9
Malagizo kuhusu Pasaka
9:1 Kutsama 12:1–13Kahi ya mwezi wa kpwandza wa mwaka wa phiri bada ya Aiziraeli kula tsi ya Misiri, Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa kahi ya jangbwa ra Sinai achimuamba, “Aambire Aiziraeli asherekee sikukuu ya Pasaka wakatiwe uriopangbwa. Isherekeeni wakatiwe uriopangbwa, yani dziloni wakati jiza rinahanda siku ya kumi na ne kulengana na shariyaze zosi na malagizoge gosi.” Phahi Musa achiaambira Aiziraeli asherekee sikukuu ya Pasaka. Nao achiisherekeya yo Pasaka dziloni wakati jiza rinahanda siku ya kumi na ne ya mwezi wa kpwandza ko jangbwa ra Sinai. Aiziraeli ahenda gosi dza viratu Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.
Ela kpwakala na atu fulani okala taaweza kusherekeya yo Pasaka siku iyo kpwa sababu kala akakala najisi kpwa kuguta lufu. Nao achiphiya mbere za Musa na Aruni, na achendamuambira Musa, “Swiswi hukakala najisi kpwa kuguta lufu, ela ni kpwa utu wani hukahazwe kumlavira Mwenyezi Mlungu sadakaze kpwa wakati uriopangbwa kahi ya Aiziraeli?” Musa achiajibu achiamba, “Godzani hadi ndiphosikira Mwenyezi Mlungu ndigolagiza kukuhusuni.”
Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 10 “Gomba na Aiziraeli uaambe: Mmwenga wenu ama wa chivyazi chenu ariye najisi kpwa kuguta lufu, ama napho a charoni anaweza kusherekeya Pasaka ya Mwenyezi Mlungu. 11 Ao andasherekeya dziloni wakati jiza rinahanda siku ya kumi na ne ya mwezi wa phiri. Nao andasherekeya kpwa kurya nyama ya mwana ngʼondzi, mkpwahe usiotiywa hamira na mtsunga wa utsungu. 12  9:12 Kutsama 12:46; Johana 19:36Ni asisaze chochosi hadi ligundzu, wala asivundze hata mfupha mmwenga. Ni ahende hivyo kulengana na shariya zosi za Pasaka. 13 Ela mutu asiphosherekeya yo Pasaka na si najisi wala ka charoni, ni atengbwe na atue kpwa kukala kamlavirire Mwenyezi Mlungu sadaka wakatiwe uriopangbwa. Mutu hiye andatiywa adabu kpwa ajili ya dambiye.
14 “Na hata ichikala kuna mjeni asagalaye phamwenga namwi ambaye angemendza kusherekeya Pasaka ya Mwenyezi Mlungu, ni ahende hivyo kulengana na shariya na malagizo ga Pasaka. Mosi ni mkale na shariya mwenga, akale ni mjeni au mwenyezi.”
Ingu dzulu ya hema ra mkpwutano
15 Siku hira hema ririphochitwa, rabwiningizwa ni ingu, yani ro hema ra ushaidi. Ro ingu rakala mfwano wa moho pho dzulu ya ro hema, hangu dziloni wakati jiza rinahanda hadi ligundzu. 16 Phahi yakala hivi chila siku, ro hema rabwiningizwa ni ingu mutsi na usiku richibwiningizwa ni rira ingu ra mfwano wa moho. 17 Chila wakati ro ingu ririphouka pho dzulu ya hema, Aiziraeli nao auka, na phatu ambapho ro ingu raima, nao Aiziraeli achita kambi phapho. 18 Aiziraeli avundza kambi kpwa lagizo ra Mwenyezi Mlungu na kpwa lagizore, achita kambi. Aenderera kukala kambini wakati wosi ro ingu ririphokala dzulu ya ro hema. 19 Ro ingu ririphobwiningiza ro hema kpwa muda wa siku nyinji, Aiziraeli aenderera kumtii Mwenyezi Mlungu, nao taaukire. 20 Wakati wanjina ro ingu rabwiningiza ro hema kpwa muda mchache. Phahi atu aenderera kusala phapho kambini au kuuka kpwa lagizo ra Mwenyezi Mlungu. 21 Wakati wanjina ro ingu kala nkubwiningiza ro hema kula dziloni hadi ligundzu bahi, ririphouka, nyo atu nao kala nkuuka. Aho kala achiuka wakati wowosi ingu ririphouka, ikale usiku au mutsi. 22 Muda wosi ro ingu kala richienderera kukala pho dzulu ya hema ikale siku mbiri, mwezi au mwaka, Aiziraeli asala kambini, taaukire bii. Ela auka tu wakati ro ingu ririphounuka dzulu. 23 Kpwa lagizo ra Mwenyezi Mlungu achita kambi, na kpwa lagizo ra Mwenyezi Mlungu auka. Aho aenderera kulunga lagizo ambaro Mwenyezi Mlungu wamupha Musa.

9:1 9:1 Kutsama 12:1–13

9:12 9:12 Kutsama 12:46; Johana 19:36