2
Aiziraeli anapangbwa kambini
kulengana na mbari zao
Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa na Aruni achiamba: Aiziraeli andachita kambi zao, tsini ya bendera ya makundi gao na chila mbari hipho kundini, tsini ya benderaye. Andachita kambi hatuwa chache kuzunguluka hema ra mkpwutano. Hara ambao andachita kambi tsini ya bendera yao uphande wa mlairo wa dzuwa andakala ni makundi ga kambi ya Juda. Chilongozi wa atu a mbari ya Juda andakala ni Nashoni mwana wa Aminadabu. Jumula ya alume a mbari ya Juda arioandikpwa ni elufu mirongo sabaa na ne na magana sita. Hara ndiolungizira kuchita kambi phephi nao ni mbari ya Isakari na chilongozi wao andakala ni Nethaneli mwana wa Suari. Jumula ya alume a mbari ya Isakari arioandikpwa ni elufu mirongo mitsano na ne na magana mane. Chisha andalungirwa ni mbari ya Zabuloni na chilongozi wao andakala ni Eliabu mwana wa Heloni. Jumula ya alume a mbari ya Zabuloni arioandikpwa ni atu elufu mirongo mitsano na sabaa na magana mane. Jumula ya atu osi arioolangbwa kula kambi ya Juda kulengana na makundi gao ni elufu gana mwenga na mirongo mihahu na sita na magana mane. Makundi higa ndigo ndigokala ga kpwandza kuuka chila wakati wa kuvundza kambi.
10 Uphande wa mwakani kundakala na makundi ga kambi ya Rubini tsini ya bendera yao. Chilongozi wa mbari ya Rubini andakala Elisuri mwana wa Shedeuri. 11 Jumula ya alume a mbari ya Rubini arioandikpwa ni atu elufu mirongo mine na sita na magana matsano. 12 Atu a mbari ya Simioni andachita kambi phephi na atu a Rubini na chilongozi wao andakala ni Shelumieli mwana wa Surishadai. 13 Jumula ya alume a mbari ya Simioni arioandikpwa ni atu elufu mirongo mitsano na tisiya na magana mahahu. 14 Chisha mbari ya Gadi ambayo indalongozwa ni Eliasafu mwana wa Deueli, 15 naye kundire kala rina alume arioandikpwa elufu mirongo mine na tsano na magana sita na mirongo mitsano. 16 Jumula ya atu osi arioolangbwa kula kambi ya Rubini kulengana na makundi gao ni atu elufu gana mwenga mirongo mitsano na mwenga, magana mane na mirongo mitsano. Makundi higa ndigo ndigokala ga phiri kuuka chila wakati wa kuvundza kambi.
17 Nyo atu andauka kulengana na vyo arivyochita kambi zao. Wakati wa kuvundza kambi, atu a kambi ya Lawi andakala kahi-kahi ya zo kambi, mbiri mbere mbiri nyuma kuno akatsukula hema ra mkpwutano.
18 Uphande wa mtswerero wa dzuwa kundakala ni makundi ga kambi ya Efuraimu tsini ya bendera yao. Chilongozi wa mbari ya Efuraimu andakala Elishama mwana wa Amihudi 19 na jumula ya alume osi arioandikpwa kula mbari hino ni atu elufu mirongo mine na magana matsano. 20 Nao andalungirwa ni mbari ya Manase ambayo chilongozi wao andakala Gamalieli mwana wa Pedasuri 21 na jumula ya alume osi arioandikpwa kula mbari hino ni elufu mirongo mihahu na mbiri na magana mairi. 22 Aho andalungirwa ni mbari ya Benjamini ambao chilongozi wao ni Abidani mwana wa Gidioni. 23 Jumula ya alume osi arioandikpwa kula mbari hino ni elufu mirongo mihahu na tsano na magana mane. 24 Jumula ya atu osi arioolangbwa kula kambi ya Efuraimu na makundi gao ni elufu gana mwenga na nane na gana. Hinya andakala kpwenye kundi ra hahu kuuka.
25 Uphande wa vurini kundakala na makundi ga kambi ya Dani tsini ya bendera yao. Chilongozi wa mbari ya Dani andakala Ahiezeri mwana wa Amishadai 26 na jumula ya alume osi arioandikpwa kula mbari hino ni elufu mirongo sita na mbiri na magana sabaa. 27 Nao alungirwa ni atu a mbari ya Asheri ambao chilongozi wao ni Pagieli mwana wa Okirani. 28 Na jumula ya alume arioandikpwa kula mbari hino ni elufu mirongo mine na mwenga na magana matsano. 29 Chisha andalungirwa ni mbari ya Nafutali ambayo chilongoziwe ni Ahira mwana wa Enani. 30 Jumula ya alume arioandikpwa kula mbari hino ni elufu mirongo mitsano na tahu na magana mane. 31 Jumula ya alume arioandikpwa kula kambi ya Dani ni elufu gana mwenga na mirongo mitsano na sabaa na magana sita. Hinya andakala kundi ra mwisho kuuka tsini ya bendera yao.
32 Jumula ya Aiziraeli osi okala kpwenye kambi zao kulengana na nyumba zao na makundi gao kala ni elufu magana sita na tahu na magana matsano na mirongo mitsano. 33 Ela atu kula mbari ya Lawi taayaolangbwa phamwenga na Aiziraeli anjina dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.
34 Kpwa hivyo Aiziraeli ahenda dza Mwenyezi Mlungu arivyokala akamlagiza Musa. Hivyo ndivyo arivyochita kambi tsini ya bendera zao na achisafiri chila mmwenga na atu a mryangowe na atu a nyumbaye.