29
Sikukuu ya magunda
(Alawi 23:23–25)
“Siku ya kpwandza ya mwezi wa sabaa mundakala na mkpwutano mtakatifu chisha tamundahenda kazi za kawaida. Iyo ni siku ya kupiga magunda, namwi mundalavya sadaka ya kuochwa yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. Mwimwi mundalavya ndzau mmwenga, turume mwenga na ana turume sabaa a mwaka mmwenga-mmwenga asio na virema. Mundalavya phamwenga na sadaka ya mtsere. Yo ndzau mundailavya phamwenga na kilo tahu za unga mnono uriotsanganywa na mafuha na ro turume mundarilavya phamwenga na kilo mbiri za unga mnono uriotsanganywa na mafuha, na kpwa chila mwana turume mundamlavya phamwenga na kilo mwenga ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha. Chisha mundalavya sadaka ya ndenje mwenga ya kuusa dambi ili muhenderwe upatanisho. Mbali na sadaka hizo, mundaenderera kulavya sadaka za kuochwa za chila siku na za chila mwezi kpwa Mwenyezi Mlungu. Chila sadaka mundailavya phamwenga na sadakaye ya mtsere na ya chinwadzi dza irivyolagizwa. Hizi ni sadaka zenye kungu nono zimuhamirazo Mwenyezi Mlungu.
Sadaka ya siku ya kuhenderwa
upatanisho
(Alawi 23:26–32)
29:7 Alawi 16:29–34“Siku ya kumi ya mwezi wa sabaa mundakala na mkpwutano mtakatifu. Ni mfunge na msihende kazi yoyosi. Mundamlavira Mwenyezi Mlungu sadaka ya kuochwa yenye kungu nono imuhamirayo. Mundalavya ndzau mmwenga, turume mwenga na ana turume sabaa a mwaka mmwenga-mmwenga na asikale na chirema yoyosi. Yo ndzau mundailavya phamwenga na sadaka ya mtsere ya kilo tahu za unga mnono uriotsanganywa na mafuha na ro turume mundarilavya phamwenga na kilo mbiri za unga mnono uriotsanganywa na mafuha, 10 na chila mwana turume mundamlavya phamwenga na kilo mwenga ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha. 11 Chisha mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje mwenga mbali na sadaka ya kuusa dambi ya kukuhenderani upatanisho, na sadaka ya kuochwa ya chila siku phamwenga na sadakaye ya mtsere na ya chinwadzi.
12  29:12 Alawi 23:34; Kumbukumbu 16:13–15“Siku ya kumi na tsano ya mwezi wa sabaa mundakala na mkpwutano mtakatifu namwi tamundahenda kazi za kawaida. Mundamuhendera Mwenyezi Mlungu sikukuu kpwa muda wa siku sabaa. 13 Mundalavya sadaka ya kuochwa yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. Mundalavya ndzau kumi na tahu, maturume mairi na ana turume kumi na a ne a mwaka mmwenga-mmwenga na asikale na chirema chochosi. 14 Sadaka zizi mundazilavya phamwenga na sadakaze za mtsere. Chila ndzau kahi ya zo ndzau kumi na tahu mundailavya phamwenga na kilo tahu za unga mnono uriotsanganywa na mafuha, na kpwa chila turume mundarilavya phamwenga na kilo mbiri za unga mnono uriotsanganywa na mafuha, 15 na chila mwana turume kahi za hara ana turume kumi na ane, mundamlavya phamwenga na kilo mwenga ya unga mnono uriotsanganywa na mafuha. 16 Mbali na sadaka ya kuochwa ya chila siku phamwenga na sadakaye ya mtsere na ya chinwadzi, mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje mwenga.
17 “Siku ya phiriye mundalavya ndzau kumi na mbiri, maturume mairi na ana turume kumi na a ne a mwaka mmwenga-mmwenga asio na virema. 18 Mundalavya zo ndzau, go maturume na nyo ana turume phamwenga na sadaka zao za mtsere na za chinwadzi kulengana na isabu yao dza shariya iambavyo. 19 Chisha mbali na sadaka ya kuochwa ya chila siku na sadakaye ya mtsere na chinwadzi, mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje mwenga.
20 “Siku ya hahu mundalavya ndzau kumi na mwenga, maturume mairi na ana turume kumi na a ne a mwaka mmwenga-mmwenga asio na virema. 21 Mundalavya zo ndzau, go maturume na nyo ana turume phamwenga na sadaka zao za mtsere na za chinwadzi kulengana na isabu yao dza shariya iambavyo. 22 Mbali na sadaka ya kuochwa ya chila siku na sadakaye ya mtsere na chinwadzi, mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje mwenga.
23 “Siku ya ne mundalavya ndzau kumi, maturume mairi na ana turume kumi na a ne a mwaka mmwenga-mmwenga asio na virema. 24 Mundalavya zo ndzau, go maturume na nyo ana turume phamwenga na sadaka zao za mtsere na za chinwadzi kulengana na isabu yao dza shariya iambavyo. 25 Kanda na sadaka ya kuochwa ya chila siku na sadakaye ya mtsere na chinwadzi, mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje mwenga.
26 “Siku ya tsano mundalavya ndzau tisiya, maturume mairi na ana turume kumi na a ne a mwaka mmwenga-mmwenga asio na virema. 27 Mundalavya zo ndzau, go maturume na nyo ana turume phamwenga na sadaka zao za mtsere na za chinwadzi kulengana na isabu yao dza shariya iambavyo. 28 Kanda na sadaka ya kuochwa ya chila siku na sadakaye ya mtsere na chinwadzi, mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje mwenga.
29 “Siku ya sita mundalavya ndzau anane, maturume mairi na ana turume kumi na a ne a mwaka mmwenga-mmwenga asio na virema. 30 Mundalavya zo ndzau, go maturume na nyo ana turume phamwenga na sadaka zao za mtsere na za chinwadzi kulengana na isabu yao dza shariya iambavyo. 31 Kanda na sadaka ya kuochwa ya chila siku na sadakaye ya mtsere na chinwadzi, mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje mwenga.
32 “Siku ya sabaa mundalavya ndzau sabaa, maturume mairi na ana turume kumi na a ne a mwaka mmwenga-mmwenga asio na virema. 33 Mundalavya zo ndzau, go maturume na nyo ana turume phamwenga na sadaka zao za mtsere na za chinwadzi kulengana na isabu yao dza shariya iambavyo. 34 Kanda na sadaka ya kuochwa ya chila siku na sadakaye ya mtsere na chinwadzi, mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje mwenga.
35 “Siku ya nane mundakala na mkpwutano mtakatifu na tamundahenda kazi za kawaida. 36 Mundalavya sadaka ya kuochwa yenye kungu nono imuhamirayo Mwenyezi Mlungu. Mundalavya ndzau mwenga, turume mwenga na ana turume sabaa a mwaka mmwenga-mmwenga asio na virema. 37 Mundalavya yo ndzau, ro turume na nyo ana turume phamwenga na sadaka zao za mtsere na za chinwadzi kulengana na isabu yao dza shariya iambavyo. 38 Kanda na sadaka ya kuochwa ya chila siku na sadakaye ya mtsere na chinwadzi, mundalavya sadaka ya kuusa dambi ya ndenje mwenga.
39 “Sadaka hizi mundamlavira Mwenyezi Mlungu wakati wa sikukuu zenu zirizopangbwa. Mundazilavya mbali na sadaka zenu za naziri na za kumendza kpwenu enye dza sadaka zenu za kuochwa, za mtsere, za chinwadzi na za amani.”
40 Phahi Musa achiambira Aiziraeli vyosi arivyokala akalagizwa ni Mwenyezi Mlungu.

29:7 29:7 Alawi 16:29–34

29:12 29:12 Alawi 23:34; Kumbukumbu 16:13–15