4
Kazi za atu a mryango wa Kohathi
Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa na Aruni achiaambira, “Olanga atu a mryango wa Kohathi kula mbari ya Lawi kulengana na miryango yao na nyumba zao. Olanga alume osi a kuandzira miaka mirongo mihahu hadi mirongo mitsano, osi ambao anaweza kuhenda kazi ndani ya hema ra mkpwutano. Kazi ya atu a mryango wa Kohathi kpwenye hema ra mkpwutano indakala kutsukula miyo mitakatifu zaidi. Wakati wa atu kuuka uchifika, Aruni na anae andamenya mo ndani ya hema ra mkpwutano, ause yo paziya iriyo mbere ya sanduku ra chilagane na aibwiningizire ro sanduku. Chisha dzuluye andarilingalinga na chingo ya nyama wa pwani aihwaye pomboo na ahandike nguwo ya rangi ya buluu ndipho atiye migongoye ya kutsukurira.
“Andahandika nguwo ya rangi ya buluu dzulu ya meza ya kulavira sadaka ya mikahe na dzuluye aike sahani, miyo ya uvumba, vibakuli na tupa za sadaka ya chinwadzi. Chila siku phandakala na mkpwahe pho dzulu ya meza. Chisha andahandika nguwo ya kundu dzulu ya hivi vyosi, na kubwiningiza chingo ya pomboo, na atiye migongoye ya kutsukurira.
“Andahala nguwo ya buluu na abwiningize chinara cha kuikira taa na taaze, makasige, visahanivye na miyoye yosi ya kutiira mafuha. 10 Chisha andachilingalinga phamwenga na miyoye yosi kahi ya chingo ya pomboo na achiike dzulu-dzulu ya machela ya mihi ya kutsukurira.
11 “Halafu andahandika nguwo ya buluu dzulu ya phatu pha kufukizira uvumba pha zahabu, na aphabwiningize chingo ya pomboo na atiye migongoye ya kutsukurira.
12 “Andahala miyo yosi ihumirwayo pho Phatu Phatakatifu na ailingelinge na nguwo ya buluu na kuibwiningiza na chingo ya pomboo na ayiike dzulu-dzulu ya migongo ya kutsukurira.
13 “Andausa ivu kula pho phatu pha kulavira sadaka na aphabwiningize na nguwo ya zambarau. 14 Dzuluye andaika miyo yosi ihumikayo phatu pha kulavira sadaka ambayo ni vyetezo, uma za kudungira nyama, miko na mabeseni. Chisha andabwiningiza chingo ya pomboo na atiye migongoye ya kutsukurira.
15 “Wakati Aruni na anae ndiphomarigiza kubwiningiza miyo yosi mitakatifu, mibaha na midide na atu ndiphokala tayari kuuka, atu a mryango wa Kohathi andakpwedza aitsukule yo miyo ya hema ra mkpwutano. Ela taaruhusiwa kuiguta, mana yo miyo ni mitakatifu, na achiiguta andafwa.
16 “Eliazari mwana wa mlavyadzi-sadaka Aruni andaimirira mafuha ga taa, uvumba, sadaka za mtsere zolaviwa chila siku na mafuha ga utakaso. Iye ni aimirire hema na vitu vyosi virivyo mumo phamwenga na vitu vitakatifu.”
17 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa na Aruni achiamba, 18 “Musiriche atu a mryango wa Kohathi kahi za mbari ya Lawi aangamizwe. 19 Aruni na anae ni ainjire mo ndani na aapangire chila mmwenga kaziye na mzigowe. Ahendereni hivi kpwa asifwe ndiphosengerera vyo vitu vitakatifu zaidi. 20 Ela atu a mryango wa Kohathi naasiinjire kpwendalola vyo vitu vitakatifu hata chidide sedze akafwa.”
Kazi za atu a mryango wa Gerishoni
21 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 22 “Hala isabu ya atu a mryango wa Gerishoni piya, kula nyumba zao na miryango yao. 23 Undaolanga atu osi a miaka mirongo mihahu hadi mirongo mitsano ambao anaweza kuhenda kazi kahi ya hema ra mkpwutano. 24 Hino ndiyo kazi ya atu a mryango wa Gerishoni, kuhumika na kutsukula mizigo. 25 Andatsukula ro hema ra mkpwutano; vyandaruwavye vya ndani, chandaruwache cha kondze cha chingo ya pomboo na paziya za mryangowe. 26 Piya ni atsukule nguwo za kuzibira uwa na kowaze, paziya ya phatu pha kuinjirira nyo uwa uriozunguluka ro hema na pho phatu pha kulavira sadaka na miyo yosi ndiyohumika kpwenye utumishi wao, nao andahenda mambo gosi ambago ni agahende. 27 Aruni na anae ndio ndiolagiza kazi zosi za atu a mryango wa Gerishoni kuhusu vitu ndivyotsukula na kazi ndizohenda. Aho andaapangira vitu vyosi ambavyo ni atsukule. 28 Hino ndiyo kazi ya atu a mryango wa Gerishoni kahi ya hema ra mkpwutano, na andakala tsini ya uimirizi wa Ithamari, mwana wa mlavyadzi-sadaka Aruni.”
Kazi za atu a mryango wa Merari
29 Mwenyezi Mlungu waenderera kugomba na Musa achimuamba, “Hala isabu ya atu a mryango wa Merari kulengana na miryango yao na nyumba zao, 30 nawe undaandikisha atu osi a kuandzira miaka mirongo mihahu hadi miaka mirongo mitsano, osi awezao kuhenda kazi za hema ra mkpwutano. 31 Kahi za hema ra mkpwutano, kazi yao indakala kutsukula mimo ya ro hema phamwenga na maphaluge, milingotiye na seemuze za koloni. 32 Piya andatsukula vyatsi vya kuzunguluka muhala phamwenga na seemuze za koloni, vigingivye vya kuchitira, kowaze na miyoye yosi na chila chitu chihumirwacho mumo. Nawe undaapangira vitu ndivyotsukula chila mutu kulengana na dzinare. 33 Hino ndiyo kazi ya atu a mryango wa Merari kahi ya hema ra mkpwutano tsini ya ulongozi wa Ithamari, mwana wa mlavyadzi-sadaka Aruni.”
Alawi anaolangbwa
34 Phahi Musa, Aruni na vilongozi a Aiziraeli, aandikisha atu a mryango wa Kohathi kulengana na miryango yao na nyumba zao, 35 kuandzira miaka mirongo mihahu hadi miaka mirongo mitsano, osi awezao kuhenda kazi za ndani ya hema ra mkpwutano. 36 Jumula ya Alawi arioandikpwa kulengana na miryango yao kala ni atu elufu mbiri magana sabaa na mirongo mitsano. 37 Hino ndiyo jumula yosi ya atu a miryango ya Kohathi ariohenda kazi kpwenye hema ra mkpwutano ambao aandikpwa ni Musa na Aruni kulengana na lagizo ra Mwenyezi Mlungu, kutsupira Musa.
38 Isabu ya atu a mryango wa Gerishoni, kulengana na miryango yao na nyumba zao, 39 kuandzira miaka mirongo mihahu hadi miaka mirongo mitsano, osi awezao kuhenda kazi za ro hema ra mkpwutano. 40 Osi kulengana na miryango yao na nyumba zao kala ni atu elufu mbiri magana sita na mirongo mihahu. 41 Hino ndiyo yokala isabu ya atu a mryango wa Gerishoni, osi ariohenda kazi kpwenye hema ra mkpwutano ambao Musa na Aruni aandikisha kulengana na lagizo ra Mwenyezi Mlungu.
42 Isabu ya atu a mryango wa Merari, kulengana na miryango yao na nyumba zao, 43 kuandzira miaka mirongo mihahu hadi miaka mirongo mitsano, osi awezao kuhenda kazi za ro hema ra mkpwutano 44 kala ni atu elufu tahu na magana mairi. 45 Hino ndiyo jumula ya atu a mryango wa Merari, ambao Musa na Aruni aandikisha kulengana na lagizo ra Mwenyezi Mlungu kutsupira Musa.
46 Phahi, Alawi osi arioolangbwa ni Musa, Aruni na vilongozi a Iziraeli kulengana na miryango yao na nyumba zao, 47 kuandzira miaka mirongo mihahu hadi miaka mirongo mitsano, chila mmwenga ariyekala ana uwezo wa kuhenda kazi ya utumishi na kutsukula ro hema ra mkpwutano rinaphovugulwa na miyoye yosi, 48 kala ni atu elufu nane magana matsano na mirongo minane. 49 Kulengana na lagizo ra Mwenyezi Mlungu kutsupira Musa, chila mutu wahewa kaziye ya kuhumika ama kutsukula mizigo. Kpwa hivyo, chila mmwenga waandikpwa dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.