27
Kukombola mutu au vitu vyotengbwa
kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Aambire Aiziraeli hivi: Mutu achiika naziri ya kumtenga mutu kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, mutu hiye anaweza kukombolwa kpwa kuripha chipimo cha feza chinachokadiriwa dza hivi: Mlume wa miaka mirongo miiri hadi miaka mirongo sita andakombolwa kpwa vipande mirongo mitsano vya feza kulengana na chipimo cha Phatu Phatakatifu. Napho ni mchetu, andakombolwa kpwa vipande mirongo mihahu vya feza. Napho mutu hiye ni wa miaka kahi ya mitsano na mirongo miiri andakombolwa kpwa vipande mirongo miiri vya feza napho ni mlume, na vipande kumi vya feza napho ni mchetu. Ichikala ni mwana wa umuri wa kahi ya mwezi mmwenga na miaka mitsano andakombolwa kpwa vipande vitsano vya feza napho ni mlume na vipande vihahu vya feza napho ni mchetu. Ichikala mutu hiye umriwe ni zaidi ya miaka mirongo sita, beiye indakala ni vipande kumi na tsano vya feza, napho ni mlume, na vipande kumi vya feza napho ni mchetu. Ela ichikala mutu hiye ni mchiya na kaweza kuripha mariphoge, phahi, mutu hiye andaphirikpwa kpwa mlavyadzi-sadaka. Mlavyadzi-sadaka andapima beiye kulengana na uwezo wa hiye ariyeika hati.
“Ichikala yo hatiye ni ya nyama anayekubalika kumlavira Mwenyezi Mlungu sadaka, phahi nyama hiye akakala chitu chitakatifu. 10 Tairuhusiwa kumʼbadilisha nyama hiye na wanjina yeyesi, mnono kpwa mui au mui kpwa mnono. Napho akamʼbadilisha na nyama wanjina, osi airi andakala atakatifu.
11 “Ichikala yo naziri inahusu nyama najisi, ambaye karuhusiwa kulavirwa Mwenyezi Mlungu, phahi, mutu amlavyaye, andamreha kpwa mlavyadzi-sadaka. 12 Hiye mlavyadzi-sadaka andalavya beiye kulengana na unonowe au uyiwe. Ndivyoamua mlavyadzi-sadaka, ndivyo ndivyokala. 13 Ela ichikala mwenye analonda kumkombola, phahi, andaenjereza seemu mwenga ya tsano ya bei ya nyama hiye.
14 “Mutu achitenga nyumbaye ikale takatifu kpwa Mwenyezi Mlungu, mlavyadzi-sadaka andalavya beiye kulengana na unono au uyiwe. Vira ndivyoamua, ndivyo ndivyokala. 15 Napho hiye mutu ariyeitenga analonda kuikombola, phahi, andaenjereza seemu mwenga ya tsano ya bei ya nyumba hiyo, nayo indakala yakpwe.
16 “Mutu achitenga seemu ya mundawe, kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, phahi, beiye indapimwa kulengana na chiasi cha mbeyu zinazohumirwa kuphanda munda hinyo. Kpwa chila kilo gana mwenga za shayiri beiye indakala vipande mirongo mitsano vya feza. 17 Mutu achitenga mundawe mwaka wa kuikpwa huru, beiye indakala ni iyo-iyo. 18 Ela achiutenga bada ya mwaka hinyo, phahi, mlavyadzi-sadaka andalavya beiye kulengana na miaka ichiyosala kufikira mwaka wa kuikpwa huru na beiye indaphunguzwa. 19 Napho mwenye akalonda kuukombola, phahi, aenjereze seemu mwenga ya tsano ya bei ya munda hinyo, nao undakala maliye. 20 Ela napho akauguzira mutu wanjina bila kuukombola, phahi kaweza kuukombola tsona. 21 Wakati wa mwaka wa kuikpwa huru munda hinyo undarichirwa, nao undakala mtakatifu kpwa Mwenyezi Mlungu hata kare na kare. Nao undakala wa alavyadzi-sadaka.
22 “Mutu achitengera Mwenyezi Mlungu munda ariougula, ambao sio wa kurisi, 23 mlavyadzi-sadaka andalavya bei ya munda hinyo kpwa kulengana na miaka ichiyosala kufikira mwaka wa kuikpwa huru na mutu hiye andaripha beiye kama chitu chitakatifu kpwa Mwenyezi Mlungu. 24 Ela mwaka wa kuikpwa huru, munda hinyo ni auyizirwe yuya mutu ariyeuguza. 25 Chila bei indapimwa kulengana na chipimo cha Phatu Phatakatifu: uziho wa gera mirongo miiri ni sawa na uziho wa chipande chimwenga cha feza.
26 “Tairuhusiwa kumtenga mwana wa mwandzo wa mfugo kpwa kukala hiye ni wa Mwenyezi Mlungu kare, akale ni ngʼombe, ngʼondzi au mbuzi. 27 Napho ni nyama ariyenajisi, mwenye andamgula kpwa kulengana na vira munavyompima na andaenjereza seemu mwenga ya tsano ya bei ya nyama hiye. Napho kakombolwa, phahi andaguzwa kulengana na vipimo virivyoikpwa.
28  27:28 Isabu 18:14“Ela chitu chochosi chirichotengbwa kabisa-kabisa kpwa Mwenyezi Mlungu, tachindaguzwa wala kukombolwa; ikale ni mutu, nyama au munda wa urisi. Chitu hicho ni cha Mwenyezi Mlungu na ni chitakatifu kabisa. 29 Mutu yeyesi yetengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu asikombolwe; hiye ni aolagbwe.
30  27:30 Isabu 18:21; Kumbukumbu 14:22–29“Zaka za mavuno gakale ni mtsere au matunda, gosi ni mali ya Mwenyezi Mlungu. Gosi ni matakatifu kpwa Mwenyezi Mlungu. 31 Napho mutu anakombola seemu ya zakaye, ni ariphe samaniye na aenjereze seemu mwenga ya tsano ya zaka hiyo. 32 Kuhusu mifugo, chila nyama wa kumi ni mtakatifu kpwa Mwenyezi Mlungu. 33 Mutu asiuze napho nyama hiye ni mnono au mui wala nyama hiye kandakakanizwa na wanjina. Ichikala andakakanizwa na wanjina, phahi nyama osi airi andakala atakatifu; taandakombolwa.”
34 Higa ndigo malagizo ambago Mwenyezi Mlungu wamupha Musa hiko mwango Sinai ili aambire Aiziraeli.

27:28 27:28 Isabu 18:14

27:30 27:30 Isabu 18:21; Kumbukumbu 14:22–29