27
Achetu anahewa haki ya kurisi
Selofehadi mwana wa Heferi, mwana wa Giliadi, mwana wa Makiri, mwana wa Manase kula mbari ya Manase mwana wa Yusufu kala ana ana atsano achetu ambao madzina gao ni, Mahala, Noa, Hogila, Milika na Tirisa. Phahi asichana aha aphiya achendaima mbere za Musa, mlavyadzi-sadaka Eliazari, vilongozi na mkpwutano wosi wa Aiziraeli ariokala pho phenye mryango wa hema ra mkpwutano, nao achiamba, “Baba wafwa hiko jangbwani. Kayakala mmwenga wa afuasi a Kora ariokusanyika phamwenga chinyume na Mwenyezi Mlungu, ela iye wafwa kpwa ajili ya dambiye mwenye naye kayakala na mwana wa chilume. Kpwa utu wani phahi dzina ra baba riuswe kula kahi za mbariye kpwa sababu kayakala na mwana wa chilume? Hunavoya uhuphe seemu ya tsi hurisi phamwenga na ano baba.”
Phahi Musa achireha ro voyo rao mbere za Mwenyezi Mlungu. Naye Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 27:7 Isabu 36:2“Hivyo aambavyo nyo ana achetu a Selofehadi ni sawa. Ni uaphe seemu ya tsi arisi phamwenga na adugu a ise yao. Aphe urisi wa ise yao ukale wao.
“Aambire Aiziraeli, ‘Mutu achifwa na achikala kana mwana wa chilume, urisiwe undahewa mwanawe mchetu. Ichikala kana mwana mchetu, urisiwe undahewa nduguze a chilume. 10 Ichikala kana ndugu a chilume phahi urisiwe undahewa iseze avyere na adide. 11 Na ichikala ise kana ndugu a chilume, phahi urisiwe undahewa mutuwe wa phephi wa mbariye, naye andaumiliki. Hiri rindakala lagizo ra chishariya kpwa Aiziraeli, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.’ ”
Joshuwa anatsambulwa
edze akale chilongozi bada ya Musa
(Kumbukumbu 31:1–8)
12  27:12 Kumbukumbu 3:23–27; 32:48–52Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Ambuka mwango uhu urio kahi ya myango ya Abarimu ulole yo tsi ndiyoapha Aiziraeli. 13 Ndiphokala ukaiona, nawe piya undafwa dza nduguyo Aruni, 14 kpwa kukala uwe na nduguyo Aruni mwarema kulunga lagizo rangu ko jangbwa ra Sini wakati Aiziraeli ariphonirurumikira. Mwimwi tamuonyesere utakatifu wangu mbere zao pho madzini.” (Higa ni madzi ga Meriba hiko Kadeshi kahi za weru wa Sini.)
15 Musa achigomba na Mwenyezi Mlungu achiamba, 16 “Nakuvoya Mwenyezi Mlungu, Mlungu uriye chandzo cha anadamu osi kukala moyo, utsambule mutu ndiyelongoza atu aha, 17  27:17 1 Afalume 22:17; Ezekieli 34:5; Mathayo 9:36; Mariko 6:34wakati anatuluka na kuinjira, ndiyealongoza phatu phophosi ndiphophiya atu a Mwenyezi Mlungu, ili asikale dza mangʼondzi gasigokala na mrisa.” 18  27:18 Kutsama 24:13Phahi Mwenyezi Mlungu achimjibu Musa achimuamba, “Hala Joshuwa mwana wa Nuni mutu ariye na moyo na umuikire mikono. 19 Muike mbere za mlavyadzi-sadaka Eliazari na Aiziraeli osi na umuhende akale chilongozi mbere zao. 20 Muphe seemu ya mamlakago ili nyo Aiziraeli osi amuishimu. 21  27:21 Kutsama 28:30; 1 Samueli 14:41; 28:6Joshuwa andakala achiima mbere za mlavyadzi-sadaka Eliazari, ndiyekala achimuuzira ushauri kula kpwa Mwenyezi Mlungu kpwa kuhumira Urimu. Kpwa kuhumira njira ihi Eliazari andalongoza Joshuwa na Aiziraeli osi katika mambo gosi.” 22 Musa achihenda dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza. Achimuhala Joshuwa achimuika mbere za mlavyadzi-sadaka Eliazari na Aiziraeli osi. 23  27:23 Kumbukumbu 31:23Chisha achimuikira mikono ili edze akale chilongozi bada ya Musa dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza.

27:7 27:7 Isabu 36:2

27:12 27:12 Kumbukumbu 3:23–27; 32:48–52

27:17 27:17 1 Afalume 22:17; Ezekieli 34:5; Mathayo 9:36; Mariko 6:34

27:18 27:18 Kutsama 24:13

27:21 27:21 Kutsama 28:30; 1 Samueli 14:41; 28:6

27:23 27:23 Kumbukumbu 31:23