23
Sikukuu za Mwenyezi Mlungu
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Aambire Aiziraeli hivi: Hizi ndizo sikukuu zangu ambazo mimi Mwenyezi Mlungu nkazipanga mundazitangaza kpwenye mikutano yenu mitakatifu kpwa ishima yangu.
Siku ya Kuoya
23:3 Kutsama 20:8–10; 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Kumbukumbu 5:12–14“Mundahenda kazi siku sita bahi, ela siku ya sabaa ni Siku ya Kuoya. Siku hiyo, mundakala na mkpwutano mtakatifu. Siku iyo ni takatifu kpwa Mwenyezi Mlungu namwi tamundahenda kazi kokosi msagalako.
“Hizi ndizo sikukuu zanjina za Mwenyezi Mlungu ambazo ni mzitangaze kpwa wakatiwe uriopangbwa chisha mkale na mkpwutano mtakatifu.
Sikukuu ya Pasaka
(Isabu 28:16–25)
23:5 Kutsama 12:1–13; Kumbukumbu 16:1,2“Dziloni wakati jiza rinahanda siku ya kumi na ne ya mwezi wa mwandzo, mundamuishimu Mwenyezi Mlungu kpwa kusherekeya sikukuu ya Pasaka. 23:6 Kutsama 12:14–20; 23:15; 34:18; Kumbukumbu 16:3–8Alafu sikukuu ya Mikahe Isiyotiywa Hamira ya kuishimu Mwenyezi Mlungu indaandza siku ya kumi na tsano ya mwezi uho. Kpwa muda wa siku sabaa, mundarya mikahe isiyotiywa hamira. Siku ya kpwandza mundakala na mkpwutano mtakatifu na msihende kazi zozosi za kawaida. Mundanilavira mimi Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa kpwa siku sabaa. Siku ya sabaa mundahenda mkpwutano mtakatifu na msihende kazi za kawaida.”
Sikukuu ya mavuno ga mwandzo
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 10 “Aambire Aiziraeli hivi: Mndiphoinjira tsi ambayo ninakuphani na kuvuna mavunoge, mundamrehera mlavyadzi-sadaka butsa ra kpwandza ra mavunogo. 11 Mlavyadzi-sadaka andariunula mbere za Mwenyezi Mlungu siku inayolungira Siku ya Kuoya ili mphahe kukubaliwa. 12 Siku iyo ndiphoriounula hiro butsa mbere za Mwenyezi Mlungu mundamlavira sadaka ya kuochwa ya turume ra mwaka mmwenga risirokala na chirema. 13 Phamwenga na sadaka hiyo, mundamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya mtsere ya kilo mbiri za unga mnono uriotsanganywa na mafuha yenye kungu nono imuhamirayo, na sadakaye ya chinwadzi cha lita mwenga ya uchi wa zabibu. 14 Kabila ya siku iyo ya kumrehera Mwenyezi Mlungu wenu sadaka hiyo, tamruhusiwa kurya mavuno ga matsere, gakale maphya, gakale gakukalangbwa au gakujitwa kukala mikahe. Hiri ni lagizo ra kare na kare kpwa vivyazi vyenu vyosi phatu phophosi mndiphosagala.
Sikukuu ya mavuno
(Isabu 28:26–31)
15  23:15 Kutsama 23:16; 34:22; Kumbukumbu 16:9–12“Mundaolanga majuma sabaa hangu siku inayolunga Siku ya Kuoya ambayo mwareha butsa ra sadaka ya kuunulwa mbere za Mwenyezi Mlungu. 16 Ligundzure bada ya higo majuma sabaa, yani siku ya mirongo mitsano mundamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya mtsere muphya. 17 Chila nyumba indareha mikahe miiri ya sadaka ya kuunulwa mbere za Mwenyezi Mlungu. Mikahe iyo indatengezwa na kilo mbiri za unga mnono uriotiywa hamira, iyo ni sadaka ya mavuno genu ga mwandzo ndiyo mundamlavira Mwenyezi Mlungu. 18 Phamwenga na hiyo, mundareha maturume sabaa ga mwaka mmwenga-mmwenga, ndzau mmwenga, na maturume mairi gosi gasigokala na virema. Nyama hinyo andakala sadaka za kuochwa ambazo zindalaviwa phamwenga na sadaka zao za mtsere na sadaka zao za chinwadzi, zikale sadaka yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. 19 Mundalavya ndenje mmwenga ikale sadaka ya kuusa dambi na maturume mairi ga mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. 20 Mlavyadzi-sadaka andareha hura mkpwahe wa mavuno ga mwandzo na gara maturume mairi mbere za Mwenyezi Mlungu gakale sadaka ya kuunulwa. Hizo ni sadaka takatifu kpwa Mwenyezi Mlungu nazo zindakala za mlavyadzi-sadaka. 21 Siku iyo-iyo mundatangaza mkpwutano mtakatifu namwi msihende kazi za kawaida. Hiri ni lagizo ra kare na kare kpwa vivyazi vyenu vyosi phatu phophosi mndiphosagala.
22  23:22 Alawi 19:9,10; Kumbukumbu 24:19–22“Ndiphovuna mavunogo mwako mundani, usivune tsetsetse hadi muphakani wala usiuye uchatsembwesa. Higo undagarichira achiya na ajeni. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.”
Sikukuu ya magunda
(Isabu 29:1–6)
23 Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 24 “Aambire atu a Iziraeli hivi, ‘Siku ya kpwandza ya mwezi wa sabaa indakala Siku ya Kuoya, siku ya kutambukirwa ndiyotangazwa kpwa kupiga gunda na kuhenda mkpwutano mtakatifu. 25 Msihende kazi yoyosi ya kawaida siku iyo ela mumrehere Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa.’ ”
Siku ya kuusirwa dambi
(Isabu 29:7–11)
26  23:26 Alawi 16:29–34Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 27 “Siku ya kumi ya mwezi uhu wa sabaa ni siku ya upatanisho wa kuusira dambi. Siku iyo mundakala na mkpwutano mtakatifu. Mundafunga na kumrehere Mwenyezi Mlungu za kuochwa sadaka. 28 Msihende kazi zenu zozosi za kawaida siku hiyo. Siku iyo ni siku ya upatanisho wa kuusira dambi, siku ya kukuhenderani mwimwi upatanisho mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. 29 Mutu yeyesi ambaye kandafunga siku iyo ni lazima andatengbwa na atue. 30 Mutu yeyesi ndiyehenda kazi yoyosi siku iyo ndamuolaga. 31 Msihende kazi: hiri ni lagizo ra kare na kare kpwa vivyazi vyenu vyosi, kokosi ndikosagala. 32 Siku ya tisiya dziloni ya mwezi hinyo hadi dziloni ra siku ya kumi, indakala Siku ya Kuoya namwi mundafunga.”
Sikukuu ya vibanda
(Isabu 29:12–39)
33 Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 34  23:34–36 Kumbukumbu 16:13–15“Aambire Aiziraeli hivi, Kuandzira siku ya kumi na tsano ya mwezi hinyo wa sabaa, mundamuishimu Mwenyezi Mlungu kpwa kusherekeya Sikukuu ya Vibanda kpwa muda wa siku sabaa. 35 Siku ya kpwandza ya iyo sikukuu, mundakala na mkpwutano mtakatifu na msihende kazi yoyosi ya kawaida. 36 Mundamrehera Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa kpwa siku sabaa. Siku ya nane mundakala na mkpwutano mtakatifu na mrehere Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa. Hinyo ndio ndiokala mkpwutano wa mwisho, namwi msihende kazi yoyosi ya kawaida siku hiyo.
37 “Hizo ndizo sikukuu za Mwenyezi Mlungu zirizopangbwa ambazo mundazitangaza na muhende mikutano mitakatifu ya kumrehera Mwenyezi Mlungu sadaka zilungirazo; sadaka za kuochwa, sadaka za mtsere, sadaka za vinwadzi na sadaka zanjina, chila siku na sadakaye. 38 Sadaka hizo ni mbali na zira za Siku za Kuoya ya Mwenyezi Mlungu, sadaka zenu za kawaida, sadaka za kuusa naziri zenu na sadaka zenu za hiyari munazomrehera Mwenyezi Mlungu.
39 “Kpwa hivyo bada ya kuvuna mavuno ga mwenu mindani, mundasherekeya sikukuu ya Mwenyezi Mlungu kpwa muda wa siku sabaa, kuandzira siku ya kumi na tsano ya mwezi wa sabaa. Siku ya kpwandza na siku ya nane zindakala Siku za Kuoya. 40 Iyo siku ya kpwandza mundahala aina-aina za matunda ga mihi yenu minono, makandza ga mitende, panda zenye makodza manji na panda za mihi imerayo kanda-kanda ya muho, namwi mundasherekeya kpwa siku sabaa mbere za Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. 41 Chila mwezi wa sabaa ni mumuishimu Mwenyezi Mlungu kpwa kusherekeya sikukuu hino kpwa siku sabaa. Hiri ni lagizo ra kare na kare kpwa vivyazi vyenu vyosi. 42 Kpwa muda wa siku sabaa mundasagala vibandani, osi ariovyalwa Iziraeli andaishi vibandani wakati hinyo. 43 Chihivyo vivyazi vyenu vindamanya kukala náhenda Aiziraeli aishi vibandani, nriphoatuluza tsi ya Misiri. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.”
44 Kpwa hivyo Musa achiatangazira Aiziraeli osi sikukuu za Mwenyezi Mlungu zirizopangbwa.

23:3 23:3 Kutsama 20:8–10; 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Kumbukumbu 5:12–14

23:5 23:5 Kutsama 12:1–13; Kumbukumbu 16:1,2

23:6 23:6 Kutsama 12:14–20; 23:15; 34:18; Kumbukumbu 16:3–8

23:15 23:15 Kutsama 23:16; 34:22; Kumbukumbu 16:9–12

23:22 23:22 Alawi 19:9,10; Kumbukumbu 24:19–22

23:26 23:26 Alawi 16:29–34

23:34 23:34–36 Kumbukumbu 16:13–15