32
Mbari za uphande wa mlairo wa dzuwa wa muho Joridani
Atu a mbari ya Rubini na ya Gadi akala na mifugo minji sana. Phahi, ariphoona kukala tsi ya Jazeri na Giliadi kala inafwaha kpwa mifugo yao, aphiya kpwa Musa, mlavyadzi-sadaka Eliazari na vilongozi a Aiziraeli, achiaambira, “Atarothi, Diboni, Jazeri, Nimura, Heshiboni, Eleale, Sebamu, Nebo na Beoni, midzi ya yo tsi ambayo Mwenyezi Mlungu waahenda Aiziraeli aishinde, inafwaha kpwa mifugo, naswi atumishio huna mifugo. Hunakuvoya, ichikala undahukubali uhuphe tsi ihi ikale yehu swiswi atumishio yani husivuke Joridani.” Musa achigomba na atu a Gadi na a Rubini achiamba, “Dze, mundasagala phapha wakati ayawenu ndiphophiya vihani? Kpwa utu wani munaavundza moyo Aiziraeli ayawenu asilonde kuvuka na kuinjira tsi ariyohewa ni Mwenyezi Mlungu? 32:8 Isabu 13:17–33Akare enu ahenda dza vivyo, wakati niriphoahuma anjina aho kula Kadeshi-Barinea aphiye akapeleleze yo tsi. Ariphophiya hadi Dete ra Eshikoli na kuiona yo tsi, aavundza moyo Aiziraeli hata achirema kuinjira yo tsi ambayo Mwenyezi Mlungu kala akalaga kuapha. 10  32:10 Isabu 14:26–35Siku iyo Mwenyezi Mlungu achiatsukirirwa sana na achiapa achiamba, 11 ‘Kpwa kpweli taphana hata mutu mmwenga ariye na miaka mirongo miiri na kpwenderera yekpwedza kula Misiri ndiyeiona tsi niriyoapa kuapha Burahimu, Isaka na Jakobo kpwa kukala taanilungire chikamilifu, 12 isiphokala Kalebu mwana wa Jefune, wa mryango wa Kenazi, na Joshuwa mwana wa Nuni, mana aho akamlunga Mwenyezi Mlungu chikamilifu.’ 13 Phahi Mwenyezi Mlungu achiatsukirirwa Aiziraeli na achiahenda atange-tange ko weruni kpwa miaka mirongo mine, hadi chivyazi chosi cha okala akahenda mai mbere za Mwenyezi Mlungu chiriphoangamia.
14 “Mwi atu msio na mana, mukakala dza sowe zenu kpwa kumuhendera dambi Mwenyezi Mlungu na kusababisha akutsukirirweni sana mwi Aiziraeli! 15 Muchiricha kumlunga Mwenyezi Mlungu, naye andaaricha atu aha ko weruni, namwi mundaahenda aangamizwe osi.”
16 Phahi achimsengerera phephi Musa achimuamba, “Hundaitengezera vyaa mifugo yehu, na kuadzengera midzi achetu ehu na ana ehu. 17 Ela hu tayari kuhala silaha na kuatanguliya Aiziraeli ayawehu vihani hadi huone akaphaha mwatu mwao kuno achetu ehu na ana ehu andakala anasagala kpwenye midzi yenye ngome ili kuarinda na enyezi a tsi ihi. 18 Tahundauya kpwehu midzini hadi Aiziraeli osi ndiphophaha chila mmwenga seemuye ya tsi. 19 Tahundarisi chochosi phamwenga nao hiko ngʼambo ya phiri ya Joridani, kpwa kukala hukaphaha seemu yehu ya tsi uphande huno wa mlairo wa dzuwa.”
20 Musa achiaambira, “Ichikala mundahenda hivyo, na muhale silaha mbere za Mwenyezi Mlungu na mphiye vihani, 21 na chila mmwenga wenu ariye na silaha avuke Joridani mbere za Mwenyezi Mlungu, hadi Mwenyezi Mlungu azole maaduige, 22 na akuhendeni muatawale nyo atu a yo tsi, hipho mundakala munaweza kuuya, mana mundakala mkamala kazi yenu kpwa Mwenyezi Mlungu na kpwa Aiziraeli. Ndipho tsi ihi indakala yenu mbere za Mwenyezi Mlungu.
23 “Ela ichikala tamundahenda hivyo mundakala munahenda dambi mbere za Mwenyezi Mlungu; namwi mmanye hakika mundatiywa adabu. 24 Adzengereni midzi achetu enu, ana enu na muidzengere vyaa mifugo yenu, ela hendani dza mchivyoahidi.”
25 Chisha atu a mbari ya Gadi na ya Rubini achimuambira Musa, “Swiswi atumishio hundahenda dza uchivyohulagiza uwe bwana wehu. 26 Ana ehu, achetu ehu na mifugo yehu yosi indasala kuku kahi za midzi ya Giliadi. 27 Ela swiswi atumishio, osi hurio na silaha tayari kuphiya vihani hundavuka hukapige viha mbere za Mwenyezi Mlungu dza uwe bwana wehu unavyohulagiza.”
28  32:28 Joshuwa 1:12–15Phahi Musa achilavya malagizo kpwa mlavyadzi-sadaka Eliazari, Joshuwa mwana wa Nuni na vilongozi a mbari za Aiziraeli kuhusu nyo atu a Gadi na a Rubini. 29 Musa achiambira, “Ichikala atu a Gadi na a Rubini andavuka Joridani phamwenga namwi kuno ana silaha zao na Mwenyezi Mlungu akuhendeni muashinde atu a tsi iyo, phahi mundaapha tsi ya Giliadi ikale yao. 30 Ela ichikala taandagbwira silaha zao na kuvuka phamwenga namwi, ni aphahe mtalo wao phamwenga namwi kahi za tsi ya Kanani.” 31 Atu a Gadi na a Rubini achiamba, “Swiswi atumishio hundahenda dza Mwenyezi Mlungu arivyoamba. 32 Hundahala silaha huvuke Mwenyezi Mlungu achihulongoza kuinjira Kanani, ela seemu ya urisi wehu indakala kahi za ngʼambo ihi ya Joridani.”
33 Phahi Musa achiapha atu a mbari ya Gadi na ya Rubini, na nusu ya atu a mbari ya Manase mwana wa Yusufu, ufalume wosi wa Sihoni, mfalume wa Aamori na wa Ogi, mfalume wa Bashani, tsi yao, midzi yao na seemu zirizokala zikaizunguluka. 34 Atu a Gadi achidzenga tsona midzi ya Diboni, Atarothi, Aroeri, 35 Atirothi-Shofani, Jazeri, Jogibeha, 36 Bethi-Nimura na Bethi-Harani, midzi yenye ngome; chisha achidzenga vyaa vya mangʼondzi. 37 Atu a Rubini achidzenga tsona midzi ya Heshiboni, Eleale, Kiriathaimu, 38 Nebo na Baali-Meoni (madzina ga midzi ihi gagaluzwa), na Sibuma. Midzi ariyoidzenga tsona achiipha madzina.
39 Atu a chivyazi cha Makiri mwana wa Manase achiphiya Giliadi, achendaiteka na achiazola Aamori ariokala himo. 40 Phahi Musa achiapha yo tsi ya Giliadi atu a chivyazi cha Makiri mwana wa Manase, nao achisagala mumo. 41 Jairi kula chivyazi cha Manase achendahala mateka vidzidzi vya Giliadi na achivigaluza dzina achiviiha Havothi-Jairi. 42 Naye Noba achendateka mudzi wa Kenathi na vidzidzivye na achiuiha Noba, dzinare mwenye.

32:8 32:8 Isabu 13:17–33

32:10 32:10 Isabu 14:26–35

32:28 32:28 Joshuwa 1:12–15