Chitabu cha ne cha Musa chiihwacho
ISABU
Tanga mbere
Chitabu hichi chahewa dzina hiri Isabu kpwa vira Musa waaolanga Aiziraeli kano mbiri na achiandika jumula yao. Ra kpwandza waaolanga Aiziraeli osi ariotuluka Misiri kahi za mwango Sinai. Ra phiri wahenda hivyo kahi za tsi ya kugbwa ya Moabu iriyo ngʼambo ya phiri ya muho Joridani napho ula Jeriko. Kula Mwango Sinai hadi tsi ya kugbwa ya Moabu kala si charo chire hivyo, ela Aiziraeli ahala miaka mirongo mihahu na nane kpwa kusaamini kpwao. Aho taayamini kukala andaaturya atu a Kanani.
Chitabu hichi chinasemurira vira Mwenyezi Mlungu arivyotsukizwa ni atue ariphomuasi ela piya chinaonyesa mbazi za Mwenyezi Mlungu na uaminifuwe wa kutimiza ahadize. Dzagbwe arema kuinjira kpwenye tsi iyo ariyoahidiwa, Mwenyezi Mlungu walaga kuapha ana aho tsi iyo tsini ya ulongozi wa Joshuwa mwana wa Nuni.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Aiziraeli anaolangbwa ra kpwandza 1:1—4:49
Aina za shariya na malagizo na Pasaka ya phiri 5:1—9:23
Charo kula Mwango Sinai hadi Moabu 10:1—21:35
Garigohendeka ko Moabu 22:1—32:42
Vituwo vya Aiziraeli kula Misiri hadi Moabu 33:1–49
Malagizo ganjina kabila kuvuka Joridani 33:50—36:13
1
Aiziraeli anaolangbwa
kano ya kpwandza
1:1 Isabu 26:1–51Siku ya kpwandza ya mwezi wa phiri, mwaka wa phiri bada ya atu a Iziraeli kuuka Misiri, Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa ndani ya hema ra mkpwutano hiko kpwenye jangbwa ra Sinai. Iye achiamba, “Aolangeni Aiziraeli osi kulengana na miryango yao, na nyumba zao, chila mlume mmwenga-mmwenga kulengana na dzinare, ariye na miaka mirongo miiri na kpwenderera mumu Iziraeli anaoweza kuphiya vihani. Uwe na Aruni mundaandikisha kulengana na makundi gao. Mlume mmwenga kula chila mbari ambaye ni chilongozi wa nyumbaye andakala phamwenga namwi. Higa ni madzina ga atu ambao andakuterya: Elisuri, mwana wa Shedeuri kula mbari ya Rubini; Shelumieli, mwana wa Surishadai kula mbari ya Simioni; Nashoni, mwana wa Aminadabu kula mbari ya Juda; Nethaneli, mwana wa Suari kula mbari ya Isakari; Eliabu, mwana wa Heloni kula mbari ya Zabuloni; 10 Kula kahi za ana a Yusufu: Elishama, mwana wa Amihudi kula mbari ya Efuraimu; Gamalieli, mwana wa Pedasuri kula mbari ya Manase; 11 Abidani, mwana wa Gidioni kula mbari ya Benjamini; 12 Ahiezeri, mwana wa Amishadai kula mbari ya Dani; 13 Pagieli, mwana wa Okirani kula mbari ya Asheri; 14 Eliasafu, mwana wa Deueli kula mbari ya Gadi; 15 Ahira, mwana wa Enani kula mbari ya Nafutali.”
16 Hinya ndio atu ariotsambulwa kula kpwa atu osi, dza vilongozi a mbari za akare aho na vilongozi a mryango ya Iziraeli.
17-18 Kpwa usaidizi wa hinya atu kumi na airi, Musa na Aruni aiha phamwenga atu osi siku ya kpwandza ya mwezi wa phiri na achiaandikisha kulengana na miryango yao na nyumba zao. Hara ariokala akafisa miaka mirongo miiri na kpwenderera aandikpwa madzina mmwenga-mmwenga, 19 dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa. Naye achiaolanga hiko jangbwa ra Sinai.
20 Alume osi kula chivyazi cha Rubini yekala mwana wa mwandzo wa Iziraeli, ariokala akafisa miaka mirongo miiri na kpwenderera aambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina chila mmwenga kulengana na mryangowe na nyumbaye. 21 Atu arioolangbwa kula mbari ya Rubini kala ni elufu mirongo mine na sita na magana matsano.
22 Alume osi kula chivyazi cha Simioni ariokala akafisa miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina chila mmwenga kulengana na mryangowe na nyumbaye. 23 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Simioni kala ni elufu mirongo mitsano na tisiya na magana mahahu.
24 Alume osi kula chivyazi cha Gadi kuandzira miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina kulengana na mryangowe na nyumbaye. 25 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Gadi kala ni elufu mirongo mine na tsano na magana sita na mirongo mitsano.
26 Alume osi kula chivyazi cha Juda kuandzira miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina kulengana na mryangowe na nyumbaye. 27 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Juda kala ni elufu mirongo sabaa na ne na magana sita.
28 Alume osi kula chivyazi cha Isakari kuandzira miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina kulengana na mryango wao na nyumba zao. 29 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Isakari kala ni elufu mirongo mitsano na ne na magana mane.
30 Alume osi kula chivyazi cha Zabuloni a kuandzira miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina kulengana na miryango yao na nyumba zao. 31 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Zabuloni kala ni elufu mirongo mitsano na sabaa na magana mane.
32 Kula kahi za ana a Yusufu: Atu a mbari ya Efuraimu: Alume osi a kuandzira miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina kulengana na miryango yao na nyumba zao. 33 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Efuraimu kala ni elufu mirongo mine na magana matsano.
34 Alume osi kula chivyazi cha Manase a miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina kulengana na miryango yao na nyumba zao. 35 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Manase kala ni elufu mirongo mihahu na mbiri na magana mairi.
36 Alume osi kula chivyazi cha Benjamini ariokala akafisa miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, andikpwa madzina kulengana na miryango yao na nyumba zao. 37 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Benjamini kala ni elufu mirongo mihahu na tsano na magana mane.
38 Alume osi kula chivyazi cha Dani ariokala akafisa miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina chila mmwenga kulengana na miryango yao na nyumba zao. 39 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Dani kala ni elufu mirongo sita na mbiri na magana sabaa.
40 Alume osi kula chivyazi cha Asheri a kuandzira miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina chila mmwenga kulengana na miryango yao na nyumba zao. 41 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Asheri kala ni elufu mirongo mine na mwenga na magana matsano.
42 Alume osi kula chivyazi cha Nafutali kuandzira miaka mirongo miiri na kpwenderera ambao kala anaweza kuphiya vihani, aandikpwa madzina chila mmwenga kulengana na miryango yao na nyumba zao. 43 Jumula ya atu arioolangbwa kula mbari ya Nafutali kala ni elufu mirongo mitsano na tahu na magana mane.
44 Hinya ndio hara atu arioolangbwa ni Musa na Aruni phamwenga na vilongozi kumi na airi a Iziraeli. Chila chilongozi kala anawakilisha nyumba ya mkarewe. 45 Phahi jumula ya Aiziraeli osi oandikpwa kulengana na nyumba zao, a kuandzira miaka mirongo miiri na kpwenderera na ambao kala anaweza kuphiya vihani 46 kala ni atu elufu magana sita na tahu, magana matsano na mirongo mitsano.
47 Ela Alawi taaolangirwe phamwenga na zira mbari zanjina, 48 kpwa sababu Mwenyezi Mlungu kala akamuamba Musa, 49 “Usiaandikishe atu a mbari ya Lawi wala kuaolanga phamwenga na Aiziraeli anjina. 50 Badalaye aike Alawi akale aimirizi a hema ra ushaidi, miyoye yosi na vyosi virivyo himo. Aho andahala hiro hema na miyoye yosi, andaritundza nao andachita kambi kuzunguluka ro hema. 51 Wakati wa hema kungʼolwa uchifika, Alawi ndio ambao andaringʼola na wakati wa hema kuchitwa aho Alawi ndio ambao andarichita. Mutu yeyesi wanjina ndiyesengera phephi na ro hema andaolagbwa. 52 Nyo Aiziraeli anjina osi andachita kambi zao madiba-madiba, chila mutu na kundire na tsini ya benderaye. 53 Ela Alawi andachita mahema gao kuzunguluka hema ra ushaidi, ili kuririnda sedze mutu akarisengerera na kuhenda niatsukirirwe sana atu osi a Iziraeli.” 54 Phahi atu a Iziraeli ahenda chila chitu ambacho Mwenyezi Mlungu kala akamlagiza Musa.

1:1 1:1 Isabu 26:1–51