33
Charo cha kula Misiri hadi Moabu
Hivi ndivyo vituwo vya Aiziraeli ariphokala a charoni wakati ariphola Misiri madiba-madiba kuno analongozwa ni Musa na Aruni. Kpwa lagizo ra Mwenyezi Mlungu, Musa achiandika madzina ga vituwo arivyochita kambi. Vyo vituwo vyao kala ni hivi:
Aiziraeli auka Ramesesi siku ya kumi na tsano ya mwezi wa kpwandza, siku mwenga bada ya Pasaka. Aho auka kpwa usujaa mbere za Amisiri osi, Amisiri ariphokala anazika ana aho alume a kpwandza ariokala akaolagbwa ni Mwenyezi Mlungu, mana Mwenyezi Mlungu kala akaamula milungu yao. Aiziraeli auka Ramesesi na achendachita kambi Sukothi. Achiuka Sukothi, achendachita kambi Ethamu, kanda-kanda ya weru. Achiuka Ethamu, achigaluka achiuya Pi-Hahirothi, uphande wa mlairo wa dzuwa wa Baali-Sefoni, na achichita kambi phephi na Migidoli. Achiuka Pi-Hahirothi achiphiya kutsupira kahi-kahi ya bahari hadi achifika weruni, achiphiya charo cha siku tahu kahi za jangbwa ra Ethamu na achichita kambi Mara.
Achiuka Mara, achiphiya Elimu na achendachita kambi kuko. Elimu kala kuna pula za madzi kumi na mbiri na mitende mirongo sabaa. 10 Achiuka Elimu na achendachita kambi kanda-kanda ya Bahari ya Shamu. 11 Achiuka Bahari ya Shamu, achendachita kambi kahi za jangbwa ra Sini. 12 Achiuka jangbwa ra Sini, achendachita kambi Dofuka. 13 Achiuka Dofuka, achendachita kambi Alushi. 14 Achiuka Alushi, achendachita kambi Refidimu, phatu phokala taphana madzi ga atu kunwa. 15 Achiuka Refidimu, achendachita kambi jangbwa ra Sinai. 16 Achiuka jangbwa ra Sinai, achendachita kambi Kiburothi-Hataava. 17 Achiuka Kiburothi-Hataava, achendachita kambi Haserothi. 18 Achiuka Haserothi, achendachita kambi Rithima. 19 Achiuka Rithima, achendachita kambi Rimoni-Peresi. 20 Achiuka Rimoni-Peresi, achendachita kambi Libuna. 21 Achiuka Libuna, achendachita kambi Risa. 22 Achiuka Risa, achendachita kambi Kehelatha. 23 Achiuka Kehelatha, achendachita kambi mwango wa Sheferi. 24 Achiuka mwango wa Sheferi, achendachita kambi Harada. 25 Achiuka Harada, achendachita kambi Makelothi. 26 Achiuka Makelothi, achendachita kambi Tahathi. 27 Achiuka Tahathi, achendachita kambi Tera. 28 Achiuka Tera, achendachita kambi Mithika. 29 Achiuka Mithika, achendachita kambi Hashimona. 30 Achiuka Hashimona, achendachita kambi Moserothi. 31 Achiuka Moserothi, achendachita kambi Bene-Jaakani. 32 Achiuka Bene-Jaakani, achendachita kambi Hori-Hagidigadi. 33 Achiuka Hori-Hagidigadi, achendachita kambi Jotibatha. 34 Achiuka Jotibatha, achendachita kambi Aburona. 35 Achiuka Aburona, achendachita kambi Esioni-Geberi. 36 Achiuka Esioni-Geberi, achendachita kambi Kadeshi, ko jangbwa ra Sini. 37 Achiuka Kadeshi, achendachita kambi mwango wa Hori, kuphakana na tsi ya Edomu.
38  33:38 Isabu 20:22–28; Kumbukumbu 10:6; 32:50Kpwa lagizo ra Mwenyezi Mlungu, mlavyadzi-sadaka Aruni achiambuka mwango wa Hori na achifwa kuko siku ya kpwandza ya mwezi wa tsano ya mwaka wa mirongo mine, bada ya Aiziraeli kutuluka tsi ya Misiri. 39 Wakati Aruni anafwa kala ana miaka gana mwenga mirongo miiri na tahu. 40  33:40 Isabu 21:1Wakati uho mfalume Mkanani wa Aradi, yesagala uphande wa mwakani wa tsi ya Kanani, wasikira kukala Aiziraeli aredza kuko.
41 Aiziraeli achiuka mwango wa Hori, achendachita kambi Salimona. 42 Achiuka Salimona, achendachita kambi Punoni. 43 Achiuka Punoni, achendachita kambi Obothi. 44 Achiuka Obothi, achendachita kambi Iye-Abarimu, muphakani mwa tsi ya Moabu. 45 Achiuka Iye-Abarimu, achendachita kambi Diboni-Gadi. 46 Achiuka Diboni-Gadi, achendachita kambi Alimoni-Dibulathaimu. 47 Achiuka Alimoni-Dibulathaimu, achendachita kambi kahi za myango ya Abarimu, phephi na Nebo. 48 Achiuka myango ya Abarimu, achendachita kambi kahi za tsi ya kugbwa ya Moabu iriyo kanda-kanda ya muho Joridani, ngʼambo ya phiri napho ula Jeriko. 49 Achita kambi kanda-kanda ya Joridani kula Bethi-Jeshimothi hata Abeli-Shitimu kahi za tsi ya kugbwa ya Moabu.
50 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa kahi za tsi ya kugbwa ya Moabu iriyo kanda-kanda ya muho Joridani, ngʼambo ya phiri napho ula Jeriko achimuamba, 51 “Gomba na Aiziraeli uaambe, ‘Mndiphovuka Joridani na kuinjira tsi ya Kanani, 52 azoleni enyezi osi a tsi hiyo. Mubanange-banange vizuka vyao vyosi vya kutsongbwa na vya chuma cha kuyayushwa chisha mʼbomole mwatu mwao mosi mwa dzulu mwa ibada. 53 Namwi mundaihala yo tsi na msagale mumo, mana nikakuphani mwimwi ikale yenu. 54  33:54 Isabu 26:54–56Mundaiganya yo tsi kpwa kupiga kura kulengana na mbari zenu. Mbari kulu mundaipha phatu phakulu na mbari ndide mundaipha phatu phadide. Ndichomgbwerera mutu kpwa njira ya kura ni chakpwe. Mundaganya kulengana na mbari za akare enu.
55 “ ‘Ela ichikala tamundaazola nyo enyezi a yo tsi, aho ndiosala andakala dza miya mwenu matsoni na mwityo wa mbavuni. Andakureherani matatizo kahi za yo tsi ambayo mundasagala. 56 Nami nindakuhendani mwimwi vyo nirivyopanga kuahenda aho.’ ”

33:38 33:38 Isabu 20:22–28; Kumbukumbu 10:6; 32:50

33:40 33:40 Isabu 21:1

33:54 33:54 Isabu 26:54–56