbu 22:9–11

19:26 19:26 a Mwandzo 9:4; Alawi 7:26–27; 17:10–14; Kumbukumbu 12:16,23; 15:23; b Kumbukumbu 18:10

19:27 19:27 Alawi 21:5; Kumbukumbu 14:1

19:29 19:29 Kumbukumbu 23:17

19:30 19:30 Alawi 26:2

19:31 19:31 Kumbukumbu 18:11; 1 Samueli 28:3; 2 Afalume 23:4; Isaya 8:19

19:33 19:33 Kutsama 22:21; Kumbukumbu 24:17–18; 27:19

19:35 19:35 Kumbukumbu 25:13–16; Misemo 20:10; Ezekieli 45:10