22
Utakatifu wa sadaka
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Muambire Aruni na anae aishimu sadaka takatifu ambazo Aiziraeli akazitenga kpwa ajili yangu, kusudi asibere dzina rangu takatifu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Aambire hivi, ‘Mmwenga wenu kahi za vivyazi vyenu vyosi ndiyesengerera sadaka takatifu ambazo Aiziraeli akazitenga kpwa ajili yangu mimi Mwenyezi Mlungu wakati akanajisika, mutu hiye ni atengbwe nami. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Mutu yeyesi wa chivyazi cha Aruni ndiyekala na mahana au ndiyekala anatulukpwa ni madzi-madzi ni asirye sadaka takatifu hadi ndiphokala swafi. Mutu yeyesi ndiyeguta mutu achiyedzitiya najisi kpwa kuguta lufu, mutu achiyetulukpwa ni minya, chiumbe chochosi chiambalacho ambacho ni najisi au mutu ariye na unajisi wa aina yoyosi; mutu hiye, kandaruhusiwa kurya vyakurya vitakatifu hadi ndiphooga naye andakala najisi hadi dziloni, dzuwa ndiphotswa ndipho andakala swafi. Bada ya hipho andaweza kurya chakurya chitakatifu mana hicho ndicho chakuryache. Mlavyadzi-sadaka asirye nyama wa kufwa mwenye wala wa kuolagbwa ni nyama wa tsakani, sedze akadzitiya najisi. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Kpwa hivyo, alavyadzi-sadaka ni agbwire malagizo gangu, ili asihende dambi akafwa kpwa kugabera. Mimi Mwenyezi Mlungu ndimi niahendaye akale atakatifu.’
10 “Atu a nyumba ya alavyadzi-sadaka machiyao ndio anaoruhusiwa kurya chakurya chitakatifu. Mjeni au mchibaruwa wa mlavyadzi-sadaka karuhusiwa kurya. 11 Ela napho mtumwa akagulwa ni mlavyadzi-sadaka kpwa kuhumira pesaze au ariyevyalwa pho pha mlavyadzi-sadaka, anaruhusiwa kurya chakurya hicho. 12 Napho mwana mchetu wa mlavyadzi-sadaka akalólwa ni mutu asiyekala mlavyadzi-sadaka, karuhusiwa kurya sadaka takatifu. 13 Ela napho hiye mwana mchetu wa mlavyadzi-sadaka ni gungu au akazolwa ni mlumewe na kana mwana, naye akauya kpwa ise na anasagala phapho dza wakati ariphokala msichana, phahi, anaweza kurya chakurya cha ise. Ela phahi, mutu wanjina yeyesi karuhusiwa kurya chakurya hicho. 14 Napho mutu akarya chakurya chitakatifu bila kumanya, phahi, andamripha mlavyadzi-sadaka chakurya hicho na aenjereze seemu mwenga ya tsano ya samani ya chakurya hicho. 15 Alavyadzi-sadaka asibere sadaka takatifu ambazo Aiziraeli nkuziunula mbere za Mwenyezi Mlungu na kuzipha alavyadzi-sadaka dza mtalo wao 16 kpwa kuricha atu asioruhusiwa azirye. Chihivyo andahenda atu aho akale akosa na alondwe kuiripha. Mimi Mwenyezi Mlungu ndimi nihendaye vitu hivyo kukala vitakatifu.”
17 Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 18 “Muambire Aruni, anae na Aiziraeli osi hivi, ‘Muiziraeli yeyesi au mjeni asagalaye kahi yenu achireha zawadiye dza sadaka ya kuochwa kpwa Mwenyezi Mlungu, ikale ni ya kuusa naziri au ya hiyari; 19 ni alavye ndzau, turume au ndenje isiyo na chirema ili ikubalike. 20  22:20 Kumbukumbu 17:1Si ruhusa kulavya chochosi chiricho na chirema mana tachindakubaliwa kpwa fwaida yenu. 21 Mutu yeyesi ndiyemlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya amani ili kuusa naziri au sadaka ya hiyari kula kpwenye mfugowe, ni alavye nyama asiye na chirema ndipho akubaliwe. 22 Usimlavire Mwenyezi Mlungu nyama yeyesi ariye chipofu, yevundzika chigulu, chigurye, atulukpwaye ni madzi-madzi, mwenye uphere au chironda chidodacho. Msilavye mmwenga wa hinyo kukala sadaka ya kuochwa kpwa Mwenyezi Mlungu dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. 23 Munaweza kulavya ndzau, ngʼondzi au mbuzi ariye na chirema dza sadaka ya hiyari, ela kandakubalika kuusira hati. 24 Usimlavire Mwenyezi Mlungu nyama ambaye chilungoche cha uvyazi chalumizwa, chabundwa, chavundzwa au chakatwa. Msihendere nyama enu mambo higo kpwenye tsi yenu. 25 Wala usikubali kugula nyama a aina iyo kula kpwa ajeni na kunilavira mimi Mlunguo dza chakurya. Nyama hinyo taandakubaliwa kpwa fwaida yenu mana ana virema.’ ”
26 Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 27 “Mwana ngʼombe, mwana ngʼondzi au mwana mbuzi achivyalwa andasala na nine kpwa siku sabaa. Ela kuandzira siku ya nane anaweza kulaviwa kpwa Mwenyezi Mlungu dza sadaka ya kuochwa. 28 Ela usitsindze ngʼombe, ngʼondzi au mbuzi siku mwenga phamwenga na mwanawe. 29 Ndiphonirehera mimi Mwenyezi Mlungu sadaka ya shukurani, undailavya kpwa aina ambayo indakuhenda ukubaliwe. 30 Nyama hiye ni lazima ariwe siku iyo-iyo. Musiriche chitu hadi ligundzu siku ya phiri. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
31 “Gbwirani na kutimiza malagizo gangu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. 32 Msiritiye najisi dzina rangu takatifu, mana ni lazima niishimiwe kahi ya atu a Iziraeli. Mimi Mwenyezi Mlungu ndimi ninayekuhendani mkale atakatifu. 33 Mimi ndimi yekutuluzani kula tsi ya Misiri kpwa nikale Mlungu wenu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”

22:20 22:20 Kumbukumbu 17:1