21
Aradi inabanangbwa
21:1 Isabu 33:40Mfalume mmwenga Mkanani wa mudzi wa Aradi yekala achisagala uphande wa mwakani wa tsi ya Kanani ariphosikira kukala Aiziraeli aredza na njira ya Atharimu, achiavamia na achihala anjina aho mateka. Chisha Aiziraeli achiika naziri mbere za Mwenyezi Mlungu achiamba, “Ichikala undaatiya atu aha mwehu mikononi, phahi hundaangamiza midzi yao tsetsetse.” Mwenyezi Mlungu achisikira mavoyo ga Aiziraeli na achiatiya Akanani mwao mikononi nao achiaangamiza tsetsetse aho phamwenga na midzi yao. Phahi phatu hipho phachiihwa Horima.* 21:3 Chieburania neno Horima ina mana ya kuangamizwa tsetsetse.
Nyoka ya shaba
21:4 Kumbukumbu 2:1Aiziraeli achiuka kula mwango wa Hori, achiphiya na njira ya Bahari ya Shamu ili aizunguluke tsi ya Edomu, ela nyo atu achisinywa mo njirani, 21:5 1 Akorintho 10:9achiandza kururumikira Mlungu na Musa achiamba, “Ni kpwa utu wani mwahutuluza Misiri hwedze hufwe hiku jangbwani? Mana hiku takuna chakurya wala madzi, na hukasinywa ni chakurya hichi ambacho tachina mana.”
Phapho Mwenyezi Mlungu achiahumira Aiziraeli nyoka za sumu kali nao achiondzwa na anji aho achifwa. Phahi nyo atu achedza kpwa Musa achimuamba, “Swiswi hwahenda dambi kpwa kururumikira Mwenyezi Mlungu phamwenga na uwe. Mvoye Mwenyezi Mlungu ahuusire nyoka aha.” Kpwa hivyo Musa achiavoyera nyo atu. Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Tengeza nyoka ya shaba na uigbwadzike dzulu ya chatsi. Mutu yeyesi ndiyeondzwa ni nyoka, achilola yo nyoka ya shaba, andakala moyo.” 21:9 2 Afalume 18:4; Johana 3:14Phahi Musa achitengeza nyoka ya shaba na achiigbwadzika dzulu ya chatsi. Ichikala chila mutu ariyeondzwa ni nyoka aripholola yo nyoka ya shaba, wakala moyo.
Charo cha kuphiya Moabu
10 Aiziraeli achienderera na charo chao na achendachita kambi Obothi. 11 Chisha achituluka Obothi na achendachita kambi Iye-Abarimu, mudzi urio jangbwa rinarophakana na Moabu uphande wa mlairo wa dzuwa. 12 Kula phapho auka na achendachita kambi Dete ra Zeredi. 13 Chisha achiuka phapho na achendachita kambi kahi ya jangbwa rokala uphande wa vurini wa muho Arinoni. Muho Arinoni ndio mphaka wa tsi ya Moabu na ya Amori. 14 Kpwa sababu hiyo, chitabu cha viha vya Mwenyezi Mlungu chinaamba,
“Mudzi wa Wahebu urio kahi ya tsi ya Sufa
na madete, Arinoni,
15 na miteremuko ya madete
ifikayo hadi mudzi wa Ari,
na kuphiya hadi mphaka wa Moabu.”
16 Kula phapho achiphiya hadi Beeri, yani chisima ambacho Mwenyezi Mlungu wamuambira Musa, “Akusanye phamwenga nyo atu, nami nindaapha madzi.” 17 Phapho Aiziraeli achiimba wira hinyu:
“We chisima, lavya madzi! Imbani kuhusu chisima chichi.
18 Chisima chirichotsimbwa ni akulu,
chirichotsimbwa ni vilongozi a nyo atu,
kuhumira ndata zao.”
Na achiuka kula kahi ya jangbwa hiro achiphiya Matana, 19 kula Matana achiphiya hadi Nahalieli na kula Nahalieli achiphiya hadi Bamothi. 20 Na kula Bamothi achiphiya hadi dete ririro kahi ya tsi ya Moabu, phatu pharipho chirere cha mwango Pisiga chinalolana na jangbwa.
Aiziraeli anaturya afalume, Sihoni
na Ogi
21 Chisha Aiziraeli achihuma ajumbe kpwa Sihoni, mfalume wa Aamori achiamba, 22 “Hunakuvoya uhuruhusu hutsupire kahi ya tsiiyo, tahundaaphuka kuinjira mindani, minda ya mizabibu, wala kunwa madzi ga chisima chochosi. Hundatsupa na njira kulu ya mfalume hadi hutuluke tsiiyo.”
23 Ela mfalume Sihoni achirema. Naye achikusanya jeshire rosi, achiphiya hiko jangbwani kushambuliya Aiziraeli. Ariphofika phatu phoihwa Jahazi wapigana na nyo Aiziraeli. 24 Ela nyo Aiziraeli achimuolaga kpwa upanga, na achihala yo tsiiye kula muho Arinoni hadi muho Jaboki na kpwenderera hadi muphakani mwa tsi ya Aamoni, mana iyo miphaka kala ikadzengerwa kuta. 25 Aiziraeli ateka midzi yosi ya Aamori hata Heshiboni na vidzidzivye vyosi na achisagala mumo. 26 Heshiboni wakala ni mudzi mkpwulu wa Sihoni, mfalume wa Aamori. Sihoni kala akapigana na mfalume mmwengawapho ariyetawala Moabu na achiihala tsiiye yosi hadi muho wa Arinoni.
27 Ndiyo mana atungi a mashairi nkuamba,
“Ndzoni Heshiboni, na muudzenge tsona,
mudzi wa Sihoni uimarishwe na uikpwe mazubuti.
28  21:28 Jeremia 48:45–46Mana kpwaaka moho kula Heshiboni,
moho kula mudzi wa Sihoni.
Uchiocha Ari, mudzi wa Moabu,
na uchiangamiza vilongozi a vidzango vyokala kanda-kanda ya muho Arinoni.
29 Undamanya mwenye uwe Moabu!
Mkaangamizwa mwimwi muabuduo Kemoshi!
Akaahenda ana enu alume kukala achimbizi,
na ana enu achetu ahalwe mateka,
ni Sihoni mfalume wa Aamori.
30 Ela vivi vivyazi vyenu vikaangamizwa,
kula Heshiboni hadi Diboni,
chisha hukaabananga osi kufikira Nofa na Medeba.”
31 Phahi Aiziraeli asagala kahi ya tsi ya Aamori.
32 Bada ya Musa kuhuma apelelezi kuupeleleza mudzi wa Jazeri, Aiziraeli auteka phamwenga na vidzidzivye na achiazola Aamori ariokala anasagala mumo. 33 Chisha nyo Aiziraeli achigaluza njira achiambuka na njira ya kuphiya Bashani. Naye Ogi mfalume wa Bashani achituluka na jeshire kpwendapigana ko Edirei.
34 Ela Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Usimuogophe, mana nikamtiya mwako mikononi, phamwenga na atue na tsiiye. Undamuhenda dza urivyomuhenda Sihoni mfalume wa Aamori, yekala anasagala Heshiboni.” 35 Phahi achimuolaga ye mfalume phamwenga na anae alume na jeshire rosi. Taphasarire hata mutu mmwenga, nao achiihala yo tsiiye.

21:1 21:1 Isabu 33:40

*21:3 21:3 Chieburania neno Horima ina mana ya kuangamizwa tsetsetse.

21:4 21:4 Kumbukumbu 2:1

21:5 21:5 1 Akorintho 10:9

21:9 21:9 2 Afalume 18:4; Johana 3:14

21:28 21:28 Jeremia 48:45–46