15
Malagizo zaidi
kuhusu kulavya sadaka
Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa achimuamba, “Gomba na Aiziraeli uambire: Wakati mchiinjira yo tsi ambayo nindakuphani ikale makalo genu, namwi mumrehere Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa, sadaka za kuusira hati, sadaka za hiyari, au za sikukuu zirizopangbwa kpwa ikale kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu ikale ni ngʼombe, ngʼondzi au mbuzi mundahenda hivi: yeyesi alavyaye sadaka dza iyo kpwa Mwenyezi Mlungu ni alavye sadaka ya mtsere ya kilo mwenga ya unga mnono uriotsanganywa na lita mwenga ya mafuha, phamwenga na sadaka ya chinwadzi cha lita mwenga ya uchi wa zabibu kpwa chila ngʼondzi ambaro mundarilavya dza sadaka ya kuochwa au sadaka yanjina.
“Ichikala yo sadaka ni ya turume, mundalavya sadaka ya mtsere ya kilo mbiri za unga mnono uriotsanganywa na lita mwenga na nusu ya mafuha, phamwenga na sadaka ya chinwadzi cha uchi wa zabibu lita mwenga na nusu. Lavya sadaka ihi ikale kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu.
“Mutu achilavya mwana ndzau dza sadaka ya kuochwa au ya kuusira naziri au dza sadaka ya amani kpwa Mwenyezi Mlungu, andailavya na sadaka ya mtsere ya kilo tahu za unga mnono uriotsanganywa na lita mbiri za mafuha, 10 phamwenga na sadaka ya chinwadzi cha uchi wa zabibu lita mbiri. Sadaka ihi indalaviwa ili ikale kungu nono ya kuhamira Mwenyezi Mlungu. 11 Na hivi ndivyo ndivyokala kpwa chila ndzau, turume, mwana turume au mbuzi. 12 Namwi mundahenda hivyo kpwa chila ndiyelavya kulengana na hara nyama ambao andalavya.
13 “Chila Muiziraeli ni ahende mambo gaga kpwa njira ihi anapholavya sadaka yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. 14 Na siku zedzazo phachikala na mjeni au mutu wanjina yeyesi ambaye andakala anasagala phamwenga namwi ndiyelonda kulavya sadaka yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu, iye ni ahende dza muhendavyo mwimwi. 15 Kahi ya vivyazi vyosi vyedzavyo, malagizo ambago mundagalunga mwimwi Aiziraeli ndigo ambago gandalungbwa ni mjeni yeyesi ndiyesagala phamwenga namwi. Mwimwi enyezi na hinyo ajeni mundakala musawa-sawa mbere za Mwenyezi Mlungu. 16  15:16 Alawi 24:22Shariya na malagizo ndigohumira mwimwi na nyo ajeni asagalao phamwenga namwi gandakala ni mamwenga.”
17 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 18 “Gomba na Aiziraeli uaambire: Ndiphoinjira tsi ambayo nakuphirikani, 19 chila chakurya ambacho mundachirya cha tsi iyo, mundalavya seemu ikale sadaka kpwa Mwenyezi Mlungu. 20 Mundatengeza mkpwahe wa unga wa kpwandza ndiosaga, munirehere dza sadaka ya kuunulwa dza viratu mlavyavyo sadaka kula phatu pha kuwagira. 21 Mundalavya seemu ya unga wenu mnono wa kpwandza kpwa Mwenyezi Mlungu dza sadaka ya kuunulwa vivyazi vyenu vyosi.
Sadaka za dambi
zohendwa bila kumanya
22 “Ela muchihenda dambi bila kumanya na mkose kulunga hata mwengarapho ra malagizo mrigohewa ni Mwenyezi Mlungu kutsupira Musa, 23 gosi ambago Mwenyezi Mlungu wakulagizani kutsupira Musa, kuandzira siku ambayo Mwenyezi Mlungu walavya malagizo hata vivyazi vyedzavyo, 24 napho ni kosa ririrohendwa bila kumanya kpwa sababu mkpwutano taumanyire, nyo mkpwutano undalavya sadaka ya kuochwa ya mwana ndzau mmwenga ikale kungu nono ya kuhamira Mwenyezi Mlungu, phamwenga na sadakaye ya mtsere na ya chinwadzi kulengana na malagizoge. Chisha nyo mkpwutano undalavya ndenje mwenga ikale sadaka ya kuusa dambi. 25 Mlavyadzi-sadaka andaapatanisha Aiziraeli osi na Mlungu, nao andaswamehewa kpwa sababu kala ni kosa ririrohendwa bila kumanya, nao akareha sadaka yao ya kuochwa na ya dambi kpwa Mwenyezi Mlungu, kpwa sababu ya makosa gao. 26 Aiziraeli osi phamwenga na ajeni asagalao nao andaswamehewa mana osi ahenda makosa bila kumanya.
27  15:27 Alawi 4:27–31“Mutu mmwenga achihenda dambi bila kumanya, ni arehe sadaka ya mvarika wa mwaka mmwenga ikale sadaka ya kuusa dambi. 28 Mlavyadzi-sadaka andampatanisha na Mwenyezi Mlungu ye mutu achiyehenda dambi, na kpwa kuhenda hivyo ye mutu andaswamehewa. 29 Mundakala na shariya mwenga ndiyohumika kpwa yeyesi ndiyehenda dambi bila kumanya, akale ni Muiziraeli mwenyezi au ni mjeni asagalaye phamwenga namwi.
30 “Ela mutu yeyesi ndiyehenda dambi kusudi, akale Muiziraeli au mjeni, anamkufuru Mwenyezi Mlungu, naye ni atengbwe na atue. 31 Mutu dza hiye ni atengbwe tsetsetse na atsukule lawama ra uyiwe, kpwa sababu akabera neno ra Mwenyezi Mlungu na kuvundza amurize.”
Adabu ya kuvundza shariya
ya Siku ya Kuoya
32 Siku mwenga Aiziraeli ariphokala achere weruni aona mutu anatsola-tsola kuni Siku ya Kuoya. 33 Hara ariomuona amreha kpwa Musa, Aruni na Aiziraeli osi. 34 Nao achimtiya chifungoni mana kala taamanya ra kumuhenda. 35 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Mutu iye ni aolagbwe. Atu osi ni ampige mawe kondze ya mudzi hadi afwe.” 36 Phahi nyo atu osi amtuluza kondze ya yo kambi na achimpiga mawe hadi achifwa, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.
Malagizo kuhusu midzele ya nguwo
37 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 38  15:38 Kumbukumbu 22:12“Gomba na Aiziraeli na uaambe adzisukire midzele kpwenye michindo ya mavwazi gao kahi za vivyazi vyao vyosi. Chila mdzele ukale na wuuzi wa rangi ya buluu. 39 Midzele hino mundakala nayo ili ndiphoilola mtambukire na kulunga malagizo gosi ga Mwenyezi Mlungu, sedze mkakosa kuhenda uaminifu kpwa kulunga tamaa za mioyo yenu na matso genu. 40 Yo midzele indakuhendani mtambukire na mlunge amuri zangu zosi, namwi mundakala atakatifu kpwa Mlungu wenu. 41 Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, niriyekutuluzani Misiri, kpwa nikale Mlungu wenu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.”

15:16 15:16 Alawi 24:22

15:27 15:27 Alawi 4:27–31

15:38 15:38 Kumbukumbu 22:12