16
Kora, Dathani na Abiramu anaasi
16:1 Juda 1:11Siku mwenga Kora mwana wa Ishari, mwana wa Kohathi, mwana wa Lawi na atu a chivyazi cha Rubini, yani Dathani na Abiramu ana a Eliabu na Oni mwana wa Pelethi, phamwenga na vilongozi magana mairi na mirongo mitsano a Iziraeli ariotsambulwa ni nyo mkpwutano, amanyikanao sana, amkosera Musa. Akusanyika chinyume cha Musa na Aruni achiamba, “Mwimwi mkazidi sana! Chila mmwenga ni mtakatifu, Mwenyezi Mlungu a phamwenga na utsi wosi. Kpwa utu wani munadzihenda kukala bora kuriko utsi wosi wa Mwenyezi Mlungu?”
Musa ariphogasikira maneno higo, wadzibwaga photsi chimabumabu. Chisha achimuambira Kora na afuasie osi, “Muhondo ligundzu Mwenyezi Mlungu andahuonyesa ariye wakpwe, ariye mtakatifu na ndiyeruhusiwa kuphiya phephi naye. Iye ndiyemtsambula andamruhusu aphiye phephi naye. 6-7 Uwe Kora na afuasio osi mundahenda hivi: Muhondo mundahala vyetezo vya kufukizira uvumba, mvitiye makala ga moho na muike uvumba dzuluye mbere za Mwenyezi Mlungu. Mutu ndiyetsambulwa ni Mwenyezi Mlungu andakala ndiye mtakatifu. Mwimwi Alawi mkazidi sana!”
Chisha Musa achimuambira Kora, “Phundzani mwi Alawi! Dze, munaona kukala ni dzambo dide ro ra Mlungu wa Iziraeli kukutengani kula kpwa Aiziraeli osi, na kukurehani phephi naye ili muhende kazi kahi za hema ra Mwenyezi Mlungu na kuima mbere za mkpwutano na kuahumikira nyo atu? 10 Akakuphani ruhusa uwe phamwenga na Alawi anjina osi ya kuphiya phephi naye. Vino mnalonda kuhala ulavyadzi-sadaka piya? 11 Kpwa hivyo uwe na nyo afuasio mkagbwirana ili kumpinga Mwenyezi Mlungu. Kpwani Aruni ni ani ta mumrurumikire?”
12 Chisha Musa achilagiza aihirwe Dathani na Abiramu ana a Eliabu, ela nyo achiamba, “Tahwedza bii! 13 Dze, ni dzambo dide kukala wahutuluza kula tsi, tsi yenye rutuba wedze uhuolage himu weruni? Na vino unalonda uhutawale. 14 Zaidi ya gago kuyahureha kahi za tsi, tsi yenye rutuba, wala kuhupha urisi wa minda na vyunga vya mizabibu. Vino undaahenda atu hano akale azuzu? Tahwedza bii!”
15 Musa achitsukirwa sana na achimuambira Mwenyezi Mlungu, “Usiikubali sadaka yao. Mimi sidzangbwehala hata punda mmwenga kula kpwao na sidzangbwemuhendera mai mutu hata mmwenga kahi yao.”
16 Chisha Musa achimuambira Kora, “Muhondo, uwe phamwenga na afuasio osi na Aruni ndzoni mbere za Mwenyezi Mlungu. 17 Chila mmwenga wenu andahala chetezoche na achitiye uvumba chisha achiphirike mbere za Mwenyezi Mlungu. Kpwa jumula vindakala vyetezo magana mairi na mirongo mitsano. Uwe nawe phamwenga na Aruni mundahenda dza vivyo.” 18 Phahi chila mmwenga achihala chetezoche, achichitiya makala ga moho, achiika uvumba dzuluye na achiima pho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano phamwenga na Musa na Aruni. 19 Chisha Kora achiakusanya atu osi kumpinga Musa na Aruni okala phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano. Na utukufu wa Mwenyezi Mlungu uchitsembukira mkpwutano wosi. 20 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa na Aruni achiamba, 21 “Dzitengeni na kundi ra atu aha ili niaangamize mara mwenga.”
22 Ela Musa na Aruni adzibwaga chimabumabu achiamba, “Ee Mlungu, Mlungu uphaye viumbe vyosi pumuzi ya uhai, dze, ikale undatsukirirwa atu osi kpwa dambi ya mutu mmwenga?” 23 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 24 “Aambire nyo atu aphiye kure na mahema ga Kora, Dathani na Abiramu.”
25 Musa achiunuka na achiphiya kpwa Dathani na Abiramu na nyo atumia a Iziraeli achimlunga-lunga. 26 Achiaambira nyo atu, “Sengerani kure na mahema ga aha atu ayi na msigute chitu chao chochosi, sedze mkaangamizwa kpwa dambi zao zosi.” 27 Phahi nyo atu achiphiya kure na mahema ga Kora, Dathani na Abiramu. Dathani na Abiramu achituluka kondze na achiima miryangoni mwa mahema gao phamwenga na achetu ao, ana aho na ana aho atsanga. 28 Musa achiamba, “Vivi ndivyo ndivyomanya kukala Mwenyezi Mlungu akanihuma kuhenda gaga mambo gosi na kukala sigahendere kpwa kulonda kpwangu mwenye. 29 Atu aha achifwa chifo cha kawaida, au achiphahwa ni mambo ga kawaida gaaphahago atu, phahi Mwenyezi Mlungu andakala kanihumire. 30 Ela Mwenyezi Mlungu achihenda dzambo dziphya ambaro taridzangbwehendeka, na tsi ifwenuke dza kanwa iamize phamwenga na vitu vyao, na atserere kuzimu kuno achere moyo, phahi mundamanya kukala atu aha akamʼbera Mwenyezi Mlungu.”
31 Musa ariphomala kugomba go maneno tu, pho ambapho Dathani na Abiramu kala aimire phaahuka. 32 Na yo tsi ichifwenuka dza kanwa ichiamiza phamwenga na abari aho yani afuasi a Kora ariokala phapho na vitu vyao vyosi. 33 Phahi aho phamwenga na vitu vyao vyosi achivoromoka kuzimu kuno achere moyo. Tsi ichiabwiningiza na achiangamizwa kula kahi ya mkpwutano. 34 Aiziraeli osi ariokala phephi nao achimbira ariphoasikira anarira, mana aamba, “Sedze yo tsi ikahumiza piya swiswi!”
35 Chisha moho wala kpwa Mwenyezi Mlungu na uchiaocha nyo atu magana mairi na mirongo mitsano ariokala anafukiza uvumba.
36 Bada ya higa Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 37 “Muambire Eliazari mwana wa mlavyadzi-sadaka Aruni ahale vyo vyetezo kula kahi ya pho phatu phariphophya nyo atu mana ni vitakatifu chisha higo makala mkagamwage kure. 38 Vihaleni vyo vyetezo vya aha atu arioolagbwa kpwa dambi zao enye, mvibande-bande muvitengeze vikale dza mfwiniko, ndizohumirwa kubwiningizira phatu pha kulavira sadaka, mana avireha mbere za Mwenyezi Mlungu, vichikala vitakatifu. Navyo vindakala ishara kpwa Aiziraeli.” 39 Phahi mlavyadzi-sadaka Eliazari achihala vira vyetezo vya shaba vyokala vikarehwa ni hara atu ariokala akaochwa, navyo vichitengezerwa mfwiniko wa kubwiningizira phatu pha kulavira sadaka, 40 ili viatambukize Aiziraeli kukala takuna mutu yeyesi ariye si wa chivyazi cha Aruni ndiyesengera kumfukizira Mwenyezi Mlungu uvumba, sedze akakala dza Kora na afuasie. Eliazari wahenda kama arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu kutsupira Musa.
41 Siku ya phiriye, Aiziraeli osi arurumikira Musa na Aruni achiamba, “Mukaolaga atu a Mwenyezi Mlungu.” 42 Ela nyo atu ariphokala akakusanyika kupinga Musa na Aruni, ariphogaluka kulola hema ra mkpwutano, gafula ro hema rabwiningizwa ni ingu na utukufu wa Mwenyezi Mlungu uchitsembuka. 43 Chisha Musa na Aruni achedza mbere za hema ra mkpwutano, 44 naye Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achiamba, 45 “Dzitengeni na atu aha ili niaangamize mara mwenga.” Ela Musa na Aruni achidzibwaga chimabumabu.
46 Chisha Musa achimuambira Aruni, “Hala chetezocho cha kufukizira, uchitiye uvumba na moho kula phatu pha kulavira sadaka, chisha uphiye nao mairo kpwa nyo atu na uahendere upatanisho kpwa kuausira dambi, mana Mwenyezi Mlungu akaatsukirirwa na mashaka gakaandza.” 47 Phahi Aruni wahenda dza arivyoambirwa ni Musa na achiphiya mairo hadi kahi-kahi ya ro kusanyiko ra atu phatu ambapho shaka kala rikaandza kuaphaha. Achifukiza uvumba na achiapatanisha nyo atu na Mwenyezi Mlungu. 48 Achiima kahi-kahi ya atu ariofwa na ario moyo na pigo richisika. 49 Arioolagbwa ni ro shaka kala ni atu elufu kumi na ne na magana sabaa, mbali na hara ariofwa wakati wa uasi wa Kora. 50 Shaka ririphosira, Aruni achiuya kpwa Musa pho phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano.

16:1 16:1 Juda 1:11