10
Tarumbeta za feza
Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Hala feza uibande-bande na utengeze tarumbeta mbiri, ambazo undazihumira kuiha Aiziraeli osi phamwenga na kuvundza kambi. Tarumbeta zosi mbiri zichipigbwa chivyamwenga, atu osi andakusanyika mberezo pho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano. Ela ichipigbwa mwenga bahi, phahi vilongozi a mbari za Iziraeli, andakusanyika mberezo. Tarumbeta ndiphopigbwa mriro dza hura wa kuvundza kambi, mbari zirizochita kambi uphande wa mlairo wa dzuwa zindauka. Uchipiga tsona kano ya phiri, mbari zirizochita kambi uphande wa mwakani zindauka. Tarumbeta ichipigbwa tsona chila wakati ambapho atu ni avundze kambi. Ela ichikala ni atu akusanyike phamwenga, mundapiga zo tarumbeta mriro tafwauti na hura wa kuvundza kambi.
“Tarumbeta hizo zindakala zichipigbwa ni ana a Aruni ario ni alavyadzi-sadaka. Hino indakala shariya kpwenu na vivyazi vyenu vyosi ta kare na kare. Mndiphokala vihani kahi ya tsi yenu kupigana na maadui genu, mundapiga mriro dza hura wa kuvundza kambi, kpwa hata mtambukirwe ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu na mtivywe kula kpwa maadui genu. 10 Piya mundapiga zo tarumbeta wakati ndiphokala na raha, wakati wa sikukuu zenu zopangbwa na wakati wa kulumbwa kpwa mwezi. Mundapiga zo tarumbeta ndiphokala munalavya sadaka zenu za kuochwa na sadaka zenu za amani, nazo zindakala kpwenu ni ukumbusho mbere za Mwenyezi Mlungu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.”
Aiziraeli anauka jangbwa ra Sinai
11 Kahi ya siku ya mirongo miiri ya mwezi wa phiri ya mwaka wa phiri, ro ingu raunuka pho dzulu ya hema ra ushaidi. 12 Nao Aiziraeli achiuka kula jangbwa ra Sinai na achiphiya phatu hadi phatu, hadi ro ingu ririphoima ko jangbwa ra Parani. 13 Aho auka kpwa kano ya kpwandza kpwa lagizo ra Mwenyezi Mlungu kutsupira Musa.
14 Ariokala a kpwandza kuvundza kambi kala ni makundi ga kambi ya Juda tsini ya bendera yao. Na chilongozi wa kundi ra mbari ya Juda kala ni Nashoni mwana wa Aminadabu. 15 Chilongozi wa kundi ra mbari ya Isakari kala ni Nethaneli mwana wa Suari, 16 na chilongozi wa kundi ra mbari ya Zabuloni kala ni Eliabu mwana wa Heloni.
17 Chisha ro hema ratserezwa, na atu a mryango wa Gerishoni na wa Merari aritsukula achiuka.
18 Alafu makundi ga kambi ya Rubini tsini ya bendera yao gavundza kambi gachiuka. Chilongozi wa kundi ra mbari ya Rubini kala ni Elisuri mwana wa Shedeuri. 19 Na chilongozi wa kundi ra mbari ya Simioni kala ni Shelumieli mwana wa Surishadai, 20 na chilongozi wa kundi ra mbari ya Gadi kala ni Eliasafu mwana wa Deueli.
21 Chisha atu a mryango wa Kohathi achiuka kuno akatsukula miyo mitakatifu; ro hema kala ni richitwe kabila taadzangbwefika.
22 Alafu makundi ga kambi ya Efuraimu tsini ya bendera yao gavundza kambi gachiuka. Na chilongozi wa kundi ra mbari ya Efuraimu kala ni Elishama mwana wa Amihudi. 23 Chilongozi wa kundi ra mbari ya Manase kala ni Gamalieli mwana wa Pedasuri, 24 na chilongozi wa kundi ra mbari ya Benjamini kala ni Abidani mwana wa Gidioni.
25 Okala a mwisho kuvundza kambi kala ni makundi ga kambi ya Dani tsini ya bendera yao. Na chilongozi wa kundi ya mbari ya Dani kala ni Ahiezeri mwana wa Amishadai. 26 Chilongozi wa kundi ra mbari ya Asheri kala ni Pagieli mwana wa Okirani, 27 na chilongozi wa kundi ra mbari ya Nafutali kala ni Ahira mwana wa Enani.
28 Hivi ndivyo higo makundi ga Aiziraeli garivyovundza kambi na kuuka.
29 Chisha Musa achigomba na mlamuwe Hobabu yekala mwana wa mtsedzawe Reueli, Mmidiani achimuamba, “Swiswi hunaphiya ko kpwatu ambako Mwenyezi Mlungu waamba, ‘Nindakuphani,’ ndzo huphiye naswi, naswi hundakuhendera manono, mana Mwenyezi Mlungu akaahidi manono kpwa Iziraeli.” 30 Ela Hobabu achimjibu achimuamba, “Mino sindaphiya, ela nindauya kpwehu, kpwa mbari zangu.” 31 Naye Musa achimuamba, “Hunakuvoya usihuriche, mana uwe ndiwe umanyaye phatu hunaphoweza kuchita kambi jangbwani, nawe undahuelekeza. 32 Tsona, uchiphiya phamwenga naswi, nono rorosi ambaro Mwenyezi Mlungu andahuendera, naswi undakuhendera dza vivyo.”
33 Phahi nyo Aiziraeli auka kula mwango wa Mwenyezi Mlungu na achiphiya charo cha siku tahu. Naro ro sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu raatanguliya ili rikaalorere phatu pha kuoya. 34 Wakati ariphovundza kambi na kuuka wakati wa mutsi ro ingu ra Mwenyezi Mlungu rakala ri dzulu yao.
35  10:35 Zaburi 68:1Wakati wowosi ro sanduku ririphouka, Musa waamba,
“Unuka uwe Mwenyezi Mlungu!
Richa maaduigo gatsamukane,
na avihao achimbire mberezo.”
36 Na wakati wowosi ro sanduku ririphoima, Musa waamba,
“Ee Mwenyezi Mlungu, auyire hinya maelufu na maelufu ga atu a Iziraeli.”

10:35 10:35 Zaburi 68:1