17
Ndata ya Aruni inatsephula
Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa achimuamba, “Aambire Aiziraeli akuphe ndata kumi na mbiri, chilongozi wa chila mbari, ndata mwenga. Andika dzina ra chila chilongozi dzulu ya ndataye. Dzulu ya ndata ya mbari ya Lawi undaandika dzina ra Aruni, mana chila chilongozi wa mbari ni akale na ndata mwenga. Nawe undahala zo ndata uziike ndani ya hema ra mkpwutano mbere ya sanduku ra chilagane, phatu hunaphokutana mimi na mwimwi. Na ndata ya mutu nriyemtsambula indatsephula. Kpwa njira ihi nindasisa kururumika kpwa Aiziraeli ambako anakururumikirani.” Phahi Musa wagomba na Aiziraeli, na nyo vilongozi aho amupha chila mmwenga ndataye kulengana na mbariye, zosi zakala ndata kumi na mbiri. Kahi ya zo ndata za vilongozi kpwakala na ndata ya Aruni. Musa achiika zo ndata mbere za Mwenyezi Mlungu ndani ya hema ra ushaidi.
17:8 Aeburania 9:4Siku ya phiriye Musa ariphomenya ndani ya hema ra ushaidi, ndata ya Aruni kula mbari ya Lawi kala ikatsephula makodza matsanga, ikabumula maruwa na kuvyala matunda maivu ga mlozi. Chisha Musa achizihala zo ndata zosi kula mbere za Mwenyezi Mlungu na achiziika mbere za Aiziraeli osi, nao achizilola na chila chilongozi achihala ndataye.
10 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Yiuyize yo ndata ya Aruni mbere ya sanduku ra chilagane, kpwa ikale ushaidi kpwa aasi, ili usise ko kururumika kpwao arikonirurumikira, sedze akafwa.” 11 Musa achihenda vira arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu.
12 Aiziraeli achimuambira Musa, “Lola, sambi! Hunafwa! Hunaangamia! Hosi hunaangamia! 13 Mutu yeyesi ndiyesengerera hema ra Mwenyezi Mlungu andafwa. Vino tahundafwa hosi bu?”

17:8 17:8 Aeburania 9:4