11
Aiziraeli anarurumika
Chisha Aiziraeli aandza kumnungʼunikira Mwenyezi Mlungu kuhusu tabu zao. Mwenyezi Mlungu ariphoasikira, waatsukirirwa sana na achiahumira moho, uchiocha seemu za kanda-kanda ya yo kambi. Ndipho nyo atu achimririra Musa, naye Musa achimvoya Mwenyezi Mlungu na moho uchifwa. Phahi pho phatu phachiihwa Tabera,* 11:3 Tabera Chieburania neno riri ina mana ya kuocha. mana hipho moho wa Mwenyezi Mlungu waaka kahi yao.
Kahi za Aiziraeli kpwakala na kundi ra mtsanganyiko wa atu ario si Aiziraeli. Atu aha akala na hamu kulu ya kurya vyakurya vyanjina. Phahi nyo Aiziraeli nao achiandza kurira vyenye achiamba, “Hundaphahaphi nyama swino hurye? Hunatambukira ngʼonda huriokala huchirya Misiri bila maripho, na aina ya matango-tango, matikiti, mtsunga, vitunguu na vitunguu saumu. Ela vivi tahuna tsona hamu ya kurya kpwa kukala taphana chakurya chanjina isiphokala manna.”
11:7 Kutsama 16:31Yo manna yakala avi ni tembe za muhama, na yakala na rangi ya mandano dza uvumba uihwao bedola. 11:8 Kutsama 16:13–15Atu azunguluka na achiihala, achiisaga na mawe ga kusagira au kuiphonda na vinu, chisha achiitiya nyunguni iokohe na achiitengeza mikahe, na ladhaye yakala kama ya keki ichiyojitwa na mafuha. Manna ihi yagbwa kambini usiku phamwenga na manena.
10 Musa achisikira atu a nyumba zosi anarira, chila mmwenga phenye mryango wa hemare. Mwenyezi Mlungu achitsukirwa sana, naye Musa kayahamirwa. 11 Musa achigomba na Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Kpwa utu wani unanihendera mai mino mtumishio? Kpwa utu wani sidzangbwekubalika mberezo, hata unihike mzigo wa kulongoza atu hinya osi? 12 Dze, ndimi niriyeaumba atu osi hinya? Kpwani, ndimi nriyeatsukula ndanini, hata uniambe, ‘Aunule phako lagani dza mrezi aunulavyo mwana mtsanga,’ na niaphirike tsi uriyoapa kuapha akare ao? 13 Niphahephi nyama za kurisa atu osi hinya? Mana aredza kpwangu na ndiro kuno anaamba, ‘Huphe nyama hurye!’ 14 Sina uwezo wa kutsukula atu osi hinya machiyangu, mana ni mzigo kpwangu. 15 Ichikala vivi ndivyo ndivyoenderera kunihenda, phahi niolaga vivi kare, ichikala nikakubalika mberezo usiniriche niphahwe ni higa mai.”
Mwenyezi Mlungu anamjibu Musa
16 Phahi Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Nikusanyira atumia mirongo sabaa a Iziraeli, unaomanya kukala ni atu a kuishimika na ni vilongozi ao. Arehe kpwenye hema ra mkpwutano, na uime phamwenga nao. 17 Nindatserera na nigombe nawe phapho. Nindahala seemu ya ye roho ariyedzuluyo, niaphe, nao andatsukula mzigo wa atu aha phamwenga na uwe kpwa usiutsukule macheyo.
18 “Chisha uaambire nyo atu: ‘Dzitakaseni na mkale tayari kpwa kukala muhondo mundarya nyama. Mwenyezi Mlungu wasikira chiriro chenu wakati mriphoamba, “Hundaphahaphi nyama hurye swino? Kpwa kpweli baha pho huriphokala Misiri.” Phahi Mwenyezi Mlungu andakuphani nyama murye. 19 Namwi tamundazirya kpwa siku mwenga, wala mbiri, wala tsano, wala kumi, wala mirongo miiri, 20 ela mundazirya kpwa mwezi mzima, hadi zikusinyeni. Gaga gosi gandahendeka kpwa sababu mkamrema Mwenyezi Mlungu ariye phamwenga namwi na kurira mbereze mchiamba, “Kpwa utu wani swino hwatuluka Misiri?” ’ ”
21 Ela Musa achigomba na Mwenyezi Mlungu achiamba, “Nina atu elufu magana sita hipha, nawe unaamba, ‘Nindaapha nyama za kuatosha kurya mwezi mzima!’ 22 Dze, hata hukatsindza ngʼombe zosi, mangʼondzi gosi na mbuzi zosi kpweli zindaatosha? Hata hukagbwira ngʼonda osi a baharini, kpweli andatosha?” 23 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa, achimuuza, “Vino unaona siweza kukuphani nyama? Phahi undaona ichikala neno rangu tarindatimiya.”
24 Phahi Musa watuluka achendaambira atu maneno ga Mwenyezi Mlungu, naye achiakusanya atumia mirongo sabaa a nyo Aiziraeli na achiaimisa kuzunguluka ro hema. 25 Chisha Mwenyezi Mlungu achitserera kahi-kahi ya ingu, achigomba naye, achihala seemu ya roho ariyekala dzulu ya Musa achiapha hara atumia mirongo sabaa. Na ye roho ariphohurira dzulu yao, aandza kutabiri dza manabii, ela taayaenderera kuhenda hivyo tsona.
26 Kpwakala na atumia airi, Elidadi na Medadi ariokala ni seemu ya hara atumia mirongo sabaa, ela aho asala kambini ayawao ariphophiya hemani. Phahi roho wakpwedza dzulu yao mo kambini na achiandza kutabiri dza manabii mumo. 27 Mvulana mmwenga wazola achendamuambira Musa, “Elidadi na Medadi akaandza kutabiri dza manabii ko kambini.”
28 Hipho Joshuwa mwana wa Nuni, yekala msaidizi wa Musa hangu uvulanawe achimuambira Musa, “Akahaze, bwana wangu!” 29 Ela Musa achimuamba, “Kpwani unaona vyo ahendavyo ni vii? Mi mwenye naaza kukala atu osi a Mwenyezi Mlungu angekala manabii na Mwenyezi Mlungu angeatiya Rohowe!” 30 Bada ya higo Musa na atumia a Iziraeli auya kambini.
Mwenyezi Mlungu anaapha makpware
31 Chisha Mwenyezi Mlungu achihuma phuto, richireha makpware kula baharini na kugahenda gauruke photsi-photsi chimo cha kama mita mwenga. Nago gazunguluka kambi yosi hatuwa ya mwendo wa siku mwenga pande zosi. 32 Phahi nyo atu asinda na achichesa kugbwira higo makpware na yo siku ya phiriye achisinda kugagbwira. Taphana mutu yegbwira tsini ya kilo elufu mwenga. Nao achigaanika kuzunguluka yo kambi. 33 Ela ariphoandza kutiya zo nyama mromoni tu, Mwenyezi Mlungu achiatsukirirwa sana na achiapiga na shaka kulu. 34 Kpwa hivyo phatu hipho phachiihwa Kiburothi-Hataava, 11:34 Kiburothi-Hataava ni neno ra Chieburania ririro na mana ya mbira za atu okala na kpwiru. kpwa kukala ndipho phariphozikpwa atu ariokala na kpwiru.
35 Kula hipho Kiburothi-Hataava atu aphiya Haserothi na achendasagala hiko.

*11:3 11:3 Tabera Chieburania neno riri ina mana ya kuocha.

11:7 11:7 Kutsama 16:31

11:8 11:8 Kutsama 16:13–15

11:34 11:34 Kiburothi-Hataava ni neno ra Chieburania ririro na mana ya mbira za atu okala na kpwiru.