5
Atu najisi anatengbwa
Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa achiamba, “Aamuru Aiziraeli atuluze kondze ya kambi chila mmwenga ariye na mahana, ama ukongo wa kutulukpwa ni madzi-madzi, na chila mutu ariye najisi kpwa kuguta lufu. Mundaatuluza kondze ya kambi atu osi alume kpwa achetu ario najisi ili asiitiye najisi kambi yao ambayo nasagala kahi yao.” Aiziraeli ahenda hivyo, achiatuluza kondze ya kambi dza vyo Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.
Malagizo kuhusu kutozwa makosa
5:5 Alawi 6:1–7Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Aambire Aiziraeli kukala wakati mutu yeyesi, akale mlume hebu mchetu ndiphomkosera myawe na kpwa kuhenda hivyo asikale muaminifu kpwa Mwenyezi Mlungu, mutu hiye andakala na makosa na ni akubali kukala wahenda dambi. Mutu hiye ni ariphire higo makosa chikamilifu na aenjereze seemu mwenga ya tsano ya higo maripho dzuluye, na amuphe ye mutu ariyemkosera. Ela ichikala ye mutu akafwa na kana mutu wa phephi ambaye anaweza kuhewa higo maripho, phahi maripho higo gandakala ga Mwenyezi Mlungu nago ni gahewe mlavyadzi-sadaka phamwenga na turume rinarohumirwa kpwenye upatanisho wa kumuusira dambi. Na tsona chila mtsango wa vitu vitakatifu ambavyo Aiziraeli andalavya kpwa Mwenyezi Mlungu vindakala vya mlavyadzi-sadaka ndiyeviphokera. 10 Na chila chitu cha mutu chiricho chitakatifu chindakala chakpwe, ela chira ndichomupha mlavyadzi-sadaka chindakala cha mlavyadzi-sadaka.”
Shariya ya achetu asiokala aaminifu
11 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 12 “Gomba na Aiziraeli na uaambire kukala, napho mkpwaza mutu akamkosera mlumewe kpwa kusakala muaminifu, 13 kpwa kulala na mlume wanjina bila mlumewe kumanya, dzagbwe takuna mutu amanyaye wala shaidi achiyemuona wakati anahenda dzambo hiro, andakala najisi vivyo. 14 Ye mlume achimenywa ni roho ya wivu na ashuku mchewe ariyedzitiya najisi, au mlume achimenywa ni roho ya wivu na ashuku mchewe ambaye kadzangbwedzitiya najisi, 15 iye mlume andamreha mchewe kpwa mlavyadzi-sadaka. Piya ni aphirike sadaka ya kilo mwenga ya unga wa shayiri, ela ni asiitiye mafuha wala ubani kpwa sababu ni sadaka ya mtsere ya wivu, sadaka ya kumanyisa kukala ye mchetu akahenda dambi au kahendere.
16 “Chisha mlavyadzi-sadaka andamreha ye mchetu phephi, na aime mbere za Mwenyezi Mlungu. 17 Alafu ye mlavyadzi-sadaka andatiya madzi matakatifu ndani ya nyungu na ahale vumbi ra photsi mo ndani ya hema ra mkpwutano na aritiye mo madzini. 18 Mlavyadzi-sadaka andamuika ye mchetu mbere za Mwenyezi Mlungu, amdimule nyereze na amuphe mikononi sadaka ya mtsere ya wivu ya kumanyisa napho ye mchetu akahenda dambi au kahendere. Mlavyadzi-sadaka naye andagbwiririra hura mwiyo urio na madzi ga utsungu garehago lana. 19 Ndipho ye mlavyadzi-sadaka andamrisa chirapho ye mchetu amuambe, ‘Ichikala kularire na mlume wanjina, wala kugalukire ukadzitiya najisi wakati uchere kpwa mlumeo, kundazurika na lana irehwayo ni higa madzi ga utsungu. 20 Ela ichikala wakosera wakati bado u tsini ya mlumeo, na uchidzitiya najisi na kulala na mlume wanjina,’ 21 hipha ye mlavyadzi-sadaka andamrisa chirapho ye mchetu cha yo lana, naye andamuambira ye mchetu, ‘Mwenyezi Mlungu na akutiye adabu hata ukale lana na tsukizo kahi ya atuo, ukale tasa na uchigbwira mimba imwagike. 22 Madzi higa garehago lana na gakuinjire ndanini na gakuhende tasa na uchigbwira mimba imwagike.’ Chisha ye mchetu andajibu, ‘Amina, navikale vivyo.’ 23 Chisha ye mlavyadzi-sadaka andaandika lana hizi kpwenye karatasi* 5:23 Karatasi za wakati hinyo kala ni za chingo ambazo kala ni rahisi kutsukutsa gara maneno gatsaganyike na madzi. na kuzitsukutsa ndani ya madzi ga utsungu. 24 Kabila amnwese hiye mchetu higo madzi ga utsungu garehago lana ambago gachimuinjira ndanini gandamrehera maumivu makali, 25 mlavyadzi-sadaka andahala hira sadaka ya wivu ya mtsere kula mikononi mwa ye mchetu, aunule dzulu mbere za Mwenyezi Mlungu na kuyiika phatu pha kulavira sadaka. 26 Chisha mlavyadzi-sadaka andahala fumba mwenga ra iyo sadaka ya mtsere ili kuonyesa kukala sadaka yosi ni ya Mwenyezi Mlungu na aioche dzulu ya phatu pha kulavira sadaka. Mwishirowe andamnwesa ye mchetu higo madzi. 27 Ndiphomuhenda anwe higo madzi, ichikala akadzitiya najisi na kayakala muaminifu kpwa mlumewe, madzi higo garehago lana gandamrehera maumivu makali sana gamuhende akale tasa na achigbwira mimba imwagike, naye andakala akalaniwa kahi ya atu a kpwao. 28 Ela ichikala ye mchetu kayadzitiya najisi na kana hatiya, phahi andakala huru na anaweza kuphaha ana. 29 Hino ndiyo shariya ya kesi za wivu, wakati mchetu achere na mlumewe ndiphohenda makosa na kudzitiya najisi 30 ama wakati roho ya wivu ndiphomwedzera mlume, na akale na wivu na mchewe, phahi andamuimisa mchewe mbere za Mwenyezi Mlungu naye mlavyadzi-sadaka andamuhendera hino shariya yosi. 31 Iye mlume kandaisabiwa kukala na makosa, ela ye mchetu andatsukula lawama ra dambiye napho ana makosa.”

5:5 5:5 Alawi 6:1–7

*5:23 5:23 Karatasi za wakati hinyo kala ni za chingo ambazo kala ni rahisi kutsukutsa gara maneno gatsaganyike na madzi.