6
Shariya kuhusu atu ariotengbwa
kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu
Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa achimuamba, “Gomba na Aiziraeli uaambire: Wakati mlume au mchetu andaika naziri malumu, naziri ya kutengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, 6:3 Luka 1:15phahi ni asinwe uchi wa aina yoyosi, ni asinwe digbwa ririrotengezwa na uchi wa aina yoyosi. Ni asinwe chinwadzi chochosi cha zabibu na asirye zabibu za kuivwa wala za kuuma. Muda wosi ndiokala akatengbwa ni asirye chitu chochosi kula kpwa zabibu, tembe wala makandage. Siku zosi za hatiye ya kudzitenga naasinyolwe; hadi sikuze za kudzitenga kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu zisire, ni akale mtakatifu na ariche nyereze zikule. Siku zosi ambazo andakala akadzitenga kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu ni asisengerere lufu. Hata napho chiyefwa ni ise, nine, nduguye mlume au mchetu, ni asidzitiye najisi kpwa kukala nyere ambazo ni ishara ya kudzitengakpwe kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu zichere mwakpwe chitswani. Siku zosi za kutengbwakpwe andakala mtakatifu kpwa Mwenyezi Mlungu. Ichikala nyere za mutu achiyetengbwa zindatiywa najisi, mutu afwapho gafula phephi naye, phahi ni anyole chitswache siku ya kutakaswakpwe, yani siku ya sabaa. 10 Alafu siku ya nane ni arehe njiya airi au ana njiya manga airi kpwa mlavyadzi-sadaka ariye phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano. 11 Mlavyadzi-sadaka andalavya mmwenga akale sadaka ya kuusa dambi na wanjina akale sadaka ya kuochwa na amuhendere upatanisho kpwa kukala wadzitiya najisi kpwa kukala phephi na lufu. Naye ni atakase tsona chitswache siku iyo-iyo. 12 Ni atenge tsona sikuze za kudzitenga kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, na ni arehe turume ra mwaka mmwenga dza sadaka ya kuusa makosa, ela siku za nyuma tazindaisabiwa kpwa sababu wakala najisi kpwa kuguta lufu wakati kala akatengbwa.
13  6:13 Mahendo 21:23–24“Napho muda wa mutu achiyetengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu ukasira, shariyaye ni hino: ni arehwe pho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano, 14 na andalavya sadakaze kpwa Mwenyezi Mlungu. Sadaka hizi ni turume ra mwaka mmwenga risiro na chirema kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, na mwati mmwenga wa mwaka mmwenga asiye na chirema kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi, na turume mwenga risiro na chirema kpwa ajili ya sadaka ya amani, 15 phamwenga na chikaphu cha mikahe isiyotiywa hamira: mikahe ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha na bisikuti zopakpwa mafuha. Piya andalavya sadaka zao za mtsere na sadaka zao za vinwadzi. 16 Na mlavyadzi-sadaka andavireha mbere za Mwenyezi Mlungu na alavye iyo sadaka ya kuusa dambi na ya kuochwa, 17 chisha ni alavye hiro turume rikale sadaka ya amani kpwa Mwenyezi Mlungu, phamwenga na chikaphu cha mikahe isiyotiywa hamira, chisha andalavya sadaka ya mtsere na sadaka ya chinwadzi. 18 Naye ariyetengbwa ni anyole chitswache pho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano, chisha ahale zo nyere azitiye mohoni, moho urio tsini ya sadaka ya amani. 19 Ye mlavyadzi-sadaka andahala mkpwono wa turume uchiojitwa, na mkpwahe usiotiywa hamira kula kaphuni, na bisikuti mwenga na aviike mikononi mwa hiye ariyetengbwa bada ya kukala akanyola chitswache. 20 Chisha mlavyadzi-sadaka andaviunula vikale sadaka ya kuunula mbere za Mwenyezi Mlungu, navyo ni vitakatifu na ni vya mlavyadzi-sadaka, phamwenga na laga na chiga cha turume ambacho ni cha mlavyadzi-sadaka kulengana na shariya. Chisha badaye ye ariyetengbwa anaweza kunwa uchi.
21 “Hino ndiyo shariya ya mutu ariyetengbwa, iye ariyeika naziri kpwa Mwenyezi Mlungu kulengana na kutengbwakpwe. Mutu iye ni ause hatiye kulengana na shariya ya mutu ariyetengbwa, napho ana uwezo wa kulavya zaidi anaweza kulavya.”
Baraka za mlavyadzi-sadaka
22 Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa achimuamba, 23 “Gomba na Aruni na anae, ‘Uaambire, mundabariki Aiziraeli hivi, mundaambira,
24 Mwenyezi Mlungu akubariki
na akurinde,
25 Mwenyezi Mlungu naakulole na mbazi,
na akuhendere manono,
26 Mwenyezi Mlungu akukubali,
na akuphe amani.
27 “ ‘Phahi chila wakati Aruni na anae ndiphoabariki Aiziraeli kpwa dzina rangu, nami nindaabariki.’ ”

6:3 6:3 Luka 1:15

6:13 6:13 Mahendo 21:23–24