23
Balaamu anabariki Aiziraeli
kano ya kpwandza
Balaamu achigomba na Balaki achimuamba, “Nidzengera mwatu sabaa mwa kulavira sadaka, na unitayarishire ndzau sabaa na maturume sabaa hipha.” Balaki wahenda dza arivyoambirwa ni Balaamu, na Balaki na Balaamu achilavya ndzau mwenga na turume mwenga dzulu ya chila phatu pha kulavira sadaka.
Chisha Balaamu achimuamba Balaki, “Kala phapha phephi na sadakayo ya kuochwa. Mimi nauka chahi Mwenyezi Mlungu andakpwedza huonane. Chochosi ndichoniambira nindakuambira.” Phahi Balaamu achiphiya phatu pha dzulu phasiphomera chitu. Mlungu achikutana naye. Balaamu achigomba na Mlungu achimuamba, “Nikatayarisha kare mo mwatu sabaa mwa kulavira sadaka, na nikalavya ndzau mwenga na turume mwenga dzulu ya chila phatu pha kulavira sadaka.” Mwenyezi Mlungu achimupha Balaamu ujumbe, achimuamba, “Uya kpwa Balaki, ukamuambire gara nchigokuambira.”
Phahi wauya na achendamuona Balaki aimire kanda-kanda ya yo sadakaye ya kuochwa phamwenga na vilongozi osi a Moabu. Chisha Balaamu achilavya nyo ujumbe achiamba,
“Balaki akanireha kula Aramu,
mfalume wa Moabu, akanireha kula myango ya uphande wa mlairo wa dzuwa.
Waniamba, ‘Ndzo unilanire Jakobo,
ndzo uavoyere mai Iziraeli!’
Ela nindaalanidze atu ambao Mlungu kayaalani?
Nindaavoyeradze mai atu ambao Mwenyezi Mlungu kaatakira mai?
Kula kpwenye virere vya myamba ninaona atu,
ninaaona kula vidzangoni.
Ninaona atu asagalao machiyao,
anaodziona kukala atafwauti na mataifa ganjina.
10 Atu a chivyazi cha Jakobo ni anji dza vumbi,
ni anji ta taphana awezaye kumanya isabu ya robo yao.
Richa nifwe chifo dza cha atu ahendao haki,
na maisha gangu gafike mwisho dza go gao.”
11 Balaki achimuambira Balaamu, “Ukanihendadze we? Nákureha unilanire maadui gangu ela badalaye ukaabariki!” 12 Balaamu achimjibu achimuamba, “Dze, che nigombe utu ambao Mwenyezi Mlungu kaniambirire niugombe?”
Balaamu anabariki Aiziraeli kano ya phiri
13 Chisha Balaki achimuamba Balaamu, “Ndzo huphiye phatu phanjina ambapho undaona achache tu, kundaweza kuaona nyo atu osi. Nawe undanilanira nyo atu kula phapho.” 14 Phahi Balaki achimuhala Balaamu achimphirika hadi weru wa Sofimu, dzulu ya mwango wa Pisiga. Hipho achidzenga mwatu sabaa mwa kulavira sadaka, na achilavya sadaka ya ndzau mwenga na turume mwenga dzulu ya chila phatu pha kulavira sadaka. 15 Balaamu achimuamba Balaki, “Ima phapha kanda-kanda ya sadakayo ya kuochwa, nami niphiye kura nkaonane na Mwenyezi Mlungu.” 16 Mwenyezi Mlungu achikutana na Balaamu, naye achimupha ujumbe achimuamba, “Uya kpwa Balaki ukamuambire gaga nchigokuambira.”
17 Phahi achiuya na achendamuona Balaki aimire kanda-kanda ya yo sadakaye ya kuochwa phamwenga na vilongozi a Moabu. Balaki achimuuza achiamba, “Mwenyezi Mlungu akaambadze?” 18 Ndipho Balaamu achilavya ujumbe hinyu achiamba,
“Balaki, unuka na uphundze,
niphundza uwe mwana wa Sipori.
19 Mlungu si mutu, ta agombe handzo,
wala si mwanadamu, ta agaluze maazoge.
Achiahidi chitu, andachihenda,
achigomba utu, andautimiza.
20 Nikalagizwa nibariki,
iye akabariki, nami siweza kugaluza.
21 Iye kadzangbweona uyi wowosi kahi za Jakobo,
wala mashaka kahi za Iziraeli.
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao a phamwenga nao,
akatangaza kukala iye ndiye mfalume wao.
22 Mlungu waatuluza Misiri,
naye anaapigania dza nyahi.
23 Taphana utsai unaoweza kuloga Jakobo,
wala muhaso unaoweza kuhumirwa chinyume cha Iziraeli.
Atu andaamba kuhusu Jakobo yani Iziraeli,
‘Lolani vyo Mlungu arivyohenda!’
24 Lolani nyo Aiziraeli anaunuka dza simba mchetu,
anadziunula dza simba mlume,
ambaye kaoya hadi aolage na arye nyama ya ye amuindzaye
na kunwa milatsoye.”
25 Chisha Balaki achimuamba Balaamu, “Ichikala kundaalani, phahi piya usiabariki.” 26 Ela Balaamu achimjibu Balaki achimuamba, “Dze siyakuambira kukala nindahenda chochosi Mwenyezi Mlungu ndichoniambira?”
Balaamu anabariki Aiziraeli
kano ya hahu
27 Balaki achimuambira Balaamu, “Ndzo, nkuphirike phatu phanjina, chahi Mwenyezi Mlungu andakuruhusu unilanire nyo atu kula phapho.” 28 Phahi Balaki achimuhala Balaamu na achiphiya naye hadi dzulu ya mwango wa Peori, phatu ambapho uchikala dzuluze unaweza kuona ro jangbwa. 29 Balaamu achimuambira Balaki, “Nidzengera mwatu sabaa mwa kulavira sadaka, na unitayarishire ndzau sabaa na maturume sabaa hipha.” 30 Phahi Balaki achihenda dza arivyoambirwa ni Balaamu, na achilavya ndzau mwenga na turume mwenga dzulu ya chila phatu pha kulavira sadaka.