31
Viha na Amidiani
Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, “Kabila kudzangbwefwa, ariphize Amidiani kpwa gara arigohendera Aiziraeli.” Phahi Musa achigomba na nyo atu achiaambira, “Tayarishani seemu ya atu enu kpwa ajili ya viha akashambuliye Amidiani ili amuriphizire Mwenyezi Mlungu chisasi. Chila mbari ya Iziraeli nailavye atu elufu mwenga aphiye vihani.” Phahi chila mbari ya Iziraeli ichilavya atu elufu mwenga, na osi jumula achikala ni atu elufu kumi na mbiri. Musa achiahuma aha aphiye vihani phamwenga na Finehasi mwana wa mlavyadzi-sadaka Eliazari. Finehasi achihala miyo ya pho Phatu Phatakatifu na tarumbeta za kumanyisira atu kuhusu viha. Aiziraeli achipigana na Amidiani dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa na achiolaga alume osi. Kahi ya hinyo arioolagbwa kala ni phamwenga na afalume atsano a Midiani: Evi, Rekemu, Suri, Huri na Reba. Piya Balaamu mwana wa Beori amuolaga kpwa upanga. Aiziraeli achihala mateka achetu a Chimidiani na ana ao, phamwenga na ngʼombe zao, mangʼondzi gao, mbuzi zao na mali zao zosi. 10 Achiocha midzi yosi ambayo Amidiani kala achiisagala na kambi zao zosi. 11 Achihala zewe zosi na achihala mateka atu na nyama, 12 achireha nyo atu ariotsamizwa kpwa lazima, nyama na zewe zosi mbere za Musa, mlavyadzi-sadaka Eliazari na Aiziraeli osi ariokala akachita kambi kahi ya tsi ya kugbwa ya Moabu iriyo kanda-kanda ya muho Joridani, ngʼambo ya phiri napho ula Jeriko.
13 Musa, mlavyadzi-sadaka Eliazari na vilongozi osi a Aiziraeli aphiya kpwendakutana nao kondze ya yo kambi. 14 Musa achiatsukirirwa sana nyo maofisaa a jeshi, yani akulu a vikosi vya anajeshi elufu-elufu na akulu a vikosi vya anajeshi gana-gana ariokala akauya kula vihani. 15 Musa achiauza achiamba, “Mbona mwaaricha moyo achetu osi? 16  31:16 Isabu 25:1–9Aho ndio ariolunga ushauri wa Balaamu, achihenda Aiziraeli amuhendere dambi Mwenyezi Mlungu hiko Peori hadi achiphahwa ni shaka. 17 Sambi aolageni nyo anache osi a chilume na chila mchetu ariyelala na mlume, 18 ela dziikireni enye asichana osi ambao taadzangbwelala na mlume.
19 “Chila mmwenga wenu ariyeolaga mutu ama kuguta lufu ni akale kondze ya kambi kpwa siku sabaa. Siku ya hahu na ya sabaa ni mtakaswe phamwenga na nyo atu murioatsamiza kpwa lazima. 20 Mundatakasa chila nguwo na chila chitu chirichotengezwa na chingo, nyoya za mbuzi au mbao.”
21 Chisha mlavyadzi-sadaka Eliazari achigaambira go majeshi garigokala gala vihani, “Hiri ndiro lagizo ra shariya ambaro Mwenyezi Mlungu wamlagiza Musa: 22 Zahabu, feza, shaba, chuma, bamba na aina ya chuma chiihwacho risasi 23 na chitu chochosi sichophya chichitsupizwa mohoni, ni chitakaswe kpwa kutsupizwa na mohoni. Ela piya ni chitakaswe na madzi ga utakaso. Na chochosi ambacho chichitsupizwa mohoni chinaphya ni chitakaswe na madzi ga utakaso bahi. 24 Siku ya sabaa mundafula nguwo zenu namwi mundakala swafi. Chisha mundakala munaweza kuinjira kambini.”
25 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 26 “Uwe na mlavyadzi-sadaka Eliazari na vilongozi a Aiziraeli mundaaolanga atu osi ariotsamizwa kpwa lazima na nyama. 27 Viganyeni kano mbiri, seemu ya kpwandza muiphe go majeshi garigophiya vihani na seemu ya phiri muiphe nyo atu anjina osi. 28 Kula kpwa mtalo wa anajeshi ariophiya vihani, tenga seemu kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu; chitu chimwenga kula kpwa chila vitu magana matsano, ikale ni mutu, ngʼombe, punda, mangʼondzi na mbuzi, 29 umuphe mlavyadzi-sadaka Eliazari ikale seemu ya Mwenyezi Mlungu. 30 Kula kpwa fungu ra Aiziraeli hala seemu mwenga ya seemu mirongo mitsano, ikale ni atu, ngʼombe, punda, mangʼondzi, mbuzi yani chila aina ya nyama. Mtalo uhu aphe Alawi, yani aimirizi a hema ra Mwenyezi Mlungu.” 31 Phahi Musa na mlavyadzi-sadaka Eliazari achihenda dza vira Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa.
32 Vitu virivyosala kula kpwa vyo virivyohalwa mateka ni go majeshi kala ni mangʼondzi phamwenga na mbuzi elufu magana sita, mirongo sabaa na tsano, 33 ngʼombe elufu mirongo sabaa na mbiri, 34 punda elufu mirongo sita na mwenga 35 na achetu elufu mirongo mihahu na airi ambao kala taadzangbwelala na mlume.
36 Na nusu ambayo yakala ni mtalo wa hara ariophiya vihani kala ni: mangʼondzi phamwenga na mbuzi elufu magana mahahu na mirongo mihahu na sabaa, na magana matsano, 37 na kula kpwa gaga, mangʼondzi phamwenga na mbuzi magana sita na mirongo sabaa na matsano gakala maripho kpwa Mwenyezi Mlungu. 38 Ngʼombe elufu mirongo mihahu na sita, na kula kpwa zizo ngʼombe mirongo sabaa na mbiri zakala maripho kpwa Mwenyezi Mlungu. 39 Punda elufu mirongo mihahu na magana matsano, na kula kpwa aha punda mirongo sita na mwenga akala maripho kpwa Mwenyezi Mlungu. 40 Atu elufu kumi na sita, na kula kpwa aha atu mirongo mihahu na mbiri akala maripho kpwa Mwenyezi Mlungu.
41 Musa achimupha mlavyadzi-sadaka Eliazari seemu ya Mwenyezi Mlungu dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza.
42 Ira nusu ya mtalo wa Aiziraeli ambayo Musa waitenga kula kpwa hura mtalo wa ariophiya vihani 43 yakala ni mangʼondzi phamwenga na mbuzi elufu magana mahahu na mirongo mihahu na sabaa na magana matsano, 44 ngʼombe elufu mirongo mihahu na sita, 45 punda elufu mirongo mihahu na magana matsano 46 na atu elufu kumi na sita. 47 Musa achihala mutu mmwenga kula kpwa chila atu mirongo mitsano na nyama mmwenga kula kpwa chila nyama mirongo mitsano kula kpwa hura mtalo wa Aiziraeli na achiapha Alawi ariokala achiimirira hema ra Mwenyezi Mlungu, dza Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza Musa. 48 Chisha maofisaa ambao kala anaimirira vikosi vya jeshi, yani akulu a vikosi vya anajeshi elufu-elufu na a vikosi vya anajeshi gana-gana aphiya kpwa Musa 49 achimuamba Musa, “Swiswi atumishio hukaolanga anajeshi osi ario tsini yehu na taphana hata mmwenga ambaye kapho. 50 Vivi hukamrehera Mwenyezi Mlungu sadaka vitu vya zahabu hurivyoviphaha: mikufu, bangili, pehe, vipuli na shanga hupatanishwe na Mwenyezi Mlungu.”
51 Musa na mlavyadzi-sadaka Eliazari achiphokera yo miyo ya zahabu. 52 Na zahabu yosi iriyolaviwa kpwa Mwenyezi Mlungu dza sadaka ni akulu a vikosi vya anajeshi elufu-elufu na akulu a vikosi vya anajeshi gana-gana kala ina uziho wa kama kilo magana mairi. 53 (Chila mwanajeshi kala akadziharira vitu.) 54 Musa na mlavyadzi-sadaka Eliazari achiphokera iyo zahabu kula kpwa akulu a vikosi vya anajeshi na achiiphirika kahi ya hema ra mkpwutano kpwa ikale ukumbusho wa Aiziraeli mbere za Mwenyezi Mlungu.

31:16 31:16 Isabu 25:1–9