14
Atu anaasi kpwa kusaamini
Phahi usiku wosi, Aiziraeli osi akota kululu achirira. Atu osi a Iziraeli arurumikira Musa na Aruni achiamba, “Baha kala hwafwa Misiri au phapha weruni! Kpwa utu wani Mwenyezi Mlungu anaureha kahi ya tsi ihi huolagbwe kpwa upanga? Achetu ehu na ana ehu andahalwa mateka. Si baha huuye Misiri?” Achiambirana, “Nahutsambuleni chilongozi, huuye Misiri.”
Chisha Musa na Aruni achidzibwaga chimabumabu mbere za Aiziraeli osi. Joshuwa mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Jefune, ariokala ni kahi ya hara atu ariokpwendapeleleza yo tsi, akpwanyula nguwo zao na achiaambira nyo Aiziraeli osi, “Yo tsi huriyophiya kuipeleleza ni nono sana. Mwenyezi Mlungu achifwahirwa naswi, andahureha huinjire tsi ihi iriyo na maziya na asali na ahuphe ikale yehu. 14:9 Aeburania 3:16Ela tu msimuasi Mwenyezi Mlungu, na msiaogophe atu a yo tsi, kpwa kukala aho si chochosi kpwehu, mana urindzi wao ukauswa na Mwenyezi Mlungu a phamwenga naswi. Msiaogophe.”
10 Ela Aiziraeli osi achilonda kuapiga mawe. Chisha utukufu wa Mwenyezi Mlungu uchiatsembukira Aiziraeli osi kahi za hema ra mkpwutano. 11 Mwenyezi Mlungu achimuuza Musa achimuamba, “Ano Aiziraeli andanibera hadi rini? Na taandaniamini hadi rini, hata bada ya ishara zosi nirizoahendera kahi yao? 12 Nindaangamiza na makongo, nami nindakuhenda taifa kulu renye mkpwotse kushinda aho.”
13  14:13 Kutsama 32:11–14Ela Musa achigomba na Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Uwe ndiwe uriyeatuluza atu aha kula Misiri kpwa nguvuzo. Amisiri ndiphosikira kukala ukaahendera atuo hivyo, 14 andaambira enyezi a tsi ihi. Mana nyo enyezi a tsi ihi asikira kare kukala uwe Mwenyezi Mlungu u phamwenga na Aiziraeli, kpwa kukala unaonekana chingʼangʼa na inguro rinaima dzulu yao. Chisha ukualongoza na nguzo ya ingu wakati wa mutsi na nguzo ya moho wakati wa usiku. 15 Phahi uchiaolaga atu aha osi mara mwenga, go mataifa ganjina ndiphosikira sifwazo gandaamba, 16 ‘Mwenyezi Mlungu waaolaga atu aha ko weruni kpwa kukala washindwa ni kuaphirika kahi za tsi ariyoapa kuapha.’
17 “Phahi vivi Mwenyezi Mlungu onyesa kukala una uwezo mkpwulu dza urivyohulaga, uriphoamba, 18  14:18 Kutsama 20:5–6; 34:6–7; Kumbukumbu 5:9–10; 7:9–10‘Mimi Mwenyezi Mlungu sina tsukizi za phephi, nina mendzwa nyinji isiyosika, na ninaswamehe dambi na uasi. Ela sindaricha kuatiya adabu anikoserao. Nindaatiya adabu ana kpwa dambi za ise zao hata chivyazi cha hahu na cha ne.’ 19 Kulengana na mendzwayo isiyosika irivyo kulu, nakuvoya uswamehe dambi za atu aha, dza urivyoaswamehe atu aha wakati ariphotuluka kula Misiri hadi rero.” 20 Mwenyezi Mlungu achimjibu achimuamba, “Nikaaswamehe dza uchivyovoya. 21  14:21 Aeburania 3:18Ela kpwa kpweli dza niishivyo na dza dunia yosi ndivyoodzala utukufu wa Mwenyezi Mlungu, 22 taphandakala hata mutu mmwenga ariyeona utukufu wangu na vilinje nirivyovihenda ko Misiri na ko weruni chisha akazidi kunijeza kano hizi kumi bila ya kunisikira, 23 ndiyeiona tsi niriyoapa kuapha akare ao, wala taphana kahi za aho arionibera ndiyeiona yo tsi. 24  14:24 Joshuwa 14:9–12Ela kpwa kukala mtumishi wangu Kalebu atafwauti na akanilunga moyo kutsuka, nindamreha kahi za yo tsi ariyophiya, na andaimiliki phamwenga na chivyaziche. 25 Phahi kpwa kukala Aamaleki na Akanani anasagala madeteni, muhondo galukani mphiye weruni kuhumira njira ya Bahari ya Shamu.”
26 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa na Aruni achiamba, 27 “Uno mkpwutano wa atu ayi undaenderera kunirurumikira ta rini? Nikasikira Aiziraeli anavyonirurumikira. 28 Aambireni hivi: ‘Mwenyezi Mlungu anaamba, kpwa kpweli dza niishivyo, nindakuhenderani gara nirigokusikirani mnagagomba. 29  14:29 Aeburania 3:17Mundafwa na nyufu zenu zindagota chila phatu mumu weruni. Kpwa sababu mkanirurumikira, takuna hata mutu mmwenga kahi yenu ariyekala na umuri wa miaka mirongo miiri na kpwenderera wakati mriphoolangbwa, 30 ndiyeinjira iyo tsi niriyoapa kuapha ikale yenu, isiphokala Kalebu na Joshuwa. 31 Nyo ana enu murioamba andahalwa mateka, nindaafisa nao andaifwaidi yo tsi mriyoibera. 32 Ela mwimwi, nyufu zenu zindagota chila phatu mumu weruni. 33  14:33 Mahendo 7:36Ana enu andakala arisa mumu weruni kpwa muda wa miaka mirongo mine hadi mwimwi mosi mufwe mumu, kpwa kukala mwakosa uaminifu. 34 Dza viratu murivyoipeleleza yo tsi kpwa siku mirongo mine, mundateseka kpwa sababu ya dambi zenu kpwa muda wa miaka mirongo mine, yani siku mwenga kpwa mwaka mmwenga. Namwi mundamanya kukala taifwaha kunihenda mimi nikale adui wenu.’ 35 Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba, na kpwa kpweli gaga gosi ndigohendera mkpwutano uhu wosi mui uriokusanyika phamwenga kunipinga. Osi andafwa mumu weruni hadi asire.”
36 Phahi hara atu ambao kala akahumwa ni Musa akaipeleleze yo tsi na achedzalavya habari za kuvundza moyo ariphouya hadi nyo mkpwutano wosi uchimrurumikira Musa, 37 agbwirwa ni ukongo na achifwa mbere za Mwenyezi Mlungu. 38 Ela kahi za hara ariophiya kuipeleleza yo tsi, Joshuwa na Kalebu ndio ariosala moyo machiyao.
39 Musa ariphoaambira Aiziraeli osi mambo higo, asononeka sana. 40 Ligundzure achilamuka na achiambuka hadi dzulu kabisa hiko tsi ya myango mire achiamba, “Vivi hu tayari, hundaambuka hadi phatu huriphoahidiwa ni Mwenyezi Mlungu. Hunakubali kukala hukahenda dambi.” 41 Ela Musa achiamba, “Kpwa utu wani tamlunga lagizo ra Mwenyezi Mlungu? Tamundaongokerwa bii! 42 Msiambuke, mana mchiphiya, mundashindwa ni maadui genu kpwa kukala Mwenyezi Mlungu kaphamwenga namwi. 43 Kuko mundakutana na Aamaleki na Akanani namwi mundaolagbwa na upanga. Kpwa kukala mkaricha kumlunga Mwenyezi Mlungu, naye kandakala phamwenga namwi.”
44 Ela aho aambuka vivyo kuphiya hadi dzulu ya yo tsi ya myango, dzagbwe Musa kaukire wala sanduku ra chilagane ra Mwenyezi Mlungu tariusirwe pho kambini. 45 Chisha Aamaleki na Akanani ariosagala kahi za tsi iyo ya myango achitserera, achiashambuliya Aiziraeli, achiapiga na achiazoresa hadi phatu phoihwa Horima.

14:9 14:9 Aeburania 3:16

14:13 14:13 Kutsama 32:11–14

14:18 14:18 Kutsama 20:5–6; 34:6–7; Kumbukumbu 5:9–10; 7:9–10

14:21 14:21 Aeburania 3:18

14:24 14:24 Joshuwa 14:9–12

14:29 14:29 Aeburania 3:17

14:33 14:33 Mahendo 7:36