26
Atu anaolangbwa ra phiri
26:1 Isabu 1:1–46Bada ya ro shaka kuuka, Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa na mlavyadzi-sadaka Eliazari mwana wa Aruni achiaambira, “Olangani Aiziraeli osi kulengana na miryango yao a kuandzira miaka mirongo miiri na kpwenderera ario na uwezo wa kuphiya vihani.” Musa na mlavyadzi-sadaka Eliazari achigomba nao kahi ya tsi ya kugbwa ya Moabu iriyo kanda-kanda ya muho Joridani, ngʼambo ya phiri napho ula Jeriko, achiaambira, “Halani isabu ya atu a miaka mirongo miiri na kpwenderera, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.” Hichi ni chivyazi cha Aiziraeli ariotuluka kula tsi ya Misiri:
Kula mbari ya Rubini, yekala mwana mvyere wa chilume wa Iziraeli kala ni: atu a mryango wa Hanoki, atu a mryango wa Palu, atu a mryango wa Hezironi na atu a mryango wa Karimi. Atu a mbari ya Rubini arioolangbwa kala ni elufu mirongo mine na tahu na magana sabaa na mirongo mihahu.
Mwana wa Palu kala ni Eliabu, na ana a Eliabu kala ni Nemueli, Dathani, na Abiramu. Dathani na Abiramu kala ni vilongozi a nyo mkpwutano ariompinga Musa na Aruni na kala ni kahi za nyo afuasi a Kora arioasi Mwenyezi Mlungu, 10 ela tsi ichiahuka ichiamiza. Chihivyo achifwa siku mwenga na Kora na afuasie wakati moho uriphoocha na uchiolaga atu magana mairi na mirongo mitsano, naro richikala fundzo kpwa atu. 11 Hata vivyo ana a Kora taolagirwe.
12 Atu a mbari ya Simioni kulengana na miryango yao kala ni: atu a mryango wa Nemueli, atu a mryango wa Jamini, atu a mryango wa Jakini, 13 atu a mryango wa Zera na atu a mryango wa Shauli. 14 Atu a mbari ya Simioni arioolangbwa kala ni elufu mirongo miiri na mbiri na magana mairi.
15 Atu a mbari ya Gadi kulengana na miryango yao kala ni: atu a mryango wa Sefoni, atu a mryango wa Hagi, atu a mryango wa Shuni, 16 atu a mryango wa Ozini, atu a mryango wa Eri, 17 atu a mryango wa Arodi na atu a mryango wa Areli. 18 Atu a mbari ya Gadi arioolangbwa kala ni elufu mirongo mine na magana matsano.
19 Eri na Onani kala ni ana anjina a Juda ela afwa tsi ya Kanani. 20 Atu a mbari ya Juda kulengana na miryango yao kala ni: atu a mryango wa Shela, atu a mryango wa Peresi na atu a mryango wa Zera. 21 Atu a chivyazi cha Peresi kala ni: atu a mryango wa Hezironi na atu a mryango wa Hamuli. 22 Atu a mbari ya Juda arioolangbwa kala ni elufu mirongo sabaa na sita na magana matsano.
23 Atu a mbari ya Isakari kulengana na miryango yao kala ni: atu a mryango wa Tola; atu a mryango wa Puwa, 24 atu a mryango wa Jashubu na atu a mryango wa Shimuroni. 25 Atu a mbari ya Isakari arioolangbwa kala ni elufu mirongo sita na ne na magana mahahu.
26 Atu a mbari ya Zabuloni kulengana na miryango yao kala ni: atu a mryango wa Seredi, atu a mryango wa Eloni na atu a mryango wa Jaleeli.
27 Atu a mbari ya Zabuloni arioolangbwa kala ni elufu mirongo sita na magana matsano.
28 Aha ni atu a chivyazi cha Yusufu kulengana na mbari zao kutsupira anae airi, Manase na Efuraimu: 29 Atu a mbari ya Manase kala ni: atu a mryango wa Makiri (Makiri wakala ndiye ise wa Giliadi) na atu a mryango wa Giliadi. 30 Atu a chivyazi cha Giliadi kala ni: atu a mryango wa Iyezeri, atu a mryango wa Heleki, 31 atu a mryango wa Asirieli, atu a mryango wa Shekemu, 32 atu a mryango wa Shemida na atu a mryango wa Heferi.
33 Selofehadi mwana wa Heferi kala kana ana a chilume. Wakala na ana achetu tu, nao kala ni Mahala, Noa, Hogila, Milika na Tirisa.
34 Atu a mbari ya Manase arioolangbwa kala ni elufu mirongo mitsano na mbiri na magana sabaa.
35 Atu a mbari ya Efuraimu kulengana na miryango yao kala ni: atu a mryango wa Shuthela, atu a mryango wa Bekeri na atu a mryango wa Tahani. 36 Atu a chivyazi cha Shuthela kala ni: atu a mryango wa Erani.
37 Atu a mbari ya Efuraimu arioolangbwa kala ni atu elufu mirongo mihahu na mbiri na magana matsano. Aha ndio atu a chivyazi cha Yusufu kulengana na mbari zao.
38 Atu a mbari ya Benjamini kulengana na miryango yao kala ni: atu a mryango wa Bela, atu a mryango wa Ashibeli, atu a mryango wa Ahiramu, 39 atu a mryango wa Shufamu na atu a mryango wa Hufamu. 40 Ana a Bela kala ni Aridi na Naamani: atu a mryango wa Aridi na atu a mryango wa Naamani. 41 Atu a mbari ya Benjamini arioolangbwa kala ni elufu mirongo mine na tsano na magana sita.
42 Atu a mbari ya Dani kulengana na miryango yao kala ni: atu a mryango wa Shuhamu. Aha ndio ariokala atu a mbari ya Dani. 43 Atu a mryango wa Shuhamu osi arioolangbwa kala ni elufu mirongo sita na ne na magana mane.
44 Atu a mbari ya Asheri kulengana na miryango yao kala ni: atu a mryango wa Imuna, atu a mryango wa Ishivi na atu a mryango wa Beriya. 45 Atu a chivyazi cha Beriya kala ni: atu a mryango wa Heberi na atu a mryango wa Malikieli. 46 Asheri wakala na mwana wa mchetu aihwaye Sera. 47 Atu a mbari ya Asheri arioolangbwa kala ni elufu mirongo mitsano na tahu na magana mane.
48 Atu a mbari ya Nafutali kulengana na miryango yao kala ni: atu a mryango wa Jahiseeli, atu a mryango wa Guni, 49 atu a mryango wa Jeseri na atu a mryango wa Shilemu. 50 Atu a mbari ya Nafutali arioolangbwa kulengana na mbari zao kala ni elufu mirongo mine na tsano na magana mane.
51 Aiziraeli osi arioolangbwa kala ni atu elufu magana sita na mwenga, magana sabaa na mirongo mihahu.
52  26:52 Isabu 34:13; Joshuwa 14:1–2Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 53 “Yo tsi iganyire mbari hizi dza urisi kulengana na isabu ya madzina gao. 54 Ichikala mbari nkulu, aphe seemu kulu na ichikala mbari ni ndide aphe seemu ndide. Chila mbari naiphahe urisiwe kulengana na isabu ya atu arioandikpwa. 55 Ela yo tsi indaganywa kpwa njira ya kupiga kura. Chila kundi rindaganyirwa kulengana na madzina ga mbari za akare ao. 56 Urisi wao undaganywa kuhumira njira ya kupiga kura kahi za makundi ga atu anji na ga atu achache.”
57 Alawi arioolangbwa kulengana na miryango yao ni hinya: atu a mryango wa Gerishoni, atu a mryango wa Kohathi na atu a mryango wa Merari. 58 Ihi nayo ni miryango ya Alawi: atu a mryango wa Libuni, atu a mryango wa Heburoni, atu a mryango wa Mahili, atu a mryango wa Mushi na atu a mryango wa Kora.
(Kohathi ndiye mkarengbwa wa Amuramu. 59 Mkpwaza Amuramu kala anaihwa Jokebedi. Iye kala ni wa chivyazi cha Lawi naye wavyalwa Misiri. Jokebedi achimuvyarira Amuramu ana ahahu: Aruni, Musa na mwanao wao mchetu aihwaye Miriamu. 60  26:60 Isabu 3:2Aruni achivyala Nadabu, Abihu, Eliazari na Ithamari. 61  26:61 Alawi 10:1–2; Isabu 3:4Ela Nadabu na Abihu afwa wakati ariphoreha moho usioruhusiwa mbere za Mwenyezi Mlungu.)
62 Alawi alume ario na umuri wa mwezi mmwenga na kpwenderera kala ni atu elufu mirongo miiri na tahu. Aha taayaolangbwa phamwenga na nyo Aiziraeli anjina kpwa kukala aho taahewerwe urisi wowosi kahi za Aiziraeli.
63 Aha ndio arioolangbwa ni Musa na mlavyadzi-sadaka Eliazari, ariphoolanga Aiziraeli kahi za tsi ya kugbwa ya Moabu iriyo kanda-kanda ya Joridani, ngʼambo ya phiri napho ula Jeriko. 64 Taphana hata mmwenga kahi za aha ambaye kala akaolangbwa ni Musa na mlavyadzi-sadaka Aruni wakati Aiziraeli ariphoolangbwa hiko weru wa Sinai. 65  26:65 Isabu 14:26–35Kpwa kukala Mwenyezi Mlungu kala akaambira nyo Aiziraeli, “Kpwa kpweli andafwa ko weruni,” nao taphana hata mmwenga yesala isiphokala Kalebu mwana wa Jefune na Joshuwa mwana wa Nuni.

26:1 26:1 Isabu 1:1–46

26:52 26:52 Isabu 34:13; Joshuwa 14:1–2

26:60 26:60 Isabu 3:2

26:61 26:61 Alawi 10:1–2; Isabu 3:4

26:65 26:65 Isabu 14:26–35