12
Miriamu na Aruni anagomba mai
kuhusu Musa
Miriamu na Aruni agomba mai kuhusu Musa kpwa sababu kala akalóla mchetu wa Chikushi. Nao agomba achiamba, “Kpwani ye Mwenyezi Mlungu anagomba kutsupira Musa macheye? Avi nkugomba kutsupira swiswi naswi piya?” Naye Mwenyezi Mlungu achigasikira.
Phahi Musa wakala ni mutu mpore sana kuriko mutu wanjina yeyesi duniani. Gafula Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa, Aruni na Miriamu achiaambira, “Tulukani mwi ahahu, mwedze kpwenye hema ra mkpwutano.” Phahi osi ahahu atuluka. Chisha Mwenyezi Mlungu achitserera kahi ya nguzo ya ingu achiima phatu pha kumenyera hemani, naye achiiha Aruni na Miriamu, osi airi achedza mbere. Naye achiamba, “Hebu niphundzani:
Ichikala kuna nabii kahi yenu,
mimi Mwenyezi Mlungu nkudzionyesa kpwakpwe kutsupira ruwiya,
na kugomba naye ndosoni.
12:7 Aeburania 3:2Ela sivyo nihendavyo na mtumishi wangu Musa,
iye ni muaminifu kahi za atu angu Aiziraeli.
Nkugomba naye uso kpwa uso,
chingʼangʼa wala si kpwa mafumbo,
iye nkuona umbo ra Mwenyezi Mlungu.
Mbona phahi tamyaogopha kugomba mai kuhusu mtumishi wangu Musa?”
Mwenyezi Mlungu achiatsukirirwa sana, chisha achiuka.
10 Ro ingu ririphouka pho dzulu ya ro hema, Miriamu achikala na mahana, mwereru dza bafuta. Aruni achilola Miriamu na achimuona ana mahana. 11 Chisha Aruni achigomba na Musa achimuamba, “Nakuvoya bwana wangu, usihutiye adabu kpwa dambi huchiyoihenda kpwa uzuzu. 12 Usimuhende Miriamu akale dza mutu ariyevyalwa wa kufwa, ariye nyama ya mwiriwe yariwa nusu wakati anavyalwa.”
13 Ndipho Musa achimririra Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Ee Mlungu, nakuvoya umuphoze.” 14  12:14 Isabu 5:2–3Mwenyezi Mlungu achimjibu Musa achimuamba, “Kalapho Miriamu watsitsirwa mahe usoni ni ise, si angegbwirwa ni waibu kpwa siku sabaa? Mtuluzeni kondze ya kambi na akale kuko kpwa siku sabaa chisha mumuuyize kambini.” 15 Phahi Miriamu watuluzwa kondze ya kambi kpwa muda wa siku sabaa, na nyo atu taaukire hadi Miriamu ariphouyizwa. 16 Bada ya higo Aiziraeli auka kula Haserothi, na achendachita kambi kahi ya jangbwa ra Parani.

12:7 12:7 Aeburania 3:2

12:14 12:14 Isabu 5:2–3