28
Sadaka za chila siku
(Kutsama 29:38–46; Alawi 6:8–13)
Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Lagiza Aiziraeli uaambire, ‘Hakikishani munanilavira sadaka ya chakurya yenye kungu nono kpwa wakati uriopangbwa.’ Aambire: Sadaka ndizomlavira Mwenyezi Mlungu ni hizi: ana turume airi a mwaka mmwenga-mmwenga asio na chirema dza sadaka ya kuochwa ya chila siku. Mundalavya mwana turume mmwenga ligundzu, na ye wanjina mundamlavya dziloni, phamwenga na sadaka ya mtsere ya kilo mwenga ya unga wa tsiki uriotsanganywa na lita mwenga ya mafuha manono ga zaituni. Ihi ni sadaka ya kuochwa ya chila siku kpwa Mwenyezi Mlungu, ambayo yalaviwa kano ya kpwandza kahi ya Mwango Sinai ikale sadaka yenye kungu nono. Chila mwana turume ndiyelaviwa andalungizirwa ni sadaka ya lita mwenga ya uchi wa zabibu. Yo sadaka ya uchi wa zabibu indamwagirwa Mwenyezi Mlungu kahi ya pho Phatu Phatakatifu. Wakati wa jiza rinahanda undalavya ye mwana turume wanjina phamwenga na sadaka ya unga wa mtsere na ya chinwadzi dza hira ya ligundzu. Ihi ni sadaka yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu.
Sadaka ya Siku ya Kuoya
“Na Siku za Kuoya mundalavya ana turume airi a mwaka mmwenga-mmwenga asio na chirema phamwenga na sadakaye ya mtsere ya kilo mbiri za unga mnono uriotsanganywa na mafuha na sadaka ya chinwadzi. 10 Ihi ndiyo sadaka ya kuochwa ndiyolaviwa chila Siku ya Kuoya mbali na sadaka ya kuochwa ya kawaida na sadakaye ya chinwadzi.
Sadaka ya kulumbwa kpwa mwezi
11 “Chila mwandzo wa mwezi mundamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya kuochwa ya ndzau mbiri, turume mwenga na ana turume sabaa a mwaka mmwenga-mmwenga, asio na chirema. 12 Chisha chila ndzau mundailavya phamwenga na sadaka ya mtsere ya kilo tahu za unga mnono uriotsanganywa na mafuha, na sadaka ya mtsere ya kilo mbiri za unga mnono uriotsanganywa na mafuha kpwa hiro turume, 13 na kpwa chila turume mundalavya sadaka ya mtsere ya kilo mwenga ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha. Sadaka hizi ni za kuochwa za kulaviwa kpwa Mwenyezi Mlungu tsona zenye kungu nono zimuhamirazo. 14 Chila ndzau andalaviwa phamwenga na sadaka ya chinwadzi cha uchi wa zabibu lita mbiri, lita mwenga na nusu ya uchi wa zabibu kpwa chila turume, na lita mwenga ya uchi wa zabibu kpwa chila mwana turume. Ihi ndiyo sadaka ya kuochwa ya chila siku ya kpwandza bada ya kulumbwa kpwa mwezi, mwaka wosi. 15 Mbali na sadaka ya kawaida ya kuochwa na sadakaye ya chinwadzi, mundamlavira Mwenyezi Mlungu ndenje ikale sadaka ya kuusa dambi.
Sadaka za Pasaka
(Alawi 23:5–14)
16  28:16 Kutsama 12:1–13; Kumbukumbu 16:1–2“Mundasherekeya sikukuu ya Pasaka ya Mwenyezi Mlungu siku ya kumi na ne ya mwezi wa kpwandza. 17  28:17 Kutsama 12:14–20; 23:15; 34:18; Kumbukumbu 16:3–8Na yo siku ya kumi na tsano mundasherekeya sikukuu ya kurya mikahe isiyotiywa hamira ndiyokala kpwa muda wa siku sabaa. 18 Siku ya kpwandza ya sikukuu mundahenda mkpwutano mtakatifu, namwi msihende kazi za kawaida siku hiyo. 19 Mundamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya kuochwa ya ana ndzau airi, turume mwenga na ana turume sabaa a mwaka mmwenga-mmwenga asio na chirema. 20 Chila ndzau mundailavya na sadaka ya mtsere ya kilo tahu za unga wa tsiki uriotsanganywa na mafuha, na mundalavya kilo mbiri za unga mnono uriotsanganywa na mafuha phamwenga na ro turume, 21 na kilo mwenga kpwa chila mmwenga wa hara ana turume sabaa. 22 Piya mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje ili muhenderwe upatanisho wa kuusirwa dambi. 23 Mundalavya sadaka hizi mbali na zira sadaka za kuochwa za chila ligundzu. 24 Chihivi, mundalavya sadaka ya chakurya yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu kpwa muda wa siku sabaa. Sadaka ihi mundailavya mbali na sadaka ya kawaida phamwenga na sadakaye ya chinwadzi. 25 Siku ya sabaa mundahenda mkpwutano mtakatifu, na msihende kazi za kawaida.
Sadaka ya sikukuu ya mavuno
(Alawi 23:15–22)
26  28:26 Kutsama 23:16; 34:22; Kumbukumbu 16:9–12“Siku ya kpwandza ya sikukuu ya mavuno, wakati mlavyapho sadaka za malumbuko ga mtsere kpwa Mwenyezi Mlungu, mundahenda mkpwutano mtakatifu namwi tamundahenda kazi za kawaida. 27 Mundamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka za kuochwa zenye kungu nono imuhamirayo. Mundalavya ana ndzau airi, turume mwenga na ana turume sabaa a mwaka mmwenga-mmwenga asio na chirema. 28 Chisha chila ndzau mundamlavya phamwenga na sadaka ya mtsere ya kilo tahu za unga mnono uriotsanganywa na mafuha, na ro turume mundarilavya phamwenga na kilo mbiri za sadaka ya mtsere ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha, 29 na kpwa chila mwana turume kahi ya hara ana turume sabaa mundaalavya phamwenga na sadaka ya mtsere ya kilo mwenga ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha. 30 Piya mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje mwenga ili muhenderwe upatanisho. 31 Kanda na sadaka za kawaida za kuochwa na sadakaze za mtsere sadaka hizi mundazilavya phamwenga na sadakaze za vinwadzi. Hakikishani kukala munalavya nyama asio na virema.

28:16 28:16 Kutsama 12:1–13; Kumbukumbu 16:1–2

28:17 28:17 Kutsama 12:14–20; 23:15; 34:18; Kumbukumbu 16:3–8

28:26 28:26 Kutsama 23:16; 34:22; Kumbukumbu 16:9–12