18
Kazi za alavyadzi-sadaka na Alawi
Mwenyezi Mlungu achimuambira Aruni, “Uwe na anao phamwenga na atu a mbariyo mundaisabiwa kukala akosa kpwa mai ndigohenderwa Phatu Phatakatifu. Ela ndioisabiwa kukala akosa kpwa mai ndigohenderwa ulavyadzi-sadaka ni uwe na anao machiyenu. Phahi aambire atu a mbariyo, yani Alawi edze ili mugbwirane na akuteryeni wakati uwe na anao munahumika kahi ya hema ra ushaidi. Andakuhumikira na ahende kazi zao zosi za pho hemani. Ela ni asisengerere miyo iriyo ndani ya Phatu Phatakatifu wala phatu pha kulavira sadaka sedze mkafwa phamwenga nao. Ni agbwirane namwi, na kazi yao indakala ni kuimirira hema ra mkpwutano na kazi zosi za hemani, na kusikale na mutu wanjina yeyesi ndiyekusengererani.
“Uwe na anao mundahumika ndani ya pho Phatu Phatakatifu na phatu pha kulavira sadaka sedze Mwenyezi Mlungu akaatsukirirwa tsona Aiziraeli. Mimi mwenye ndimi niriyeatsambula ndugu zenu, yani Alawi kula kahi za Aiziraeli. Aho ni zawadi kpwenu, ariotengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu, ili ahumike kahi za hema ra mkpwutano. Ela uwe na anao tu, ndimwi ndiohenda kazi ya ulavyadzi-sadaka, mundaimirira chila chitu cha pho phatu pha kulavira sadaka na ndani ya paziya. Nakuphani ulavyadzi-sadaka dza zawadi, mutu wanjina yeyesi ndiyesengerera pho Phatu Phatakatifu ni aolagbwe.”
Mtalo wa alavyadzi-sadaka
Mwenyezi Mlungu achigomba na Aruni achimuamba, “Nikakuika ukale muimirizi wa sadaka nireherwazo, mtsango wa vitu vyosi vitakatifu nireherwavyo ni Aiziraeli, nkakupha uwe na anao ili vikale mtaloo ta kare na kare. Mundahala seemu ya sadaka takatifu zaidi ambayo taiocherwe kula kpwa sadaka zosi takatifu sana anireherazo, zikale ni za mtsere, za kuusa dambi au za kuusa makosa, hizo zindakala seemu yenu phamwenga na ana enu. 10 Iryeni dza seemu iriyo takatifu zaidi, chila mlume anaweza kurya seemu hiyo, nayo ni muiharire kukala takatifu kpwenu.
11 “Vitu vyanjina ndivyovihala ni hivi: chochosi chotengbwa kula kpwa zawadi za sadaka za kuunulwa za Aiziraeli, nakupha uwe na anao alume na achetu ikale mtalo wenu ta kare na kare. Chila mutu wa nyumbayo ambaye si najisi anaweza kurya vitu hivi.
12 “Ninakuphani mavuno gosi ga kpwandza ambago Aiziraeli anamlavira Mwenyezi Mlungu, ga mafuha gosi manono-manono ga zaituni, ga uchi muphya na ga mtsere. 13 Mavuno gosi ga kpwandza ga minda yao anagomrehera Mwenyezi Mlungu, gandakala genu. Chila mutu wa nyumbayo ambaye si najisi anaweza kurya.
14  18:14 Alawi 27:28“Chila chitu chirichotengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu mumu Iziraeli chindakala chenu. 15 Chila mwana yevyalwa kpwandza wa mwanadamu au nyama ndiyelavirwa Mwenyezi Mlungu andakala wenu. Ela ni mkombole chila mwana yevyalwa kpwandza akale ni wa mwanadamu au wa nyama asiye swafi. 16 Na nyo avyalwa a kpwandza a chilume ni akombolwe wakati ana umuri wa mwezi mmwenga na maripho gao gandakala vipande vitsano vya feza ambapho chipande chimwenga ni sawa na gera mirongo miiri kulengana na vipimo vya Phatu Phatakatifu.
17 “Ela ni msikombole avyalwa a kpwandza a ngʼombe, ngʼondzi wala mbuzi kpwa kukala ni atakatifu. Undamwaga-mwaga milatso yao pande zosi ne za phatu pha kulavira sadaka na kuocha marunya gao dza zawadi yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. 18 Nyama za nyama aha zindakala zako, dza laga na chiga cha kulume vilaviwavyo dza sadaka ya kuunulwa. 19 Sadaka zosi za kuunulwa kahi ya sadaka zo takatifu ndizorehwa mbere za Mwenyezi Mlungu ni Aiziraeli, ninakupha uwe phamwenga na anao alume na achetu ikale mtalo wenu ta kare na kare. Ni chilagane cha munyu yani ambacho tachivundzika hata kare na kare mbere za Mwenyezi Mlungu, kpwako uwe na chivyazicho.”
20 Chisha Mwenyezi Mlungu achimuambira Aruni, “Uwe kundakala na urisi kahi ya yo tsi, wala kundakala na mtalo kahi ya Aiziraeli. Mimi ndimi mtaloo na urisio kahi yao.
Mtalo wa Alawi
21  18:21 Alawi 27:30–33; Kumbukumbu 14:22–29“Ninaapha Alawi mafungu gosi ga kumi mo Iziraeli gakale mtalo wao. Na gandakala ndigo maripho gao kpwa kuhumika kpwao kahi za hema ra mkpwutano. 22 Kuandzira sambi na kpwenderera Aiziraeli anjina ni asisengerere tsona hema ra mkpwutano sedze akatsukula lawama ra dambi zao, akafwa. 23 Ela nyo Alawi andahumika kahi za ro hema ra mkpwutano na andatsukula lawama ra makosa gao. Lagizo riri rindadumu hata kare na kare kahi ya vivyazi vyenu vyosi. Aho taandakala na urisi wowosi kahi za Aiziraeli. 24 Kpwa kukala nikaapha Alawi mafungu ga kumi galaviwago sadaka mbere za Mwenyezi Mlungu ni Aiziraeli kukala mtalo wao, phahi, nikaambira kukala taandakala na urisi kahi za Aiziraeli.”
25 Chisha Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achiamba, 26 “Undaambira Alawi: Mphokerapho ro fungu ra kumi ambaro nakuphani dza mtalo kula kpwa Aiziraeli, ni mumlavire Mwenyezi Mlungu fungu ra kumi ra vitu hivyo. 27 Mitsango yenu ambayo mundailavya indaisabiwa dza mtsere kula phatu pha kuwagira mtsere au dza uchi muphya kula phatu pha kuminyira zabibu. 28 Phahi, mwimwi namwi piya mundamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka kula kpwa mafungu ga kumi gosi mgaphokerago kula kpwa Aiziraeli. Ni mumuphe mlavyadzi-sadaka Aruni iyo seemu ya Mwenyezi Mlungu (mafungu ga kumi). 29 Ni mumtengere vitu vinono zaidi na virivyo vitakatifu zaidi kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu kula kpwa vitu vyosi mundivyohewa.
30 “Aambire nyo Alawi: Ndiphotenga vitu vinono zaidi, phahi vyo vyanjina vindakala vyenu dza mavuno ga phatu pha kuwagira mtsere na dza mavuno ga phatu pha kuminyira zabibu. 31 Mwimwi na atu a nyumbani mwenu munaweza kurya ndivyokala vikasala phatu phophosi mana ni maripho genu kpwa kuhumika kahi za hema ra mkpwutano. 32 Napho mkalavya seemu nono zaidi ya mafungu ga kumi mundakala tamuna makosa dzulu ya dzambo hiro. Ela musivitiye najisi vitu vitakatifu vya Aiziraeli, sedze mkafwa.”

18:14 18:14 Alawi 27:28

18:21 18:21 Alawi 27:30–33; Kumbukumbu 14:22–29