3
Ana a Aruni
Hichi ndicho chivyazi cha Aruni na Musa wakati Mwenyezi Mlungu ariphogomba na Musa hiko Mwango Sinai. 3:2 Isabu 26:60Higa ndigo madzina ga ana a chilume a Aruni: Nadabu yekala mwana mvyere, Abihu, Eliazari na Ithamari. Aha ndio ana a Aruni ariomwagirwa mafuha na achitengbwa akale alavyadzi-sadaka. 3:4 Alawi 10:1–2; Isabu 26:61Ela Nadabu na Abihu aolagbwa ariphoreha moho uriokahazwa mbere za Mwenyezi Mlungu hiko jangbwa ra Sinai. Akala bado taadzangbwephaha ana ndipho Eliazari na Ithamari achihumika dza alavyadzi-sadaka wakati wosi ise yao Aruni ariphokala achere moyo.
Alawi anatsambulwa
ahumikire alavyadzi-sadaka
Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Arehe nyo atu a mbari ya Lawi na uahende aime phephi na mlavyadzi-sadaka Aruni ili amuhumikire. Andahenda kazi kpwa niaba ya Aruni na Aiziraeli osi mbere za hema ra mkpwutano kuno anahumika hipho Phatu Phatakatifu. Andakala aimirizi a vitu vyosi vya hema ra mkpwutano na andaahendera kazi Aiziraeli osi kuno anahumika hipho Phatu Phatakatifu. Undaika Alawi amuhumikire Aruni na anae, kpwa kukala atu aha atengbwa kula kpwa Aiziraeli osi aahumikire. 10 Chisha undaaika Aruni na anae ahende kazi za ulavyadzi-sadaka, ela mutu wanjina yeyesi ndiye jeza kuhenda zo kazi za ulavyadzi-sadaka, au kusengera pho phatu phatakatifu ni aolagbwe.”
11 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achiamba, 12  3:12 Kutsama 13:2“Lola, nikadzitengera Alawi kula kpwa Aiziraeli osi badala ya chila mwana wa kpwandza mlume ndiyevyalwa kahi ya Aiziraeli. Nyo Alawi andakala angu, 13 mana avyalwa osi a mwandzo ni angu. Niriphoolaga avyalwa osi a mwandzo hiko Misiri, nadzitengera avyalwa osi a mwandzo a Iziraeli, kula kpwa anadamu hadi nyama. Osi andakala angu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”
Jumula ya Alawi
14 Ndipho Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa hiko jangbwa ra Sinai achiamba, 15 “Aandikishe Alawi osi kulengana na nyumba zao na miryango yao. Undaandikisha chila mwana mlume wa umuri wa mwezi mmwenga na kpwenderera.” 16 Phahi Musa waandikisha kulengana na neno ra Mwenyezi Mlungu, dza arivyolagizwa. 17 Higa ni madzina ga ana a chilume a Lawi: Gerishoni, Kohathi na Merari. 18 Ana a chilume a Gerishoni kulengana na miryango yao kala ni Libuni na Shimei. 19 Ana a chilume a Kohathi kulengana na miryango yao kala ni Amuramu, Ishari, Heburoni na Uzieli. 20 Ana a chilume a Merari kulengana na miryango yao kala ni Mahili na Mushi. Hino ndiyo miryango ya Alawi kulengana na nyumba zao.
21 Kpwakala na mryango wa atu a Libuni na wa atu a Shimei kula kpwa Gerishoni, 22 na jumula ya alume osi a umuri wa mwezi mmwenga na kpwenderera kala ni elufu sabaa na magana matsano. 23 Atu aha a miryango ya Gerishoni kala ni achite kambi uphande wa mtswerero wa dzuwa, ndzingo ya hema ra mkpwutano, 24 na chilongozi wao kala ni Eliasafu mwana wa Laeli. 25 Kazi yao pho hemani kala ni kumanyirira ro hema, vyandaruwavye, paziya ya mryango wa ro hema ra mkpwutano, 26 paziya za muhala, paziya za phatu pha kumenyera uwani ambazo zikazunguluka hema na phatu pha kulavira sadaka, kowa na vyosi virivyolondwa kpwa kazi za hipho.
27 Kohathi wakala na miryango mine ambayo ni mryango wa Amuramu, wa Ishari, wa Heburoni na wa Uzieli. 28 Jumula ya alume osi, a umuri wa mwezi mmwenga na kpwenderera kala ni atu elufu nane na magana sita. Akohathi kazi yao kala ni kumanyirira pho Phatu Phatakatifu. 29 Hinyo atu a mryango wa Kohathi kala ni achite kambi uphande wa mwakani wa ro hema ra mkpwutano, 30 naye Elizafani mwana wa Uzieli achikala ndiye chilongozi wa miryango ya atu a Kohathi. 31 Kazi yao kala ni kuimirira ro sanduku ra chilagane, meza, chinara cha kuikira taa, mwatu mwa kulavira sadaka, miyo ya phatu phatakatifu ambayo nkuhumirwa ni alavyadzi-sadaka, paziya na kazi zanjina zosi zihusuzo mahumizi ga vitu hivi. 32 Eliazari mwana wa mlavyadzi-sadaka Aruni kala ndiye chilongozi wa Alawi osi, naye kala ni muimirizi wa ahendadzi-kazi osi a pho Phatu Phatakatifu.
33 Kpwakala na miryango miiri kula kpwa Merari ambayo ni mryango wa Mahili na wa Mushi. 34 Jumula ya alume osi a umuri wa mwezi mmwenga na kpwenderera kala ni atu elufu sita na magana mairi. 35 Chilongozi wa mryango wa Merari kala ni Surieli mwana wa Abihaili, nao kala ni achite kambi uphande wa vurini wa ro hema. 36 Atu a mryango wa Merari aikpwa aimirire mimo ya hema, mgamba, milingoti, seemu za koloni na miyoye yosi ya kugbwiririra ro hema nao kala achihenda kazi zosi zohusu vyo vitu. 37 Piya kala ni aimirire vyatsi vya uwa vyozunguluka muhala na seemuze za koloni, vigingivye vya kuchitira na kowaze.
38 Musa, Aruni na anae kala ni achite kambi mbere za hema ra mkpwutano uphande wa mlairo wa dzuwa. Kazi yao kala ni kuahendera Aiziraeli kazi zosi za pho Phatu Phatakatifu. Mutu wanjina yeyesi ambaye wasengerera phatu hipho kala ni aolagbwe.
39 Jumula ya Alawi osi arioandikpwa kulengana na miryango yao, alume osi a kuandzira umuri wa mwezi mmwenga kpwenderera ambao Musa na Aruni aaolanga kpwa lagizo ra Mwenyezi Mlungu kala ni atu elufu mirongo miiri na mbiri.
Alawi anahala nafwasi
ya ana a kpwandza a Aiziraeli
40 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achiamba, “Andikisha ana osi a kpwandza a chilume a Aiziraeli a umuri wa mwezi mmwenga na kpwenderera na uaolange. 41 Undanitengera Alawi badala ya avyalwa osi a kpwandza kahi ya Aiziraeli, piya undanitengera nyama osi a Alawi badala ya avyalwa osi a kpwandza a mifugo ya Aiziraeli. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.”
42 Kpwa hivyo Musa waandikisha avyalwa osi a kpwandza kahi ya Aiziraeli dza arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu. 43 Jumula ya avyalwa osi a kpwandza a chilume a umuri wa mwezi mmwenga kpwenderera arioandikpwa kulengana na madzina gao kala ni elufu mirongo miiri na mbiri magana mairi na mirongo sabaa na tahu.
44 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 45 “Sambi, atenge Alawi akale angu badala ya avyalwa osi a kpwandza kahi ya Aiziraeli, piya atenge mifugo ya Alawi badala ya avyalwa osi a kpwandza a mifugo ya Aiziraeli, nao Alawi andakala angu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. 46 Kpwa kukala jumula ya avyalwa a kpwandza a chilume a Iziraeli ikatsupa isabu ya Alawi na atu magana mairi na mirongo sabaa na tahu, ni lazima ugule hinyo achiozidi. 47 Kpwa chila mmwenga wao waripha vipande vitsano vya feza kulengana na chipimo cha pho Phatu Phatakatifu (ambayo chipande chimwenga cha feza ni sawa na gera mirongo miiri), 48 na umuphe Aruni na anae a chilume hizo feza chizohumirwa kuakombola hara avyalwa a kpwandza a chilume a Iziraeli achiotsupa isabu ya Alawi.”
49 Phahi Musa wahala zo feza zokala zikalaviwa ili kukombola hara avyalwa a kpwandza a chilume a Iziraeli achiotsupa isabu ya Alawi. 50 Wahala vipande elufu mwenga magana mahahu na mirongo sita na tsano vya feza kulengana na chipimo cha Phatu Phatakatifu kula kpwa avyalwa a kpwandza a Iziraeli. 51 Naye Musa wamupha Aruni na anae zo feza kulengana na Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza.

3:2 3:2 Isabu 26:60

3:4 3:4 Alawi 10:1–2; Isabu 26:61

3:12 3:12 Kutsama 13:2