8
Lagizo kuhusu chinara cha kuikira taa
8:1 Kutsama 25:31–40; 37:17–24Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa achimuamba, “Gomba na Aruni na umuambire, ‘Ndiphoika zo taa sabaa, ni zingʼaze seemu iriyo mbere ya cho chinara cha kuikira taa.’ ” Aruni achihenda hivyo, achiika zo taa kpwa zingʼaze pho mbere ya chinara cha kuikira taa, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa. Cho chinara cha kuikira taa chatengezwa hivi: Chatengezwa na zahabu yobandwa-bandwa, kula hakore hadi dzulu kpwenye maruwa. Chatengezwa kulengana na mfwano Mwenyezi Mlungu ariomuonyesa Musa.
Kutakaswa na kutengbwa kpwa Alawi
Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Hala Alawi kula kahi ya Aiziraeli na uatakase. Nawe undaahendera higa ili uatakase: atimvire-timvire go madzi ga utakaso, nao adzinyole na wembe mwiri wosi na afule nguwo zao, ndipho adzitakase. Chisha na ahale mwana ndzau na sadakaye ya mtsere ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha, nawe undahala mwana ndzau wanjina kpwa ajili ya sadaka ya kuusa dambi. Undareha Alawi mbere za hema ra mkpwutano, na ukusanye Aiziraeli osi. 10 Ndiphoareha Alawi mbere za Mwenyezi Mlungu, Aiziraeli ni aaikire mikono, 11 na Aruni andaareha Alawi mbere za Mwenyezi Mlungu dza sadaka ya kuunulwa kula kpwa Aiziraeli, ili aweze kuhenda kazi ya Mwenyezi Mlungu.
12 “Chisha nyo Alawi andabandika mikono yao dzulu ya vitswa vya zo ndzau, nawe undalavya mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi na yanjina ikale sadaka ya kuochwa kpwa Mwenyezi Mlungu, ili kuahendera Alawi upatanisho. 13 Chisha undaaika Alawi mbere ya Aruni na anae, nawe undaalavya dza sadaka ya kuunulwa kpwa Mwenyezi Mlungu. 14 Kpwa njira ihi, undaatenga Alawi kula kpwa Aiziraeli anjina, nao Alawi andakala angu.
15 “Ndiphoatakasa Alawi na kualavya dza sadaka ya kuunulwa, aho ni edze na ahende kazi mo ndani ya hema ra mkpwutano. 16 Kpwa kukala nkahewa aho akale angu kula kahi ya Aiziraeli, badala ya ana a kpwandza osi a Aiziraeli, mana nikahala avyalwa a kpwandza osi a chilume a Aiziraeli akale angu. 17  8:17 Kutsama 13:2Kpwa kukala avyalwa osi a kpwandza kahi ya Aiziraeli ni angu, akale a mwanadamu au a nyama. Náatenga kpwa ajili yangu wakati niriphoaolaga avyalwa osi a kpwandza a chilume kahi ya tsi ya Misiri. 18 Nami nkahala Alawi badala ya avyalwa osi a kpwandza a chilume kahi ya Aiziraeli. 19 Kula kahi ya Aiziraeli osi, nkamupha Aruni na anae nyo Alawi dza zawadi ili ahende kazi kahi ya hema ra mkpwutano, na kuahendera Aiziraeli upatanisho wa kuausira dambi ili kusikale na mashaka kahi yao ndiphophiya phephi na Phatu Phatakatifu.”
20 Phahi Musa, Aruni na Aiziraeli osi phamwenga na Alawi ahenda dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa. 21 Alawi adzitakasa na achifula nguwo zao. Chisha Aruni achialavya dza sadaka ya kuunulwa mbere za Mwenyezi Mlungu na achiausira dambi zao ili aatakase. 22 O Alawi ainjira na kuhumika kahi ya hema ra mkpwutano kuno akaimirirwa ni Aruni na anae. Aho ahenda gosi Mwenyezi Mlungu arigomlagiza Musa kuhusu Alawi.
23 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 24 “Hiri ndiro lagizo kuhusu nyo Alawi: Osi achiofisa umuri wa miaka mirongo miiri na mitsano na kpwenderera andaandza kuhumika kahi ya ro hema ra mkpwutano, 25 na kuandzira umuri wa miaka mirongo mitsano ni ariche kuhumika na asihende kazi tsona. 26 Anaweza kuaterya ndugu zao kuhenda kazi zao kahi ya ro hema ra mkpwutano, ela aho enye ni asihende kazi. Phahi vivi ndivyo ndivyoapangira kazi nyo Alawi.”

8:1 8:1 Kutsama 25:31–40; 37:17–24

8:17 8:17 Kutsama 13:2