25
Aiziraeli anaabudu Baali
Wakati Aiziraeli ariphokala Shitimu, alume ahenda udiya na achetu a Moabu. Achetu aha aalika Aiziraeli kpwenye sharee za kulavira milungu yao sadaka, nao Aiziraeli arya na achiabudu milungu ya Amoabu. Phahi Aiziraeli adziunga kuabudu Baali wa Peori, naye Mwenyezi Mlungu achiatsukirirwa sana. Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Gbwira hinyo atu ariolongoza atu kuhenda dzambo hiri, uaolage na uagbwadzike dzulu ya nguzo mutsi mbere zangu, ili tsukizi zangu siru ziaukire Aiziraeli.”
Phahi Musa wagomba na aamuli a Iziraeli achiaamba, “Chila mmwenga wenu ni aolage atue ariodziunga kuabudu Baali wa Peori.”
Aiziraeli ariphokala anarira mbere za hema ra mkpwutano, Muiziraeli mmwenga wareha mchetu wa Chimidiani mwakpwe hemani mbere za Musa na kundi rosi ra Iziraeli. Finehasi mwana wa Eliazari, mdzukulu wa mlavyadzi-sadaka Aruni ariphoona hivi, wauka pho mkpwutanoni achendahala fumo. Iye achimlunga yuya Muiziraeli mo hemani, achiadunga osi airi. Hiro fumo ramdunga ye Muiziraeli hadi richidunga ye mchetu ndanini. Phahi ro shaka rauswa kula kahi za Aiziraeli. Ela atu arioolagbwa ni ro shaka kala ni atu elufu mirongo miiri na ne.
10 Badaye Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 11 “Finehasi mwana wa Eliazari, mdzukulu wa mlavyadzi-sadaka Aruni akanihenda nriche kuatsukirirwa Aiziraeli kpwa kukala iye ana wivu kpwa ajili yangu mimi, kayavumirira kuona atu anahenda dambi. Ndiyo mana siaangamizire Aiziraeli. 12 Kpwa hivyo muambire kukala ninamuikira chilagane changu cha amani. 13 Ninaika chilagane naye kukala iye na chivyaziche andakala alavyadzi-sadaka ta kare na kare mana iye waahenda Aiziraeli apatanishwe na Mlungu kpwa wivu ariokala nao kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu na kusavumirira kuona atu anahenda dambi.”
14 Iye Muiziraeli ariyeolagbwa phamwenga na yuya mchetu Mmidiani kala anaihwa Zimuri mwana wa Salu, yekala chilongozi wa mryango mmwenga kahi ya mbari ya Simioni. 15 Na ye mchetu Mmidiani ariyeolagbwa kala anaihwa Kozibi mwana wa Suri, yekala chilongozi wa mbari mwenga hiko Midiani.
16 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 17 “Aharireni dza maadui nyo Amidiani, na muaangamize, 18 kpwa sababu ya mai arigokuhenderani ariphokuchengani hiko Peori. Na kpwa sababu ya Kozibi, mwana wa chilongozi wa Midiani ariyeolagbwa wakati wa shaka ririrokuphahani ko Peori.”