24
Phahi Balaamu waona kukala inamfwahira Mwenyezi Mlungu kuabariki Aiziraeli, achiamua kusaphiya kuhumira dawa dza vyo arivyohenda pho mwandzo, achigaluza usowe kulola jangbwani. Balaamu achilola dzulu na achiona Aiziraeli akachita kambi chila mbari phatuphe. Chisha Roho wa Mlungu achimwedzera, achilavya ujumbe huno achiamba,
“Hinyu ni ujumbe wa Balaamu mwana wa Beori,
wa mutu ambaye matsoge ganaonato,
ujumbe wa mutu asikiraye maneno ga Mlungu,
aonaye ruwiya za iye Mwenye Nguvu Zosi,
adzibwagaye chimabumabu, ela matsoge ga wazi.
‘Mahemago ni manono sana, uwe Jakobo,
makalogo ni manono, uwe Iziraeli!
Gakagota dza madete,
dza minda iriyo kanda-kanda ya muho,
dza mihi mire iriyophandwa ni Mwenyezi Mlungu,
dza mierezi iriyophandwa kanda-kanda ya madzi.
Madzi gandamwagika kula kpwenye ndoo zao,
na vivyazi vyao vindakala dza madzi manji.
Mfalume wao andakala mkpwulu kuriko Agagi,
na utawala wao undatogolwa.
Ye Mlungu yeatuluza Misiri,
ana mkpwotse dza nyahi.
Andaangamiza mataifa ganjina ambago ni maaduige,
na kuvundza-vundza mifupha yao.
Andaashambuliya na miviye.
24:9 Mwandzo 49:9; Mwandzo 12:3Andanyapa-nyapa na kupweka dza simba,
dza simba mchetu, ni ani awezaye kumlamusa?
Naabarikiwe yeyesi ndiyekubariki,
na alaniwe yeyesi ndiyekulani.’ ”
10 Phahi Balaki achitsukizwa sana ni Balaamu, naye achipiga ngumi fumbare kpwa tsukizi na achimuamba, “Nákuiha ulani maadui gangu, ela badalaye ukagabariki kano tahu. 11 Náamba nindakuriphato, ela Mwenyezi Mlungu akakuhenda usiphahe zawadi. Sambi, phauke mara mwenga uuye kpwenu!” 12 Balaamu achimjibu achimuamba, “Dze, siyaambira ajumbe urionihumira kukala, 13 ‘Hata Balaki akanipha nyumbaye iriyoodzazwa feza na zahabu, chisha sindaweza kuphiya chinyume na neno ra Mwenyezi Mlungu na kudzihendera dzambo rorosi nono au iyi. Ni nigombe vira Mwenyezi Mlungu ndivyoniambira?’ 14 Phahi vivi ninauya kpwehu, ela kabila sidzangbweuka richa nikuambire chimbere mambo ambago atu aha andaahendera atuo siku zedzazo.”
Balaamu anabariki Aiziraeli
kano ya ne
15 Chisha achilavya ujumbe uhu achiamba,
“Hinyu ni ujumbe wa Balaamu mwana wa Beori,
mutu ambaye matsoge ganaonato,
16 ujumbe wa mutu asikiraye maneno ga Mlungu,
na ambaye ana marifwa ga Mlungu Ariye Dzulu Kuriko Vyosi,
aonaye ruwiya za iye Mwenye Nguvu Zosi,
adzibwagaye chimabumabu, ela matsoge ga wazi.
17 Nrigoona kpwenye ruwiya
tagadzangbwetimiya.
Ela siku mwenga kundatsembuka mfalume dza nyenyezi, kula kpwa Jakobo,
fwimbo ya utawala hiko Iziraeli.
Iye andakuolagani mwimwi Amoabu,
na kuangamiza atu osi a Sethi.
18 Hiye andashinda Edomu aitawale,
Seiri, aduiwe, andakala maliye,
ela Iziraeli indazidi kuphaha mkpwotse.
19 Mmwenga kula chivyazi cha Jakobo andatawala,
naye andaangamiza ndiosala mo mudzini.”
Ruwiya ya Balaamu kuhusu Aamaleki
na Akeni
20 Chisha Balaamu achiona Amaleki kpwenye ruwiya na achilavya ujumbe huno achiamba,
“Aamaleki kala ndiro taifa ra kpwandza kahi ya mataifa ganjina,
ela mwishowe ni kuangamizwa.”
21 Chisha Balaamu achiona Akeni, achilavya ujumbe huno achiamba,
“Makalo genu ga salama,
dza chidzumba cha nyama a mapha chirichodzengbwa dzulu ya mwamba urio gambani.
22 Hata hivyo mwimwi Akeni mundaangamizwa,
Ashuru ndiphokuhala mateka.”
23 Balaamu achilavya ujumbe huno tsona achiamba,
“Ni ani awezaye kukala moyo ichikala Mlungu ndiye chiyehenda hivi?
24 Meli zindakpwedza kula Kupuro,
nazo zindashambuliya Ashuru na Eberi,
ela zizo nazo zindaangamizwa.”
25 Phahi, Balaamu achiuka na achiuya kpwao, na Balaki naye achiphiya vyakpwe.

24:9 24:9 Mwandzo 49:9; Mwandzo 12:3