13
Apelelezi anahumwa tsi ya Kanani
(Kumbukumbu 1:19–33)
Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Huma atu, chilongozi mmwenga kahi ya chila mbari, aphiye akapeleleze tsi ya Kanani, ambayo nindaapha Aiziraeli,” Phahi, Musa achiahuma kula jangbwa ra Parani dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza. Osi kala ni akulu a Aiziraeli. Na higa ndigo madzina ga nyo atu: Shamua mwana wa Zakuri, kula mbari ya Rubini, Shafati mwana wa Hori, kula mbari ya Simioni, Kalebu mwana wa Jefune, kula mbari ya Juda, Igali mwana wa Yusufu, kula mbari ya Isakari, Hoshea mwana wa Nuni, kula mbari ya Efuraimu, Paliti mwana wa Rafu, kula mbari ya Benjamini, 10 Gadieli mwana wa Sodi, kula mbari ya Zabuloni, 11 Gadi mwana wa Susi, kula mbari ya Yusufu, yani mbari ya Manase, 12 Amieli mwana wa Gemali, kula mbari ya Dani, 13 Sethuri mwana wa Mikaeli, kula mbari ya Asheri, 14 Nabi mwana wa Wofusi, kula mbari ya Nafutali, 15 Geueli mwana wa Maki, kula mbari ya Gadi.
16 Higa ndigo madzina ga atu ariohumwa ni Musa kupeleleza tsi ya Kanani. Musa achimgaluza dzina Hoshea mwana wa Nuni achimuiha Joshuwa.
17 Musa ariphoahuma nyo atu kpwendaipeleleza tsi ya Kanani, waambira, “Ambukani kutsupira uphande wa mwakani wa tsi ya Kanani na mphiye uphande wa vurini kuriko na vidzango. 18 Phiyani mkailole yo tsi vyo irivyo. Mlole hinyo atu asagalao himo ichikala ana mkpwotse hebu taana, ichikala ni anji au ni achache. 19 Na ichikala yo tsi asagalayo ni nono au ni mbii, na ichikala yo midzi asagalayo yadzengerwa ngome au taidzengererwe. 20 Piya mmanye ichikala mtsanga wa yo tsi ni mnono au si mnono, napho kuna mihi au takuna. Hendani dzulu tsini mrehe seemu ya matunda ga yo tsi.” Uho wakala ni wakati wa zabibu za mwandzo-mwandzo kuivwa.
21 Phahi nyo atu aambuka na achendaipeleleza yo tsi kula jangbwa ra Sini ririro uphande wa mwakani hadi Rehobu iriyo uphande wa vurini, phephi na phatu pha kumenyera Hamathi. 22 Aho aambuka kutsupira uphande wa mwakani wa tsi ya Kanani hadi achifika Heburoni, phatu phariphosagala atu a chivyazi cha Anaki yani Ahimani, Sheshai na Talimai. (Mudzi wa Heburoni kala ukadzengbwa miaka sabaa kabila mudzi wa Soani kudzengbwa ko Misiri.) 23 Ariphofika Dete ra Eshikoli, achikata phungo rokala na lihungo kulu ra zabibu naro richitsukulwa dzulu ya gongo ni atu airi. Piya achitsukula makomamanga na tini. 24 Pho phatu phaihwa Dete ra Eshikoli,* 13:24 Eshikoli Chieburania ni lihungo ra zabibu. kpwa sababu ya ro lihungo ririrokatwa phapho ni nyo apelelezi a Iziraeli. 25 O apelelezi auya bada ya kuipeleleza yo tsi kpwa muda wa siku mirongo mine.
Taarifwa ya apelelezi
26 Nyo apelelezi auya kpwa Musa, Aruni na mkpwutano wa Aiziraeli osi hiko Kadeshi kahi ya jangbwa ra Parani. Phapho aasemurira phamwenga na nyo mkpwutano wosi na achiaonyesa go matunda ga yo tsi. 27 Nao achimuambira Musa, “Hwafika yo tsi uriyouhuma hukaipeleleze, na huchendaipeleleza. Tsi iyo ni nono na i tele maziya na asali 13:27 Tsi ya maziya na asali manaye ni tsi yenye rutuba. hata higa ndigo bazi ya matundage. 28 Ela nyo atu asagalao kuko ana mkpwotse na yo midzi yao ni mikulu na yadzengerwa ngome. Phamwenga na gago huchiona atu a chivyazi cha Anaki. 29 Aamaleki anasagala uphande wa mwakani mwa tsi ya Kanani, na Ahiti, Ajebusi na Aamori anasagala seemu zenye vidzango. Akanani nao anasagala phephi na bahari na kanda-kanda ya muho Joridani.”
30 Chisha Kalebu achiahuriza nyo atu mbere za Musa achiamba, “Nahuambukeni hukaihale yo tsi, mana kpwa kpweli huna uwezo wa kuiturya.”
31 Ela nyo atu anjina ariophiya phamwenga naye achiamba, “Tahuweza kuashambuliya nyo atu mana ana mkpwotse kuriko swiswi.” 32 Kpwa hivyo achieneza habari mbii kahi ya Aiziraeli kuhusu yo tsi ariyoipeleleza achiamba, “Yo tsi huriyoipeleleza ni tsi ya ndzala, na nyo atu osi hurioaona kuko ni akulu. 33  13:33 Mwandzo 6:4Chisha hwaona madzitu kuko, yani Anefili (atu a chivyazi cha Anaki ala kpwa Anefili). Huchidziona avi hu mabandzi mbere zao, nao ndivyo arivyohuona.”

*13:24 13:24 Eshikoli Chieburania ni lihungo ra zabibu.

13:27 13:27 Tsi ya maziya na asali manaye ni tsi yenye rutuba.

13:33 13:33 Mwandzo 6:4