19
Malagizo ga kutakasa mutu
achiyeguta lufu
Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa na Aruni achiamba, “Hino ndiyo amuri ya shariya ambayo Mwenyezi Mlungu akalagiza: Aambire Aiziraeli akurehere ndama ya kundu isiyo na chirema yoyosi, na ambayo taidzangbwefungbwa gogolo. Ni muirehe kpwa mlavyadzi-sadaka Eliazari, nayo indaphirikpwa kondze ya kambi na kuko ni itsindzwe mbereze. Ye mlavyadzi-sadaka Eliazari ni adyoge na chala seemu ya milatso ya yo ndama, na aitimvye-timvye kano sabaa kpwerekeza mbere za hema ra mkpwutano. Chisha yo ndama ni iochwe mbereze phamwenga na chingoye, nyamaye, milatsoye na ufumbawe. Alafu ye mlavyadzi-sadaka andahala chipande cha muhi wa muerezi, na chiphungo cha muhisopo, na nyoya za kundu za mangʼondzi, avitsuphe mohoni, moho uochao yo ndama. Bada ya higo, ye mlavyadzi-sadaka ni afule nguwoze na aoge, ndipho akale anaweza kpwedza kambini, ela andakala najisi hadi dziloni. Ye mutu ndiyeocha yo ndama piya ni afule nguwoze na aoge, naye andakala najisi hadi dziloni.
19:9 Aeburania 9:13“Chisha mutu ariye swafi ni azole ro ivu ra yo ndama akarimwage phatu phaswafi kondze ya kambi. Ro ivu rindaikpwa ni Aiziraeli ili rihumirwe kutengeza madzi ga utakaso. Rindakala ra kuausira atu najisi. 10 Ye mutu ndiyekusanya ivu ra yo ndama ni afule nguwoze naye andakala najisi hadi dziloni. Hiri rindakala lagizo ra kudumu kpwa Aiziraeli na ajeni asagalao phamwenga nao.
11 “Mutu yeyesi ndiyeguta lufu andakala najisi kpwa siku sabaa. 12 Iye ni atakaswe na go madzi ga utakaso siku ya hahu na siku ya sabaa ndipho akale swafi. Ela asiphotakaswa siku ya hahu na siku ya sabaa, kandakala swafi. 13 Mutu yeyesi ndiyeguta lufu na asitakaswe, andanajisi hema ra Mwenyezi Mlungu naye ni atengbwe na Aiziraeli. Mutu iye andasala kukala najisi kpwa sababu bado kadzangbwetimvirwa-timvirwa madzi ga utakaso.
14 “Ihi ndiyo shariya ndiyohumirwa napho mutu akafwa ndani ya hemare: Chila mutu ariye mo hemani na ndiyemenya andakala najisi kpwa siku sabaa. 15 Na mwiyo wowosi urio laza bila ya mfwiniko undakala najisi.
16 “Mutu yeyesi ko weruni ndiyeguta mutu achiyeolagbwa na upanga, au achiyefwa mwenye, au mfupha wa mutu au mbira andakala najisi kpwa siku sabaa.
17 “Kuhusu kumuusira najisi mutu ariye najisi, ni muhale mwiyo mtiye seemu ya ivu ra sadaka ya kuochwa ya utakaso, na mritsanganye na madzi swafi ga muhoni gajerago. 18 Alafu mutu ariye swafi ni ahale chiphungo cha muhisopo, achitiye madzini, na atimvire-timvire ro hema, miyo yosi na atu osi ndiokala mumo. Piya ni atimvire-timvire chila mutu ndiyekala akaguta mfupha wa mutu au mwiri wa mutu ariyeolagbwa, au ariyefwa mwenye, au mbira. 19 Ye mutu ariye swafi ni amtimvire-timvire ye ariye najisi siku ya hahu na siku ya sabaa, naye andatakasika siku ya sabaa. Na iye mutu ndiyetakaswa ni afule nguwoze na aoge, na ichifika dziloni andakala swafi. 20 Ela mutu ariye najisi achirema kutakaswa, ni atengbwe na Aiziraeli, kpwa sababu akanajisi hema ra Mwenyezi Mlungu. Mutu hiye ni najisi kpwa sababu katimvirirwe madzi ga utakaso. 21 Hino indakala shariya yao ta kare na kare. Ye mutu ndiyetimvya go madzi ga utakaso ni afule nguwoze, na yeyesi ndiyeguta go madzi ga utakaso andakala najisi ta dziloni. 22 Chitu chochosi ndichogutwa ni mutu ariye najisi chindakala najisi, na yeyesi ndiyechiguta andakala najisi hadi dziloni.”

19:9 19:9 Aeburania 9:13