24
Taa za Phatu Phatakatifu
(Kutsama 27:20–21)
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Lagiza atu a Iziraeli akurehere mafuha swafi ga zaituni kpwa ajili ya taa, ili taa hizo zienderere kuaka. Aruni andaika taa hizo ndani ya hema ra mkpwutano, kondze ya paziya ya sanduku ra chilagane kusudi ziphahe kuaka mbere za Mwenyezi Mlungu kula dziloni hadi ligundzu. Lagizo hiri ni ra kare na kare kpwa vivyazi vyenu vyosi. Aruni andapanga taa hizo dzulu ya chinara cha kuikira taa cha zahabu swafi na ahakikishe zinaaka chila usiku mbere za Mwenyezi Mlungu.
Sadaka ya Mikahe
24:5 Kutsama 25:30“Undahala unga mnono na utengeze mikahe kumi na miiri, chila mkpwahe undatengezwa na unga kilo mbiri. Mikahe iyo indapangbwa misitari miiri dzulu ya meza ya zahabu swafi mbere za Mwenyezi Mlungu, chila msitari mikahe sita. Ika ubani swafi kpwenye chila msitari ambao undaochwa ili kuonyesa kukala iyo mikahe ikalaviwa kpwa Mwenyezi Mlungu kpwa kuochwa. Chila Siku ya Kuoya, Aruni andapanga mikahe kpwenye misitari mbere za Mwenyezi Mlungu kpwa ajili ya atu a Iziraeli. Hinyo ni wajibu wa Aiziraeli hata kare na kare. 24:9 Mathayo 12:4; Mariko 2:26; Luka 6:4Aruni na anae a chilume machiyao ndio ndioruhusiwa kurya mikahe hiyo. Nao ni airye Phatu Phatakatifu mana ni seemu takatifu kabisa ya sadaka inayolavirwa Mwenyezi Mlungu kpwa kuochwa. Hinyo ni mtalo wao hata kare na kare.”
Kutiywa adabu
kpwa kukufuru Mlungu
10 Kpwahenda mutu mmwenga ambaye nine kala ni Muiziraeli na ise ni Mmisiri kahi ya Aiziraeli. Siku mwenga wabwaga kondo na Muiziraeli mo kambini. 11 Naye wakufuru Mlungu kpwa kumlani, nao atu achimphirika kpwa Musa. Mutu hiye nine kala ni Shelomithi, mwana mchetu wa Dibiri wa mbari ya Dani. 12 Amtiya jela hadi Mwenyezi Mlungu ariphoafwenurira ra kumuhenda.
13 Phahi, Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, 14 “Mtuluze kondze ya kambi mutu yekufuru, alafu Aiziraeli osi ariokala phapho aike mikono yao dzulu ya chitswache na osi ampige mawe hadi afwe. 15 Nawe aambire Aiziraeli kukala, mutu yeyesi ndiyemkufuru Mlunguwe andaripha kpwa ajili ya dambiye. 16 Mutu yeyesi akale ni mwenyezi au mjeni ndiyekufuru dzina ra Mwenyezi Mlungu, ni apigbwe mawe ni atu osi hadi afwe.
17  24:17 Kutsama 21:12“Mutu yeyesi ndiyeolaga myawe ni aolagbwe. 18 Mutu yeyesi ndiyeolaga nyama wa myawe, ni amriphe na nyama wanjina. 19 Mutu yeyesi ndiyemlumiza myawe, naye ni alumizwe sawa-sawa na vira achivyomlumiza myawe: 20  24:20 Kutsama 21:23–25; Kumbukumbu 19:21; Mathayo 5:38achimvundza mfupha naye andavundzwa mfupha, dzitso kpwa dzitso, dzino kpwa dzino. Chila mutu ndiyemlumiza myawe naye ni alumizwe dza vivyo. 21 Ndiyeolaga nyama wa myawe ni amriphe, ela mutu yeyesi ndiyeolaga mutu wanjina ni aolagbwe. 22  24:22 Isabu 15:16Mwimwi mosi mundalunga shariya hiyo, mjeni au mwenyezi. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.”
23 Chisha Musa achiaambira Aiziraeli lagizo hiri, nao achimphirika yuya mutu yekufuru Mwenyezi Mlungu kondze ya kambi, achendampiga mawe hadi achifwa. Aiziraeli ahenda dza vira Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.

24:5 24:5 Kutsama 25:30

24:9 24:9 Mathayo 12:4; Mariko 2:26; Luka 6:4

24:17 24:17 Kutsama 21:12

24:20 24:20 Kutsama 21:23–25; Kumbukumbu 19:21; Mathayo 5:38

24:22 24:22 Isabu 15:16