34
Miphaka ya yo tsi
Mwenyezi Mlungu wagomba na Musa achimuamba, “Alagize nyo Aiziraeli na uaambire: Mndiphoinjira tsi ya Kanani, tsi ambayo nakuphani ikale yenu, miphakaye indakala ni hino:
“Mphaka wenu wa uphande wa mwakani undakala ni kula jangbwa ra Sini, kulunga-lunga mphaka wa Edomu. Uphande wa mlairo wa dzuwa, mphaka hinyo undaandzira mwisho wa Bahari ya Munyu, nao undagaluka uphiye uphande wa mwakani wa muambuko wa Akirabimu, uphiye hadi Sini hata uphande wa mwakani wa Kadeshi-Barinea. Kula phapho undaphiya hadi Hasari-Adari hadi Asimoni. Chisha nyo mphaka undagaluka phapho Asimoni na uphiye hadi chidzuho cha Misiri na usike baharini.
“Mphaka wenu wa uphande wa mtswerero wa dzuwa undakala pwani ya Bahari Kulu.
“Mphaka wenu wa uphande wa vurini undakala huno: Kula Bahari Kulu hadi mwango wa Hori. Na kula mwango wa Hori hadi phatu pha kumenyera Hamathi, chisha hadi Sedadi. Na kula phapho undaenderera hadi Zifuroni na umarigizike Hasari-Enani. Huno ndio ndiokala mphaka wenu wa uphande wa vurini.
10 “Mphaka wenu wa mlairo wa dzuwa undakala kula Hasari-Enani hadi Shefamu. 11 Kula Shefamu, undatserera hadi Ribula, uphande wa mlairo wa dzuwa wa Aini na uenderere hadi miteremuko ya uphande wa mlairo wa dzuwa wa ziya ra Kinerethi,* 34:11 Kinerethi ni dzina ra kare ra ziya ra Galilaya. 12 utserere kulunga-lunga Joridani na usike Bahari ya Munyu. Ihi ndio ndiyokala tsi yenu na miphakaye ya chila uphande.”
13  34:13 Isabu 26:52–56 34:13 Joshuwa 14:1–5Phahi Musa achialagiza Aiziraeli achiamba, “Hino ndio tsi mundiyorisi kpwa kupiga kura, ambayo Mwenyezi Mlungu akalagiza ihewe zo mbari tisiya na nusu, 14 kpwa kukala atu a mbari ya Rubini, ya Gadi na nusu ya mbari ya Manase akahewa kare urisi wao kulengana na nyumba za akare ao. 15 Mbari hizi mbiri na nusu zahewa kare phatu pha kurisi kuko ngʼambo ya phiri ya Joridani iriyo mlairo wa dzuwa napho ula Jeriko.”
Vilongozi ndioganya yo tsi
16 Mwenyezi Mlungu achigomba na Musa achimuamba, 17 “Atu ndiokuganyirani yo tsi ni mlavyadzi-sadaka Eliazari na Joshuwa mwana wa Nuni. 18 Chisha mundatsambula chilongozi mmwenga-mmwenga kula kpwa chila mbari ili akuteryeni kuganya yo tsi. 19 Higa ndigo madzina gao: Kalebu mwana wa Jefune kula mbari ya Juda, 20 Shemueli mwana wa Amihudi kula mbari ya Simioni, 21 Elidadi mwana wa Kisiloni kula mbari ya Benjamini, 22 Buki mwana wa Jogili kula mbari ya Dani, 23 Hanieli mwana wa Efodi kula mbari ya Manase mwana wa Yusufu, 24 Kemueli mwana wa Shifutani mbari ya Efuraimu, 25 Elizafani mwana wa Parinaki kula mbari ya Zabuloni, 26 Palitieli mwana wa Azani mbari ya Isakari, 27 Ahihudi mwana wa Shelomi kula mbari ya Asheri 28 na Pedaheli mwana wa Amihudi, kula mbari ya Nafutali.”
29 Hinya ndio atu Mwenyezi Mlungu arioalagiza aganye yo tsi ya Kanani ikale urisi wa Aiziraeli.

*34:11 34:11 Kinerethi ni dzina ra kare ra ziya ra Galilaya.

34:13 34:13 Isabu 26:52–56

34:13 34:13 Joshuwa 14:1–5