20
Madzi kula mwambani
Kahi ya mwezi wa kpwandza, Aiziraeli osi afika jangbwa ra Sini na achichita kambi yao phephi na mudzi uihwao Kadeshi. Miriamu wafwa na achizikpwa kuko.
20:2 Kutsama 17:1–7Pho phatu ariphochita kambi kala taphana madzi, kpwa hivyo atu achigbwirana kumpinga Musa na Aruni. Achiheha na Musa achimuamba, “Baha kala hwafwa phamwenga na ndugu zehu ariofwa mbere za Mwenyezi Mlungu! Ni kpwa utu wani swino atu a Mwenyezi Mlungu waureha jangbwani? Dze, waureha ili hufwe phamwenga na mifugo yehu? Kpwa utu wani wahutuluza kula Misiri na kuhureha phatu phai namuna hino? Phatu hipha taphamera mtsere, tini, zabibu, makomamanga na taphana madzi ga kunwa.”
Musa na Aruni achiuka pho phariphokala na atu, achiphiya hadi phatu pha kumenyera hema ra mkpwutano, achidzibwaga chimabumabu na utukufu wa Mwenyezi Mlungu uchiatsembukira. Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Hala yo ndata, chisha uwe na Aruni muakusanye phamwenga Aiziraeli osi. Na ugombe na nyo mwamba urio mbere zao, nao undatuluza madzi. Kpwa njira ihi undahenda mwamba utuluze madzi, ili atu osi na nyama aho anwe.”
Phahi Musa wahala yo ndata kula mbere za Mwenyezi Mlungu, dza arivyolagizwa. 10 Musa na Aruni achiakusanya atu osi mbere za nyo mwamba na Musa achiaambira, “Hegani masikiro musikire mwi aasi, dze, ni lazima hukutuluzireni madzi kula mwamba uhu?” 11 Chisha Musa achiunula mkpwonowe na achipiga nyo mwamba kano mbiri na yo ndata yokala mwakpwe mkpwononi. Madzi manji gachituluka, na nyo atu phamwenga na mifugo yao achinwa.
12 Ela Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa na Aruni, “Kpwa kukala tamukanikuluphira vya kutosha kpwa kuniishimu, na kuonyesa nirivyo mtakatifu mbere za Aiziraeli, phahi tamundaafisa atu aha kpwenye yo tsi niriyoapa kuapha.”
13 Higa ni madzi ga Meriba,* 20:13 Chieburania Meriba manaye ni kuheha. kpwa sababu Aiziraeli aheha na Mwenyezi Mlungu, naye achidzionyesa kukala mtakatifu kahi yao.
Aedomu anakahaza Aiziraeli
kutsupira tsi yao
14 Musa wahuma ajumbe kula Kadeshi aphiye kpwa mfalume wa Edomu, akamuambire, “Nduguyo Iziraeli anaamba hivi: Uwe unamanya zo tabu zosi zirizouphaha. 15 Vira ambavyo akare ehu aphiya Misiri na huchisagala kuko kpwa muda mure, na Amisiri achihugayisa swiswi na akare ehu. 16 Ela huriphomririra Mwenyezi Mlungu, achihusikira, achihuma malaika na achihutuluza Misiri. Vi sambi huphapha Kadeshi, mudzi urio muphakani mwa tsiiyo. 17 Hunakuvoya uhuruhusu hutsupire kahi ya tsiiyo. Tahundatsupira na mindani, minda ya mizabibu wala kunwa madzi ga chisima chochosi. Hundatsupira na njira kulu ya mfalume, bila ya kubeta uphande wa kulume wala wa kumotso hadi hundiphotuluka tsiiyo.” 18 Ela mfalume wa Edomu achimjibu achiamba, “Mwimwi msitsupe na himu, na mchijeza tu, hundatuluka hukushambuliyeni na upanga.” 19 Aiziraeli achimuambira, “Hundalunga njira kulu, na ichikala swiswi au mifugo yehu indanwa madzigo, hundakuripha. Hunakuvoya uhuruhusu hutsupe na magulu.” 20 Ela ye mfalume wa Edomu achiajibu achiamba, “Tahundakuruhusuni bii.” Phahi jeshi kulu ra Aedomu renye mkpwotse richituluka kpwedzapigana na Aiziraeli. 21 Kpwa kukala Aedomu aakahaza Aiziraeli kutsupa kahi ya tsi yao, Aiziraeli agaluka na achihumira njira yanjina.
Chifo cha Aruni
22 Chisha Aiziraeli osi achiuka kula Kadeshi, achiphiya hadi mwango wa Hori, 23 urio phephi na mphaka wa tsi ya Edomu. Phapho Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa na Aruni achiamba, 24 “Aruni andafwa. Iye kandainjira yo tsi ambayo nindaapha Aiziraeli kpwa kukala mwimwi mosi airi tamlungire lagizo rangu hiko kpwenye madzi ga Meriba. 25 Hala Aruni na mwanawe Eliazari, uambuke nao mwango wa Hori. 26 Chisha, mvule Aruni nguwoze za ulavyadzi-sadaka na umvwise mwanawe Eliazari, mana Aruni andafwa kuko.”
27 Phahi Musa wahenda dza arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu. Nao achiambuka mwango wa Hori kuno Aiziraeli osi analola. 28  20:28 Kutsama 29:29; Isabu 33:38; Kumbukumbu 10:6Musa achimvula Aruni nguwoze na achimvwisa mwanawe Eliazari. Naye Aruni achifwa kuko dzulu ya mwango. Bada ya higo Musa na Eliazari atserera kula dzulu ya mwango. 29 Aiziraeli osi ariphomanya kukala Aruni akafwa, amsononekera kpwa siku mirongo mihahu.

20:2 20:2 Kutsama 17:1–7

*20:13 20:13 Chieburania Meriba manaye ni kuheha.

20:28 20:28 Kutsama 29:29; Isabu 33:38; Kumbukumbu 10:6