30
Malagizo kuhusu naziri
Chisha Musa achigomba na vilongozi a mbari za Aiziraeli, achiaambira, “Hivi ndivyo Mwenyezi Mlungu arivyolagiza: 30:2 Kumbukumbu 23:21–23; Mathayo 5:33Mutu achiika naziri kpwa Mwenyezi Mlungu, ama achiahidi utu kpwa kuapa, ni ahende gosi arigoahidi kulengana na gosi arigogomba.
“Msichana ambaye bado anasagala na ise achiika naziri kpwa Mwenyezi Mlungu, ama achidzifunga na ahadi, na ise asikire yo hatiye ama ahadiye naye asimuambire rorosi, phahi naziri zosi arizoziika na ahadi zosi zindadumu. Ela ise achimkahaza wakati ndiphosikira, takuna naziri wala ahadi ndiyodumu. Na Mwenyezi Mlungu andamswamehe kpwa sababu ise wamkahaza.
“Ye msichana achilólwa bada ya kuika naziri ama kugomba neno bila ya kufikiriya na akadzifungira, na mlumewe edze asikire na anyamale, phahi naziri arizoziika na ahadi zindadumu. Ela ye mlumewe achimkahaza wakati ndiphosikira, phahi yo naziri ariyoika mchewe, ama ro neno arirogomba bila kufikiriya rindakala ni bahi na Mwenyezi Mlungu andamswamehe.
“Chila naziri iriyoikpwa ni mchetu gungu ama mchetu ariyehewa talaka, indadumu.
10 “Mchetu asagalaye na mlumewe achiika naziri ama adzifungire kpwa kuika ahadi na chirapho, 11 na mlumewe asikire na anyamale wala asimkahaze, phahi naziri zosi na ahadi zosi zindadumu. 12 Ela ye mlumewe achimkahaza wakati ndiphosikira, phahi hatize ama ahadiye chiyoigomba indakala ni bahi na Mwenyezi Mlungu andamswamehe. 13 Ye mlumewe anaweza kukubali au kukahaza naziri yoyosi na chirapho chochosi aikacho. 14 Napho ye mlumewe kandamuambira chitu kula yo siku ariphogasikira, andakala akakubali hatize na ahadize zosi arizoziika. 15 Ela ye mlume achigasikira na amkahaze badaye, go makosa ga ye mchetu gandakala dzulu ya ye mlume.”
16 Higa ni malagizo ambazo Mwenyezi Mlungu wamupha Musa kuhusu uhusiano wa mutu na mchewe, na mutu na mwanawe mchetu ambaye kadzangbwelólwa.

30:2 30:2 Kumbukumbu 23:21–23; Mathayo 5:33