7
Sadaka za vilongozi
Yo siku Musa ariphomala kuriimisa ro hema na kurimwagira mafuha na kuritakasa phamwenga na miyoye yosi, na kumwagira mafuha na kutakasa pho phatu pha kulavira sadaka phamwenga na miyoye yosi, vilongozi a Iziraeli, vilongozi a nyumba zao, vilongozi a mbari ambao kala ni aimirizi a hara ariotalwa, areha sadaka zao mbere za Mwenyezi Mlungu. Sadaka hizi kala ni marukpwama sita garigobwiningizwa na ndewa kumi na mbiri za kugavweha, yani chila chilongozi ndewa mwenga-mwenga na rukpwama mwenga kpwa chila vilongozi airi. Nao avireha mbere za ro hema.
Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Phokera sadaka hino ya marukpwama kula kpwao, ili gahumike kutsukurira hema ra mkpwutano, uaphe Alawi, chila mmwenga kulengana na kaziye.”
Phahi Musa wahala gara marukpwama na ndewa na achiapha Alawi. Achiapha atu a mryango wa Gerishoni marukpwama mairi na ndewa ne, kulengana na kazi zao, na achiapha atu a mryango wa Merari marukpwama mane na ndewa nane, kulengana na kazi zao. Aha osi chilongozi wao kala ni Ithamari mwana wa mlavyadzi-sadaka Aruni. Ela kaaphere chochosi atu a mryango wa Kohathi, kpwa sababu arichirwa kazi ya kuimirira miyo mitakatifu ambayo kala ni itsukulwe mafuzini.
10 Chisha nyo vilongozi areha sadaka mbere ya phatu pha kulavira sadaka, siku hira phariphomwagirwa mafuha wakati phanatengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu. 11 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Chila chilongozi andakala na sikuye ya kureha sadakaye kpwa ajili ya kutenga phatu pha kulavira sadaka.”
12 Phahi Nashoni mwana wa Aminadabu kula mbari ya Juda ndiye ariyereha sadakaze siku ya kpwandza. 13 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 14 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 15 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 16 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 17 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Nashoni mwana wa Aminadabu.
18 Siku ya phiri, Nethaneli mwana wa Suari, chilongozi wa mbari ya Isakari wareha sadakaze. 19 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 20 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 21 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 22 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 23 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Nethaneli mwana wa Suari.
24 Eliabu mwana wa Heloni, chilongozi wa mbari ya Zabuloni wareha sadakaze siku ya hahu. 25 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 26 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 27 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 28 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 29 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Eliabu mwana wa Heloni.
30 Elisuri mwana wa Shedeuri, chilongozi wa mbari ya Rubini wareha sadakaze siku ya ne. 31 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 32 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 33 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 34 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 35 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Elisuri mwana wa Shedeuri.
36 Shelumieli mwana wa Surishadai, chilongozi wa mbari ya Simioni wareha sadakaze siku ya tsano. 37 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 38 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 39 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 40 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 41 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Shelumieli mwana wa Surishadai.
42 Eliasafu mwana wa Deueli, chilongozi wa mbari ya Gadi wareha sadakaze siku ya sita. 43 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 44 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 45 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 46 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 47 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Eliasafu mwana wa Deueli.
48 Elishama mwana wa Amihudi, chilongozi wa mbari ya Efuraimu wareha sadakaze siku ya sabaa. 49 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 50 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 51 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 52 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 53 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Elishama mwana wa Amihudi.
54 Gamalieli mwana wa Pedasuri, chilongozi wa mbari ya Manase wareha sadakaze siku ya nane. 55 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 56 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 57 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 58 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 59 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Gamalieli mwana wa Pedasuri.
60 Abidani mwana wa Gidioni, chilongozi wa mbari ya Benjamini wareha sadakaze siku ya tisiya. 61 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 62 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 63 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 64 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 65 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Abidani mwana wa Gidioni.
66 Ahiezeri mwana wa Amishadai, chilongozi wa mbari ya Dani wareha sadakaze siku ya kumi. 67 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 68 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 69 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 70 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 71 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Ahiezeri mwana wa Amishadai.
72 Pagieli mwana wa Okirani, chilongozi wa mbari ya Asheri wareha sadakaze siku ya kumi na mwenga. 73 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 74 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 75 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 76 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 77 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Pagieli mwana wa Okirani.
78 Ahira mwana wa Enani, chilongozi wa mbari ya Nafutali wareha sadakaze siku ya kumi na mbiri. 79 Sadakaze kala ni sahani mwenga ya feza yenye uziho wa kilo mwenga na nusu, bakuli mwenga ra feza renye uziho wa giramu magana manane kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Yo miyo yosi miiri kala i tele unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa ajili ya sadaka ya mtsere. 80 Chisha achireha chikombe chimwenga cha zahabu chenye uziho wa giramu gana na kumi, chirichoodzala uvumba, 81 mwana ndzau mmwenga, turume mwenga, mwana turume mmwenga wa mwaka mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya kuochwa, 82 ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi, 83 ndzau mbiri, maturume matsano, ndenje tsano na ana turume atsano a mwaka mmwenga-mmwenga kpwa ajili ya sadaka ya amani. Hino ndiyo yokala sadaka ya Ahira mwana wa Enani.
84 Sadaka za vilongozi a Iziraeli kpwa ajili ya kutenga phatu pha kulavira sadaka wakati pho phatu phariphomwagirwa mafuha kala ni hizi: sahani kumi na mbiri za feza, mabakuli kumi na mairi ga feza, vikombe kumi na viiri vya zahabu, 85 chila sahani ya feza kala ina uziho wa kilo mwenga na nusu na chila bakuli uziho wa giramu magana manane. Uziho wa miyo yosi ya feza kala ni kama kilo mirongo miiri na nane hivi kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. 86 Chila chikombe kahi ya vikombe kumi na viiri vya zahabu virivyokala vi tele uvumba kala china uziho wa giramu gana mwenga na kumi kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu. Uziho wa vikombe vyosi vya zahabu kala ni giramu elufu mwenga magana mahahu na mirongo miiri. 87 Nyama osi a sadaka ya kuochwa kala ni ndzau kumi na mbiri, maturume kumi na mbiri, ana turume kumi na airi a mwaka mmwenga-mmwenga, phamwenga na sadaka zao za mtsere, na ndenje kumi na mbiri za sadaka ya kuusa dambi. 88 Nyama osi a sadaka ya amani kala ni ndzau mirongo miiri na ne, maturume mirongo sita, ndenje mirongo sita, ana turume mirongo sita a mwaka mmwenga-mmwenga. Hino yakala ni sadaka ya kutenga phatu pha kulavira sadaka bada ya pho phatu kumwagirwa mafuha.
89 Musa ariphoinjira mo ndani ya hema ra mkpwutano kugomba na Mwenyezi Mlungu, wasikira sauti inagomba naye kula dzulu ya chihi cha mbazi chirichokala dzulu ya sanduku ra chilagane, kahi-kahi ya makerubi mairi.