22
Balaamu anarema kulaani Aiziraeli
Chisha Aiziraeli achienderera na charo chao na achendachita kambi kahi ya tsi ya kugbwa ya Moabu iriyo uphande wa mlairo wa dzuwa wa Joridani, yani ngʼambo ya phiri ya nyo muho napho ula Jeriko.
Balaki mwana wa Sipori wasikira gosi ambago Aiziraeli kala akaahendera Aamori. Amoabu achiaogopha Aiziraeli sana mana kala ni anji sana.
Amoabu achiambira nyo vilongozi a Midiani, “Riri kundi ra atu rindaangamiza chila chitu chirichohuzunguluka, dza viratu ngʼombe iryavyo nyasi weruni.” Balaki mwana wa Sipori kala ndiye mfalume wa Moabu wakati uho, 22:5 Isabu 31:8; 2 Petero 2:15–16; Juda 1:11naye achihuma ahumwa kpwa Balaamu mwana wa Beori yekala achisagala Pethori, phephi na muho wa Yufurati kahi ya tsiiye ya kuvyalwa. Balaki achimuamba, “Kuna atu ariola Misiri, nao akatsamukana chila phatu kahi ya tsi, na akedzasagala phephi na pho nikalapho. Phahi ninakuvoya wedze unilanire atu aha mana akanizidi mkpwotse, mendzerepho nindaweza kuaturya na kuazoresa kula kahi ya tsi yangu, mana ninamanya kukala yeyesi ndiyemʼbariki andabarikiwa, na yeyesi ndiyemlani andalaniwa.”
Phahi nyo vilongozi a Moabu na Midiani achihala ro fungu ra kumripha Balaamu na achiuka. Ariphofika kpwa Balaamu achimuambira vira arivyokala akaambirwa ni Balaki. Balaamu achiamba, “Lalani phapha rero, nami nindakuambirani gara ambago Mwenyezi Mlungu andaniambira.” Phahi nyo vilongozi a Moabu achikala phamwenga naye.
Mlungu achimwedzera Balaamu achimuuza, “Ano atu ario phamwenga nawe ni ano ani?” 10 Balaamu achimjibu Mlungu achimuamba, “Balaki mwana wa Sipori, mfalume wa Moabu wanihumira ujumbe huno: 11 ‘Lola, kukedza atu kula Misiri nao akatsamukana tsi yosi. Vino ndzo unilanire atu aha, mendzerepho nindaweza kupigana nao na niazole.’ ” 12 Ela Mlungu achimuambira Balaamu, “Ni usiphiye phamwenga nao, wala usilani Aiziraeli mana ni atu ariobarikiwa.”
13 Ligundzure Balaamu walamuka, achiaambira vilongozi a Balaki, “Uyani kpwenu, mana Mwenyezi Mlungu akanikahaza kuphiya phamwenga namwi.” 14 Phahi nyo vilongozi a Moabu achiuya kpwa Balaki achendamuamba, “Balaamu akarema kpwedza phamwenga naswi.”
15 Chisha Balaki achihuma vilongozi anjina kano ya phiri, anji zaidi tsona enye vyeo kuriko nyo a kpwandza. 16 Nao achiphiya kpwa Balaamu, achendamuamba, “Balaki mwana wa Sipori anaamba hivi: ‘Usiriche utu wowosi ukuhende usedze kpwangu, 17 mana nindakuriphato na nindakuhendera chochosi ndichoniambira. Ndzo unilanire atu hinya.’ ” 18 Balaamu achiajibu achiamba, “Hata Balaki achinipha nyumbaye iriyoodzazwa feza na zahabu, tsona sindahenda utu wowosi ambao Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu kanilagizire. 19 Ela nakuvoyani mlale phapha rero dza vyo anjina arivyohenda ili nimanye ndichoambirwa tsona ni Mwenyezi Mlungu.” 20 Usiku uho Mlungu achimtsembukira Balaamu na achimuamba, “Kpwa kukala aha atu akedza kulunga, phiya phamwenga nao, ela henda ndivyokuambira tu.”
21 Na kuriphocha, Balaamu watayarisha pundawe na achiphiya phamwenga na nyo vilongozi a Moabu. 22 Ela Mlungu watsukirwa sana kpwa kukala Balaamu kala anaphiya. Balaamu ariphokala anaphirika pundawe kuno a phamwenga na atumishie airi, malaika wa Mwenyezi Mlungu achiima pho njirani ili amzuwiye. 23 Ye punda ariphoona ye malaika wa Mwenyezi Mlungu aimire pho njirani na kuno akagbwira upanga, achiaphuka achimenya weruni. Balaamu achimpiga ye punda ili auye njirani.
24 Chisha ye malaika wa Mwenyezi Mlungu achiima phatu phenye chidzinjira chidide kahi-kahi ya minda ya mizabibu na kuta pande zosi mbiri. 25 Ye punda ariphomuona malaika wa Mwenyezi Mlungu achidzifyeha na ukuta, na achifyeha chigulu cha Balaamu pho ukutani. Phahi Balaamu achimpiga tsona ye punda.
26 Chisha malaika wa Mwenyezi Mlungu wasengera tsona mbere na achendaima phatu phembamba, phokala taphana nafwasi ya kutsupa uphande wa kulume wala wa kumotso wa ye malaika. 27 Ye punda ariphomuona ye malaika wa Mwenyezi Mlungu, achisagala photsi kuno Balaamu achere dzuluye. Balaamu achitsukirwa sana na achimpiga ye punda na ndataye. 28 Chisha Mwenyezi Mlungu wamupha ye punda uwezo wa kugomba. Punda achigomba na Balaamu achimuamba, “Nkakuhendani mino hata unipige kano hizi tahu?” 29 Balaamu achimjibu achimuamba, “Ukanihenda mzuzu! Kala nina upanga ningekuolaga vi sambi.” 30 Punda naye achimuambira Balaamu, “Avi mino ni pundao ninayekutsukula wakati wosi hata vivi rero? Nákuhendera utu dza huno rini?” Balaamu achiamba, “Hata, bado kudzangbwenihendera utu dza uhu.”
31 Chisha Mwenyezi Mlungu achimvugula matso Balaamu, naye achimuona ye malaika wa Mwenyezi Mlungu aimire pho njirani kuno akagbwira upangawe. Balaamu achizama hata chilangu chichiguta photsi. 32 Malaika wa Mwenyezi Mlungu achimuuza, “Mbona ukampiga pundao kano zizi tahu? Mimi nikedza nikukahaze ili usiphiye, mana ugahendago ni mai mbere zangu. 33 Ye pundao akaniona akanihepa kano hizi tahu, ela kala kanihepere ningekala nkakuolaga na nikamuricha pundao akale moyo.” 34 Balaamu achimuamba ye malaika wa Mwenyezi Mlungu, “Nkahenda dambi. Simanyire kukala che uimire njirani kunizuwiya. Phahi ichikala ni vii kpwako, ndauya kaya.” 35 Malaika wa Mwenyezi Mlungu achimuamba Balaamu, “Phiya phamwenga na nyo atu, ela undagomba tu gara ndigokuambira ugombe.” Phahi Balaamu achiphiya phamwenga na vilongozi a Balaki.
36 Balaki ariphosikira kukala Balaamu akedza watuluka kpwendamchinjira ko Ari, mudzi wa Amoabu urio kpwenye mphaka wa Arinoni, kanda-kanda ya tsi ya Amoabu. 37 Balaki achimuuza Balaamu, “Avi nákulagizira wedze upesi? Mbona kpwedzere? Kpwani kala unaona siweza kukuripha?” 38 Balaamu achimjibu Balaki achimuamba, “Vivi nikedza, ela sina uwezo wa kugomba rorosi. Ni nigombe ro ndiroambirwa ni Mwenyezi Mlungu bahi.”
39 Phahi Balaamu achiphiya phamwenga na Balaki hadi Kiriathi-Husothi. 40 Ariphofika hiko, Balaki walavya sadaka ya ngʼombe na ngʼondzi, achiapha seemu Balaamu na nyo vilongozi okala phamwenga naye. 41 Ligundzure Balaki waambuka na Balaamu hadi Bamothi-Baali. Kula kuko Balaamu achiweza kuona seemu ya Aiziraeli.

22:5 22:5 Isabu 31:8; 2 Petero 2:15–16; Juda 1:11