26
Baraka kpwa atiifu
(Kumbukumbu 7:12–24; 28:1–14)
26:1 Alawi 19:4; Kutsama 20:4; Kumbukumbu 5:8; 16:21–22; 27:1“Msidzitengezere vizuka, msidziimisire vizuka vya kutsongbwa au nguzo wala mawe ga kutsongbwa kpwenye tsi yenu na kugaabudu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Gbwirani Siku zangu za Kuoya na muishimu phatu phangu phatakatifu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
26:3 Kumbukumbu 11:13–15; 28:1–14“Ichikala mundalunga malagizo gangu na kugbwira shariya zangu, nindakureherani mvula kpwa wakatiwe, tsi ivyale mavuno, na mihi ivyale matunda. Kuwaga mtsere kundaendelea hadi wakati wa kuvuna zabibu, na kuvuna zabibu hadi wakati wa kuphanda. Mundakala na chakurya cha kutosha na msagale salama kpwenye tsi yenu. Nindakuphani amani kpwenye tsi ili muweze kulala bila kutishirwa ni yeyesi. Nindausa nyama asiru kpwenye tsi yenu nayo taindakala na viha tsona. Mundazola maadui genu na kugaolaga kpwa mufyu. Atsano enu andazola maadui gana mwenga na atu enu gana mwenga andazola maadui elufu kumi. Mundaolaga maadui genu. Nindakujaliyani na kukuhendani muvyalane na muenjerezeke. Nami nindatimiza chilagane changu namwi. 10 Mundakala na mavuno manji chiasi cha kukala ni mtuluze ga kare ambago tagadzangbwesira ili mtiye maphya. 11 Nindaika makalo gangu kahi yenu, wala sindakurichani. 12  26:12 2 Akorintho 6:16Nindakala kahi yenu na nkale Mlungu wenu, namwi mundakala atu angu. 13 Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, yekutuluzani kula tsi ya Misiri ili msihendwe atumwa tsona. Nami nchivundza magogolo mrigokala mkafungbwa mwenu singoni na kukuhendani mnyendeke huru.
Lana kpwa kusasikira
(Kumbukumbu 28:15–68)
14  26:14 Kumbukumbu 28:15–68“Ela napho tamundanisikira wala kulunga malagizo gangu, 15 napho mundavundza chilagane changu kpwa kurema shariya yangu, kumena na kuricha kulunga malagizo gangu, 16 phahi nindakuhendani hivi: Nindakutiyani wuoga mkpwulu gafula, ukongo wa nyerenyere na homa ndirokuhendani vipofu na anyonje. Mundaphanda bure mana mavuno gandariwa ni maadui genu. 17 Nindakulozerani kogo ili mpigbwe ni maadui genu. Hara anaokutsukirirwani andakutawalani namwi mundachimbira kpwa wuoga hata napho taphana anayekuzoresani.
18 “Na ichikala tamundanisikira hata bada ya kutiywa adabu hiyo, phahi, nindakutiyani adabu kano sabaa kpwa ajili ya dambi zenu. 19 Kudzikarya kpwenu ndakuusa tsetsetse kpwa kuhenda dzulu mlunguni kusirehe mvula kukale kufu dza chuma na tsi yenu ikale nyifu bila madzi dza shaba. 20 Mundahumira nguvu zenu bure mana minda yenu taindalavya mavuno na mihi taindavyala matunda.
21 “Namwi mchienderera kunipinga na kurema kuniphundza, nindazidisha mashaka genu kano sabaa kulengana na dambi zenu. 22 Nindareha nyama a tsakani kahi yenu ambao andaolaga ana enu na kurya mifugo yenu na kuphunguza isabu yenu hadi njira zenu zikale wekee bila atu.
23 “Napho bada ya adabu iyo bado tamundaniuyira, ela mzidi kupingana nami, 24 phahi, nindakupingani mimi mwenye na nikupigeni na mashaka kano sabaa kpwa ajili ya dambi zenu. 25 Nindakureherani viha ili nkutiyeni adabu kpwa kuvundza chilagane. Mchizorera kpwenye midzi yenu, nindakureherani ukongo mui namwi mundatiywa mikononi mwa maadui genu. 26 Chakurya chenu ndachiphunguza hadi achetu kumi ahumire figa mwenga tu kujita mikahe na akuganyireni kpwa chipimo. Namwi mundarya ela tamundamvuna.
27 “Napho tamundanisikira ela mundaenderera kunipinga hata bada ya higo gosi, 28 phahi nami nindakupingani kpwa tsukizi kali, na kukutiyani adabu kano sabaa zaidi kpwa ajili ya dambi zenu. 29 Ndzala indakala kali hadi murye ana enu. 30 Ndabananga mwatu mwenu mwa dzulu mwa kuabudu, nibomole mwatu mwenu mwa kufukizira uvumba, na kutsupha nyufu zenu dzulu ya vizuka vyenu visivyokala na uhai, nami nindakumenani kabisa. 31 Ndaihenda midzi yenu ikale magandzo, na kubananga mwatu mwenu mwa kuabudu. Na kungu nono ya sadaka zenu taindanihamira. 32 Ndahenda tsi yenu ikale tuphu hadi maadui genu gasagalago himo gaangalale. 33 Nindakutsamulani kahi za mataifa na kukureherani viha. Tsi yenu indakala bila chitu na midzi yenu indabanangbwa.
34 “Wakati tamupho mkaphirikpwa tsi ya maadui genu na tsi yenu ikarichwa gandzo; ndipho tsi indaoya na kuhererwa na Miakaye ya Kuoya. 35 Wakati tsi ndiphokala ikarichwa bila chitu, indaoya kpwa kukala taiyioyezerwe wakati wa Miaka ya Kuoya mriphokala munasagala himo. 36 Na hinyo ayawenu ndiosala ndaatiya wuoga kpwenye tsi ya maadui gao chiasi cha kukala hata sauti ya kodza rinarophepheruswa indaaondosa azole. Phahi aho andazola dza mutu anayechimbira viha. Andazola na kugbwa hata napho taphana mutu anayeazoresa. 37 Andagbwererana ovyo-ovyo dza atu anaochimbira viha hata napho taphana anayeazoresa. Taandaweza kudzihehera napho akavwamiywa ni maadui gao. 38 Andafwa kahi za mataifa nao andazikpwa tsi ya maadui gao. 39 Hara ndiosala kahi yenu, andasirirwa ni mkpwotse kpwenye tsi ya maadui genu kpwa sababu ya dambi zao na za akare ao.
40 “Ela achikubali dambi zao na dambi za akare ao, arivyokosa uaminifu na achiniasi, 41 chiasi cha kunihenda niapinge na kuaphirika tsi ya maadui gao. Ichikala mioyo yao mifu indagbwa maguluni na kukubali kutiywa adabu, 42  26:42 Mwandzo 28:13–14; Mwandzo 26:3–4; Mwandzo 17:7–8phahi, hipho nami nindatambukira chilagane changu nrichoika na Jakobo, Isaka na Burahimu, na kutambukira nrivyoalaga kuhusu tsi hiyo.
43 “Ela yo tsi ni ikale wekee bila atu kpwandza ili ihererwe na Miakaye ya Kuoya. Nao ni ariphe kpwa ajili ya dambi zao kpwa kurema shariya zangu na kumena malagizo gangu. 44 Ela, phamwenga na higo gosi, ndiphokala tsi ya maadui gao, mimi sindaaricha wala kuamena hadi niaolage tsetsetse na kuvundza chilagane changu nao. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao. 45 Ela kpwa ajili yao nindatambukira chilagane nrichoika na akare aho ambao naatuluza kula tsi ya Misiri kuno mataifa ganalola, ili mimi nikale Mlungu wao. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”
46 Hizo ndizo shariya, malagizo na masharuti ambago Mwenyezi Mlungu waapha atu a Iziraeli hiko mwango Sinai kutsupira Musa.

26:1 26:1 Alawi 19:4; Kutsama 20:4; Kumbukumbu 5:8; 16:21–22; 27:1

26:3 26:3 Kumbukumbu 11:13–15; 28:1–14

26:12 26:12 2 Akorintho 6:16

26:14 26:14 Kumbukumbu 28:15–68

26:42 26:42 Mwandzo 28:13–14; Mwandzo 26:3–4; Mwandzo 17:7–8